Ва­жли­ві спра­ви, яким вар­то при­ді­ли­ти ува­гу в ве­ре­сні

Groshi - - Новини -

Спла­ти­ти ЄСВ за сер­пень Оно­ви­ти гар­де­роб БІ­ЗНЕС І КАР’ЄРА По­да­ти де­кла­ра­цію про акци­зний по­да­ток і ПДВ (що­мі­ся­чну)

Спла­ти­ти аван­со­вий вне­сок з єди­но­го по­да­тку (1-ї, 2-ї гру­пи) за ве­ре­сень Спла­ти­ти ПДВ та акци­зний збір за сер­пень Спла­ти­ти аван­со­вий вне­сок з по­да­тку на при­бу­ток за ве­ре­сень ПЕРСОНАЛЬНІ ФІНАНСИ За­кри­ти усі «мер­тві» ра­хун­ки у бан­ках (як? – на стор. 40)

Вла­сни­кам ав­то: пе­ре­ві­ри­ти, чи ще дій­сний по­ліс ав­то­ци­віл­ки. При­дба­ти до­да­тко­во до обов’яз­ко­во­го по­ліс до­бро­віль­но­го стра­ху­ва­н­ня

ОСОБИСТІ СПРА­ВИ

Пі­дго­ту­ва­ти осе­лю до зи­ми (уте­пле­н­ня стін, за­мі­на ві­кон, вста­нов­ле­н­ня лі­чиль­ни­ків, ре­гу­ля­то­рів те­пла)

За­мо­ви­ти ро­бо­ти з під­го­тов­ки до зи­ми за­мі­сько­го бу­дин­ку До 30 ве­ре­сня

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.