Ко­штів не бу­де, щи­ро ваш, НБУ

Groshi - - Новини -

По­ча­ток но­во­го ді­ло­во­го се­зо­ну тра­ди­цій­но збі­га­є­ться з осла­бле­н­ням на­ціо­наль­ної ва­лю­ти. Хо­ча цьо­го ро­ку грив­ня по­ча­ла своє зни­же­н­ня до до­ла­ра у сер­пні – за 1–31 сер­пня грив­ня де­валь­ву­ва­ла на 4,8%, до 28,25 грн./дол. 4 ве­ре­сня курс на­віть до­сяг рів­ня 28,5 грн./дол., але швид­ко від­ко­тив­ся – 5 ве­ре­сня вже бу­ло 28,4 грн./дол. 7 ве­ре­сня тор­ги на між­бан­ку йшли по кур­су 28,29 грн./дол.

Ім­пор­те­ри по­спі­ша­ють

Клю­чо­вою при­чи­ною де­валь­ва­ції мо­жна вва­жа­ти стрім­ке зро­ста­н­ня по­пи­ту на ва­лю­ту. За­сту­пник го­ло­ви НБУ Олег Чу­рій на­звав не­що­дав­нє по­сла­бле­н­ня грив­ні се­зон­ним. На йо­го дум­ку, уча­сни­ки рин­ку по­ча­ли за­зда­ле­гідь ку­пу­ва­ти ва­лю­ту, чим зру­ши­ли тер­мі­ни се­зон­но­го по­сла­бле­н­ня на­ціо­наль­ної ва­лю­ти впе­ред. Сут­тє­во під­три­ма­ли курс грив­ні тру­до­ві мі­гран­ти – в НБУ по­ві­до­ми­ли, що за сім мі­ся­ців во­ни пе­ре­ка­за­ли в Укра­ї­ну 6,35 млрд. дол., а на кі­нець ро­ку об­сяг ва­лю­тних над­хо­джень від мі­гран­тів ся­гне 11 млрд. дол. «Основ­на при­чи­на де­валь­ва­ції ли­пня­сер­пня – це стри­бок ім­пор­ту. Чи це си­стем­ний ріст ім­пор­ту, чи про­сто ім­пор­те­ри ви­рі­ши­ли за­па­ку­ва­тись, по­ки курс ще не та­кий стра­шний, – важ­ко ска­за­ти», – за­зна­чи­ла ана­лі­тик ІК Adamant Capital Ін­на Звя­гін­це­ва. З 27 сер­пня по 7 ве­ре­сня Нац­банк три­чі про­во­див ва­лю­тний ау­кціон: 29 сер­пня про­дав бан­кам 65,3 млн. дол., 30 сер­пня – 49,4 млн. дол., а 4 ве­ре­сня – 40,1 млн. дол. Щой­но ажі­о­таж на рин­ку тро­хи стих, НБУ по­вер­нув­ся до ку­пів­лі ва­лю­ти – 6 ве­ре­сня при­дбав у бан­ків 44,6 млн. дол. (ін­тер­вен­ції за най­кра­щим кур­сом). Зви­чай­но, осо­бли­во­го на­тхне­н­ня про­да­ва­ти ва­лю­ту з ре­зер­вів НБУ не має, во­ни й без то­го по­тро­ху та­нуть че­рез ви­пла­ти за зов­ні­шнім бор­гом: 607,4 млн. дол. спла­че­но на ко­ристь МВФ, а на об­слу­го­ву­ва­н­ня та по­га­ше­н­ня дер­жав­но­го бор­гу в ва­лю­ті спря­мо­ва­но при­ва­тним кре­ди­то­рам 447,9 млн. дол. Ще НБУ про­дав 668 млн. дол. на між­бан­ку за­ра­ди упо­віль­не­н­ня ко­ли­вань кур­су. Тож на по­ча­ток ве­ре­сня між­на­ро­дні ре­зер­ви скла­ли 17,23 млрд. дол., що на 2,9% мен­ше, ніж на по­ча­тку сер­пня.

