На­фті Шта­ти до­по­мо­гли

Groshi - - Новини -

На­фта за два ти­жні, 13–23 сер­пня, по­до­рож­ча­ла на 2,3 в. п. – до 74,5 дол. за ба­рель. При­чи­на – ско­ро­че­н­ня за­па­сів у США, а та­кож ри­зи­ки тор­го­вої вій­ни між Шта­та­ми і Ки­та­єм.

У мі­ні­стер­стві енер­ге­ти­ки США по­ві­до­ми­ли, що за­па­си на­фти в кра­ї­ні 13–17 сер­пня ско­ро­ти­ли­ся на 5,84 млн. ба­ре­лів. При цьо­му ба­га­то екс­пер­тів очі­ку­ва­ли на зни­же­н­ня, в се­ре­дньо­му, при­бли­зно на 2–3,4 млн. ба­ре­лів. Це і ста­ло одні­єю з при­чин, з якої ко­ти­ру­ва­н­ня пі­шли вго­ру. Ін­ша при­чи­на зро­ста­н­ня цін на на­фту – три­ва­ють пе­ре­го­во­ри США і Ки­таю що­до ім­порт­них мит. Це ви­кли­кає по­бо­ю­ва­н­ня, що тор­го­ва вій­на мо­же по­зна­чи­ти­ся на тем­пах зро­ста­н­ня гло­баль­ної еко­но­мі­ки. На­га­да­є­мо, 16 сер­пня на­бра­ли чин­но­сті обі­ця­ні ра­ні­ше ми­та на ім­порт у США ки­тай­ських то­ва­рів на су­му 16 млрд. дол. на рік. Пе­кін від­по­вів си­ме­три­чни­ми за­хо­да­ми. «Якщо ми по­ба­чи­мо еска­ла­цію тор­го­вої вій­ни, це впли­не на тем­пи сві­то­во­го ВВП, від­по­від­но, і на по­пит на па­ли­во, що не­га­тив­но по­зна­чи­ться на ці­нах на на­фту», – вва­жає стар­ший енер­ге­ти­чний еко­но­міст в ABN Amro Ханс ван Кліф. А що ОПЕК? Во­ни відзві­ту­ва­ли, що в ли­пні збіль­ши­ли ви­до­бу­ток на­фти на 40,7 тис. ба­ре­лів на до­бу – до 32,32 млн. б/д. Най­біль­ший аб­со­лю­тний при­ріст про­де­мон­стру­ва­ли Ку­вейт (+79 тис. б/д), ОАЕ (+69 тис. б/д), Ні­ге­рія (+71 тис. б/д) та Ірак (+24 тис. б/д). По­при збіль­ше­н­ня на­фто­ви­до­бу­тку ря­дом уча­сни­ків уго­ди, уго­да зі ско­ро­че­н­ня ви­до­бу­тку й до­сі чин­на й ви­ко­ну­є­ться. Хо­ча це аж ні­як не га­ран­тує на­фті зро­ста­н­ня ко­ти­ру­вань на по­стій­ній осно­ві. Адже в гру всту­па­ють гло­баль­ні ри­зи­ки. У то­му чи­слі мо­ва йде про си­ту­а­цію в Ту­реч­чи­ні, а та­кож про аме­ри­кан­ські сан­кції сто­сов­но Іра­ну. Де­що до­дає опти­мі­зму си­ту­а­ція в США, де вже не так, як ра­ні­ше, став­ля­ться до пла­нів на­ро­сти­ти ви­до­бу­ток. «Очі­ку­є­ться, що зро­ста­н­ня на­фто­ви­до­бу­тку в США спо­віль­ни­ться, по­ки не від­кри­ю­ться но­ві на­фто­про­во­ди 2019 ро­ку», – за­зна­чив стар­ший ана­лі­тик Sumitomo Corp. Global Research Мі­кі­ко Та­ті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.