Ми­тни­ця, цу­кор і дро­ва

Groshi - - Новини -

Вер­хов­на Ра­да прийня­ла у ці­ло­му «ан­ти­пі­рат­ський» за­ко­но­про­ект №4571. Він пе­ред­ба­чає вдо­ско­на­ле­н­ня мар­ку­ва­н­ня ау­діо­ві­зу­аль­них тво­рів, фо­но­грам, ві­део­грам, комп’ютер­них про­грам, баз да­них. Зав­дя­ки цьо­му пра­во­вла­сни­ки змо­жуть ефе­ктив­но кон­тро­лю­ва­ти про­цес ви­да­чі ма­рок і пе­ре­шко­джа­ти не­за­кон­но­му ви­ко­ри­стан­ню ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті. Пе­ре­лік пре­дме­тів/об’єктів ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, що по­тре­бу­ють мар­ку­ва­н­ня, бу­де опри­лю­дне­ний на сай­ті Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку. Та­кож пар­ла­мент під­три­мав за­ко­но­про­ект №8015, який спро­щує про­це­ду­ри бу­ді­вель­но­го кон­тро­лю для об’єктів ві­тро­ге­не­ра­ції. Ці об’єкти бу­дуть від­не­се­ні до кла­су не­зна­чних на­слід­ків СС1 за умо­ви, що упов­но­ва­же­ний ор­ган з оцін­ки впли­ву на нав­ко­ли­шнє се­ре­до­ви­ще дасть по­зи­тив­ний ви­сно­вок. Прийня­ла ра­да і за­ко­но­про­ект №4532 про де­ре­гу­ля­цію цукро­вої га­лу­зі. До­ку­мент ска­со­вує нор­ми За­ко­ну «Про дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня ви­ро­бни­цтва і ре­а­лі­за­ції цукру», який вста­нов­лю­вав обме­же­н­ня на по­став­ки цукру на вну­трі­шній ри­нок Укра­ї­ни (кво­та «А») і мі­ні­маль­ні ці­ни на цу­кор і цукро­вий бу­ряк. Де­пу­та­ти під­три­ма­ли з по­прав­ка­ми пре­зи­ден­та за­ко­но­про­ект №7010 про впро­ва­дже­н­ня ме­ха­ні­зму «єди­но­го ві­кна» на ми­тни­ці. Він ска­со­вує ви­мо­ги з по­да­чі па­пе­ро­вих до­ку­мен­тів, ви­да­них одним дер­жав­ним ор­га­ном ін­шо­му, що має сут­тє­во ско­ро­ти­ти час оформ­ле­н­ня ван­та­жів при пе­ре­ти­ні кор­до­ну Укра­ї­ни. З по­прав­ка­ми го­ло­ви дер­жа­ви пар­ла­мент прийняв й за­ко­но­про­ект №5495, який зні­має мо­ра­то­рій на екс­порт з Укра­ї­ни па­лив­ної де­ре­ви­ни (дров). Та­кож цей до­ку­мент пе­ред­ба­чає кри­мі­наль­ну від­по­від­аль­ність за кон­тра­бан­ду лі­су. При цьо­му пар­ла­мент від­пра­вив на до­о­пра­цю­ва­н­ня за­ко­но­про­ект №6424-д, який по­си­лює адмі­ні­стра­тив­ну від­по­від­аль­ність за не­ці­льо­ве ви­ко­ри­ста­н­ня квар­тир у ба­га­то­квар­тир­них жи­тло­вих бу­дин­ках. Нор­ми цьо­го за­ко­но­про­е­кту по­ши­рю­ю­ться ви­клю­чно на ба­га­то­квар­тир­ні жи­тло­ві бу­дин­ки на 16 і біль­ше по­вер­хів. До ре­чі, 6 ве­ре­сня 69 на­ро­дних де­пу­та­тів за­ре­є­стру­ва­ли у Кон­сти­ту­цій­но­му су­ді по­да­н­ня на ска­су­ва­н­ня мо­ра­то­рію на про­даж сіль­сько­го­спо­дар­ських зе­мель. На­га­да­є­мо, що Вер­хов­на Ра­да у чер­го­вий раз про­дов­жи­ла цей мо­ра­то­рій у гру­дні 2017 ро­ку до 1 сі­чня 2019 ро­ку.

Пар­ла­мент у пер­ший ти­ждень дев’ятої се­сії під­три­мав де­ре­гу­ля­цію цукро­вої га­лу­зі, ска­су­ва­н­ня мо­ра­то­рію на екс­порт де­ре­ви­ни та впро­ва­дже­н­ня «єди­но­го ві­кна» на ми­тни­ці. Сві­тла­на Шме­льо­ва

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.