Став­ку під­ви­ще­но

Під впли­вом де­валь­ва­ції і тіль­ки з ці­єї при­чи­ни в сер­пні при­ско­ри­ло­ся зро­ста­н­ня цін (див. стор. 7), та НБУ все одно під­ви­щив облі­ко­ву став­ку на 0,5 в. п., до 18% рі­чних. За­ра­ди стри­му­ва­н­ня ін­фля­ції, ка­жуть в НБУ. На­справ­ді ж чер­го­ве під­ви­ще­н­ня став­ки озна­чає, що роз­ви­тку кре­ди­ту­ва­н­ня бізнесу очі­ку­ва­ти не вар­то, а от­же і про­гно­зо­ва­не зро­ста­н­ня ВВП у 2018 ро­ці (3,2%) мо­же і не бу­ти до­ся­гну­то. А на­сту­пно­го й без то­го пла­ну­ють упо­віль­не­н­ня від­нов­ле­н­ня ВВП. Адже пер­ши­ми на облі­ко­ву став­ку ре­а­гу­ють бан­ки, ко­ли вста­нов­лю­ють вар­тість кре­ди­тів для бізнесу. «У пер­шу чер­гу під­ви­ще­н­ня став­ки транс­лю­є­ться на між­бан­ків­ський ри­нок, де уча­сни­ки орі­єн­ту­ю­ться на ство­ре­ний НБУ ко­ри­дор «облі­ко­ва +/- 2 в.п.». З між­бан­ку змі­на облі­ко­вої став­ки до­сить швид­ко пе­ре­хо­дить до кор­по­ра­тив­но­го се­гмен­ту, осо­бли­во на ко­ро­тко­стро­ко­ві кре­ди­ти», – за­зна­чив ди­ре­ктор Де­пар­та­мен­ту стра­те­гі­чно­го управ­лі­н­ня бан­ку «Пів­ден­ний» Дми­тро Чи­чка­лен­ко.

На по­ча­тку ве­ре­сня грив­ня про­дов­жує ко­ли­ва­н­ня на рів­ні гір­ше 28 грн./до­лар. До Ки­ї­ва при­бу­ла мі­сія МВФ. А Нац­банк під­ви­щив облі­ко­ву став­ку до 18%. І що да­лі? На­та­лія Бо­гу­та

Ла­ска­во про­си­мо, МВФ

Грив­ня че­кає на транш? Час­тко­во са­ме так. «Фа­кто­ром, на який орі­єн­ту­є­ться ри­нок, є пи­та­н­ня уго­ди з МВФ про про­дов­же­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня. Від ньо­го за­ле­жить подаль­ша по­ве­дін­ка ва­лю­тно­го кур­су», – вва­жає екс­перт, спів­ав­тор лі­бе­раль­ної по­да­тко­вої ре­фор­ми Да­ни­ло Мо­нін. Мі­сія МВФ на чо­лі з Ро­ном ван Ро­де­ном 6 ве­ре­сня роз­по­ча­ла ро­бо­ту в Ки­є­ві. Пра­цю­ва­ти­ме мі­сія до 19 ве­ре­сня, і за цей час пла­ну­є­ться ба­га­то­гран­не обго­во­ре­н­ня усіх дис­ку­сій­них пи­тань. Се­ред них – пи­та­н­ня ці­ни га­зу для на­се­ле­н­ня. Та­кож МВФ обов’яз­ко­во по­ди­ви­ться у за­пла­но­ва­ний про­ект дер­жав­но­го бю­дже­ту на 2019 рік. Ни­ні­шній при­їзд мі­сій – украй ва­жли­вий. Адже са­ме пі­сля ньо­го є очі­ку­ва­н­ня що­до тран­шу в роз­мі­рі близь­ко 2 млрд. до­ла­рів. «Очі­ку­ва­н­ня та­кі, що уряд під­ви­щить ці­ни на газ, і МВФ ви­дасть нам на­сту­пний транш», – го­во­рить ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор CASE Укра­ї­на Дми­тро Бо­яр­чук. Про те, що та­ри­фи на газ зро­стуть, го­во­рять і в НБУ: там по­ві­до­ми­ли, що за­кла­да­ють у свої про­гно­зи зро­ста­н­ня та­ри­фів на газ для на­се­ле­н­ня на 25% цьо­го ро­ку і на 15% – у 2019.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.