Ті, що па­да­ють

Groshi - - Новини -

Ва­лю­ти кра­їн, що роз­ви­ва­ю­ться, про­дов­жу­ють па­да­ти че­рез зро­ста­н­ня облі­ко­вої став­ки ФРС, яка най­біль­ше чи­нить тиск на ва­лю­ти тих кра­їн, які отри­ма­ли до­ла­ро­ві кре­ди­ти за остан­ні ро­ки. Що від­бу­ва­є­ться?

Ар­ген­тин­ський пе­со опу­стив­ся до 37,12 за дол.: за 2018 рік пе­со де­валь­ву­вав на 50%, а уряд кра­ї­ни на­ма­га­є­ться впо­ра­ти­ся з еко­но­мі­чною кри­зою та за­кли­кає про до­по­мо­гу МВФ. Жорс­тко­го па­ді­н­ня за­знає ту­ре­цька лі­ра. За два мі­ся­ці вар­тість ту­ре­цької ва­лю­ти зни­зи­ла­ся май­же на 40% – з 4,6 тр.л./дол. у ли­пні до 6,44 тр.л./дол. на 7 ве­ре­сня. У Ту­реч­чи­ни ви­со­кий зов­ні­шній борг: 460 млрд. дол, з яких май­же 40% – кре­ди­ти тер­мі­ном до ро­ку. При цьо­му ін­фля­ція, яка по­сту­по­во зро­сла до 16% на рік і про­дов­жує збіль­шу­ва­ти­ся, «з’їдає» до­хо­ди іно­зем­них ін­ве­сто­рів. Во­ни, у свою чер­гу, по­ли­ша­ють ту­ре­цькі акти­ви – це і де­валь­вує лі­ру. Ве­ли­че­зна ча­сти­на ко­ро­тко­ча­сних і дов­го­стро­ко­вих іно­зем­них ін­ве­сти­цій у Ту­реч­чи­ні на­ді­йшла без­по­се­ре­дньо зі США. Не­що­дав­но пре­зи­дент Ер­до­ган пі­шов на кон­флікт із пре­зи­ден­том Трам­пом, і США вве­ли сан­кції про­ти Ту­реч­чи­ни. Це та­кож грає про­ти лі­ри. До ре­чі, Ер­до­ган – про­ти під­ви­ще­н­ня облі­ко­вої став­ки. Ту­ре­цький цен­тро­банк міг би ско­ри­ста­ти­ся став­кою, щоб при­зу­пи­ни­ти зро­ста­н­ня цін, але йо­му за­бо­ро­ни­ли. Чи впли­не де­валь­ва­ція у Ту­реч­чи­ні на Укра­ї­ну? Ціл­ком мо­жли­во. Адже, на дум­ку за­сту­пни­ка го­ло­ви НБУ Оле­га Чу­рія, з ча­сом укра­їн­ська еко­но­мі­ка мо­же опо­се­ред­ко­ва­но від­чу­ти на­слід­ки си­ту­а­ції в Ту­реч­чи­ні че­рез зов­ні­шню тор­гів­лю, оскіль­ки оста­н­ня є одним із най­біль­ших рин­ків збу­ту укра­їн­ської про­ду­кції (6,4% ві­тчи­зня­но­го то­вар­но­го екс­пор­ту 2017 ро­ку). З ура­ху­ва­н­ням то­го, що ФРС має на­мір під­ви­щи­ти став­ку вже у ве­ре­сні, зде­шев­ле­н­ня ва­лют кра­їн, що роз­ви­ва­ю­ться – як Ту­реч­чи­ни, так і Ар­ген­ти­ни, – мо­же про­дов­жи­ти­ся. На­га­да­є­мо, у 2018 ро­ці ФРС під­ня­ла став­ку дві­чі: до 1,75% – у бе­ре­зні і до 2% – у черв­ні. Змі­цне­н­ня аме­ри­кан­сько­го до­ла­ра по­ча­ло­ся в дру­го­му квар­та­лі 2018, і на­ра­зі він збе­рі­гає свої по­зи­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.