«Чер­во­ні» но­ме­ри – у ми­ну­ло­му

Groshi - - Новини -

Ка­бі­нет Мі­ні­стрів змі­нив пра­ви­ла пе­ре­ре­є­стра­ції транс­порт­них за­со­бів. По­прав­ки до від­по­від­но­го по­ряд­ку дер­жав­ної ре­є­стра­ції (пе­ре­ре­є­стра­ції) уряд вніс сво­єю по­ста­но­вою №637 від 22 сер­пня 2018 ро­ку. Згі­дно з до­ку­мен­том, транс­порт­ні за­со­би при про­да­жу (або будь-яко­му ін­шо­му від­чу­жен­ні) бу­дуть одра­зу пе­ре­ре­є­стро­ва­ні на но­во­го вла­сни­ка без зня­т­тя з облі­ку й ви­да­чі «чер­во­них» но­ме­рів. Та­кож до пе­ре­лі­ку до­ку­мен­тів, які під­твер­джу­ють пра­во­мір­ність при­дба­н­ня ав­то, до­да­ний до­го­вір ку­пів­лі-про­да­жу, оформ­ле­ний за ре­зуль­та­та­ми ау­кціо­ну або еле­ктрон­них тор­гів. За сло­ва­ми Оле­га На­за­рен­ко, ди­ре­кто­ра Все­укра­їн­ської асо­ці­а­ції ав­то­мо­біль­них ім­пор­те­рів і ди­ле­рів, ці змі­ни не впли­нуть на про­даж ав­ті­вок за схе­мою трейд-ін. Спра­ва в то­му, що за­зви­чай на ко­мі­сій­ні май­дан­чи­ки вла­сни­ки пе­ре­да­ва­ли ав­то, які вже бу­ли зня­ті з облі­ку. Але під­ста­вою

для ре­є­стра­ції ав­то на но­во­го вла­сни­ка при ко­мі­сій­но­му про­да­жу є до­го­вір ко­мі­сії між «ста­рим» вла­сни­ком і ав­то­са­ло­ном і до­го­вір ку­пів­лі/про­да­жу між ав­то­са­ло­ном й но­вим вла­сни­ком. «А зня­то ав­то з облі­ку чи ні – за­ко­но­дав­ство цьо­го не ре­гла­мен­тує. То­му сер­ві­сні цен­три МВС зо­бов’яза­ні при­йма­ти на ре­є­стра­цію ко­мі­сій­ні ав­то, які не зня­ті з облі­ку», – по­яснює На­за­рен­ко. Крім цьо­го, сер­ві­сні цен­три МВС ви­да­ва­ти­муть тим­ча­со­вий ре­є­стра­цій­ний та­лон і но­мер­ні зна­ки на ав­то­мо­біль, який пе­ре­да­но ке­ру­ю­чо­му на під­ста­ві уго­ди, укла­де­ній з На­ціо­наль­ною аген­ці­єю з пи­тань ви­яв­ле­н­ня, роз­шу­ку та ке­ру­ва­н­ня акти­ва­ми, отри­ма­ни­ми від ко­ру­пцій­них та ін­ших зло­чи­нів.

Уго­ди по про­даж ав­то на вто­рин­но­му рин­ку те­пер бу­дуть від­бу­ва­тись без зня­т­тя ав­ті­вок з дер­жав­ної ре­є­стра­ції. Пав­ло Хар­ла­мов

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.