Де­я­кі за­ко­но­про­е­кти, ви­не­се­ні на роз­гляд до Вер­хов­ної Ра­ди 3-7 ве­ре­сня 2018 ро­ку

Groshi - - Новини -

№4571 про ав­тор­ські пра­ва

№8015 про «зе­ле­ну» енер­ге­ти­ку

№4532 про ри­нок цукру

№7010 про «єди­не ві­кно»

№5495 про екс­порт де­ре­ви­ни

№6424-д про ба­га­то­по­вер­хо­ві бу­дин­ки Суть до­ку­мен­та

Удо­ско­на­ле­н­ня про­це­су мар­ку­ва­н­ня ау­діо­ві­зу­аль­них тво­рів, фо­но­грам, комп'ютер­них про­грам, баз да­них

Спро­ще­н­ня бу­ді­вель­но­го кон­тро­лю для об'єктів ві­тро­ге­не­ра­ції

Де­ре­гу­ля­ція цукро­вої га­лу­зі

Спро­ще­н­ня ми­тних про­це­дур при оформ­лен­ні ван­та­жів на кор­до­ні

Ска­су­ва­н­ня мо­ра­то­рію на екс­порт па­лив­ної де­ре­ви­ни

По­си­ле­н­ня адмі­ні­стра­тив­ної від­по­від­аль­но­сті за не­ці­льо­ве ви­ко­ри­ста­н­ня квар­тир в ба­га­то­квар­тир­них жи­тло­вих бу­дин­ках Ста­тус

прийня­тий у ці­ло­му

прийня­тий у ці­ло­му

прийня­тий у ці­ло­му

прийня­тий у ці­ло­му

прийня­тий у ці­ло­му

від­прав­ле­ний на до­о­пра­цю­ва­н­ня

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.