Не­спо­ді­ва­ний стри­бок

Groshi - - Новини -

У сер­пні ці­ни актив­но пі­шли вго­ру, ні­би­то від­по­від­а­ю­чи очі­ку­ва­н­ням укра­їн­ців, а та­кож де­валь­ва­цій­но­му трен­ду, який увесь сер­пень па­ну­вав на ва­лю­тно­му рин­ку. Під­су­мок сер­пня – плюс 2,45% до ли­пне­вих цін. На­та­лія Бо­гу­та

На мо­мент під­го­тов­ки до дру­ку цьо­го но­ме­ра жур­на­лу «Гро­ші» Держ­стат не по­ві­до­мив сво­їх під­ра­хун­ків що­до сер­пне­вих змін ін­де­ксу спо­жив­чих цін. Але, су­дя­чи з рі­ше­н­ня Нац­бан­ку змі­ни­ти облі­ко­ву став­ку (під­ви­щи­ти на 0,5 в.п. до 18% – див. стор. 6), ці­ни в сер­пні все ж та­ки зро­ста­ли. У НБУ, зві­сно, під­ви­щи­ли став­ку як (чи не єди­ний?) ме­тод мо­не­тар­ної по­лі­ти­ки зі стри­ма­н­ня ін­фля­ції, аби до кін­ця ро­ку ін­декс спо­жив­чих цін не пе­ре­ви­щив про­гно­зо­ва­ний Нац­бан­ком рі­вень – 8,9%. Що і чо­му впли­ває на ці­ни за­раз?

Про­ду­кти де­шев­ша­ють

Ін­декс цін, який роз­ра­хо­вує жур­нал «Гро­ші», по­ка­зав зни­же­н­ня цін на про­ду­кти в сер­пні, але до­сить не­зна­чне – ли­ше мі­нус 0,1%. Спра­ва в тім, що да­ле­ко не всі ка­те­го­рії про­ду­ктів де­шев­ша­ли ми­ну­ло­го мі­ся­ця. На­при­клад, ці­ни на м’ясо та ри­бу зро­сли на 0,83%, а на мо­ло­ко та мо­ло­чну про­ду­кцію – на 2%. Що ж ста­ло де­шев­ше в сер­пні? Ово­чі та фру­кти, на які ці­ни у сер­пні ско­ро­ти­ли­ся на 4,77%, а та­кож (не­спо­ді­ва­но) ал­ко­голь – на 3,03%. Що­прав­да, ал­ко­голь­ні на­пої не­за­ба­ром по­до­рож­ча­ють, адже 5 ве­ре­сня уряд прийняв по­ста­но­ву що­до збіль­ше­н­ня мі­ні­маль­них цін. Ка­бмін під­ви­щив мі­ні­маль­ні опто­во-від­пу­скні та роз­дрі­бні ці­ни на го­ріл­ку та лі­ке­ро-го­ріл­ча­ні ви­ро­би на 12,4–19,6%, на ві­скі, ром і джин – на 12%, на ко­ньяк – на 6,6–9,5%, а на ви­на – на 4,5–13,5% (див. стор.12). Тож уже за під­сум­ком ве­ре­сня ста­не зро­зумі­лим, як та­ке під­ви­ще­н­ня впли­ває на за­галь­ну ці­но­ву кар­ти­ну в Укра­ї­ні.

До­ро­гий одяг

Го­лов­ним чин­ни­ком ін­фля­ції в сер­пні ста­ли пром­то­ва­ри. Са­ме у цій гру­пі ці­ни зро­сли най­сут­тє­ві­ше – на 5,74%. Основ­на при­чи­на – збіль­ше­н­ня вар­то­сті одя­гу на 38,6%. Це від­бу­ло­ся з двох при­чин: пер­ша – ма­га­зи­ни отри­ма­ли осін­ні ко­ле­кції, дру­га – курс грив­ні зни­жу­є­ться (а ім­пор­те­ри за­кла­да­ють у ці­ни мо­жли­ву де­валь­ва­цію, тоб­то курс на рів­ні 28,5– 29,5 грн./дол.). Що ці­ка­во – одно­ча­сно зі здо­рож­че­н­ням одя­гу взу­т­тя де­шев­ша­ло (-6,6% в сер­пні). Ко­сме­ти­ка та по­бу­то­ва хі­мія ста­ли до­сту­пні­ші на 4,7%. Тим ча­сом ма­га­зи­ни де­що під­ви­щи­ли ці­ни на те­хні­ку та еле­ктро­ні­ку (+2,22%). За сер­пень грив­ня на між­бан­ку де­валь­ву­ва­ла на 4,8% – до 28,24 грн. за дол. І це не про­йшло повз ува­гу ім­пор­те­рів па­ли­ва. Адже ці­ни на ме­ре­же­вих АЗС у сер­пні зро­ста­ли. Так, вар­тість А-95 зро­сла з 29,7–31,5 грн./л до 30,8–33 грн./л, або на 1,7–2,8%. Вар­тість по­слуг у сер­пні май­же не змі­ни­ла­ся – ін­декс за ни­ми зріс ли­ше на 0,02%.

Осін­ні пи­та­н­ня

Яким тем­пом зро­ста­ти­муть ці­ни у ве­ре­сні­жов­тні, за­ле­жить від та­ри­фно­го пи­та­н­ня. 6 ве­ре­сня да Ки­є­ва при­бу­ла мі­сія МВФ, і ри­то­ри­ка прем’єра (що ка­зав ра­ні­ше про ста­біль­ність ко­му­наль­них та­ри­фів) змі­ни­ла­ся. Во­ло­ди­мир Грой­сман вже не за­пе­ре­чує, що вар­тість га­зу, ско­рі­ше за все, бу­де ін­шою. «Під­ви­ще­н­ня ці­ни на газ для на­се­ле­н­ня є ви­му­ше­ним кро­ком для отри­ма­н­ня фі­нан­со­вих ре­сур­сів від МВФ для об­слу­го­ву­ва­н­ня і по­га­ше­н­ня зов­ні­шніх бор­гів, які є в Укра­ї­ни. Не я пер­ший під­пи­су­вав ці зо­бов’яза­н­ня на під­ви­ще­н­ня цін. Але якщо по­стій­но обма­ню­ва­ти на­ших за­хі­дних пар­тне­рів, во­ни по­чнуть ди­ви­ти­ся не в наш бік, а від нас. То­му це ви­му­ше­ний крок, аби отри­ма­ти до­ступ до фі­нан­су­ва­н­ня на зов­ні­шніх рин­ках», – за­зна­чив Во­ло­ди­мир Грой­сман.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.