Міф про ре­пре­сії

Groshi - - Зворотний Зв’язок -

Остан­нім ча­сом кіль­ка адво­ка­тів ви­сту­пи­ли з пу­блі­чни­ми за­ява­ми про роз­пра­ви з адво­ка­та­ми і на­віть «вбив­ство адво­ка­ту­ри». Кіль­кість по­ру­шень прав адво­ка­тів, дій­сно, ля­кає. І сві­тла у кін­ці ту­не­лю по­ки що не ви­дно, то­му що га­ран­тії без­пе­ре­шко­дної не­за­ле­жної ді­яль­но­сті адво­ка­тів ви­ко­ну­ю­ться дер­жа­вою в осо­бі пра­во­охо­рон­них ор­га­нів ду­же ви­бір­ко­во і не­охо­че. Але не ця си­ту­а­ція ста­ла при­чи­ною для дра­ма­ти­чних, на­віть те­а­траль­них за­яв. Вкрай емо­цій­но адво­ка­ти опи­са­ли особисті істо­рії ви­кли­ку до ква­лі­фі­ка­цій­но-ди­сци­плі­нар­ної ко­мі­сії Ки­є­ва. Ко­жен адво­кат знає, що За­кон «Про адво­ка­ту­ру та адво­кат­ську ді­яль­ність» пе­ред­ба­чає рі­зні ви­ди ди­сци­плі­нар­ної від­по­від­аль­но­сті. І це не пе­ре­слі­ду­ва­н­ня чи ре­пре­сії, це – нор­ма за­ко­ну. У ко­жно­му ре­гіо­ні Укра­ї­ни є ква­лі­фі­ка­цій­но-ди­сци­плі­нар­на ко­мі­сія адво­ка­ту­ри (КДКА), є Ви­ща ква­лі­фі­ка­цій­но-ди­сци­плі­нар­на ко­мі­сія адво­ка­ту­ри та є пра­во адво­ка­тів опро­те­сту­ва­ти їх рі­ше­н­ня в су­ді. На­ціо­наль­на асо­ці­а­ція адво­ка­тів вза­га­лі не при­ймає ні­яких ди­сци­плі­нар­них рі­шень. Але кіль­ка лю­дей про­мов­ча­ли про це і під­не­сли су­спіль­ству персональні про­бле­ми як за­гро­зу май­бу­тньо­му всі­єї адво­ка­ту­ри. А дже­ре­лом за­гро­зи на­зва­ли са­ме НААУ. Це не ви­пад­ко­ве пе­ре­біль­ше­н­ня (осо­бли­во з огля­ду на те, що ні­яких рі­шень що­до цих адво­ка­тів ще не прийня­то). Це ма­ні­пу­ля­ція. І во­на ви­ко­ри­сто­ву­є­ться не тіль­ки для уни­кне­н­ня від­по­від­аль­но­сті згі­дно із за­ко­ном, а для на­ба­га­то більш сер­йо­зної те­ми – для руй­ну­ва­н­ня адво­ка­ту­ри як са­мов­ря­дно­го на­ціо­наль­но­го єди­но­го ін­сти­ту­ту. Ця ме­та до­ся­га­є­ться одним швид­ким спосо­бом – прийня­т­тям но­во­го за­ко­ну про адво­ка­ту­ру у вер­сії Ра­ди з пи­тань су­до­вої ре­фор­ми. Клю­чо­ва но­ве­ла цьо­го до­ку­мен­та, яка пе­ре­жи­ла всі йо­го ре­да­кції, – пе­ре­фор­ма­ту­ва­н­ня адво­кат­сько­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, з лі­кві­да­ці­єю НААУ і ство­ре­н­ням но­вої си­сте­ми че­рез сти­хій­ні ви­бо­ри 27 ре­гіо­наль­них па­лат. Чо­му гру­па ки­їв­ських адво­ка­тів так ло­бі­ює но­вий за­кон, про­ти яко­го ви­сту­пає вся адво­ка­ту­ра? Чо­му за­ра­ди ньо­го вла­што­вує ко­стю­мо­ва­ні пі­ке­ти під НААУ і бло­кує ро­бо­ту ква­лі­фі­ка­цій­но-ди­сци­плі­нар­ної ко­мі­сії Ки­є­ва, яка сфор­мо­ва­на ле­гі­тим­но і про­зо­ро? То­му що но­вий за­кон від­криє мо­жли­во­сті ство­рю­ва­ти ор­га­ни адво­кат­сько­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, ви­ба­чте, на ко­жно­му ро­зі. Са­ме та­ким спосо­бом ці адво­ка­ти вже кіль­ка ро­ків фор­му­ють фей­ко­ву Ра­ду адво­ка­тів Ки­є­ва та КДКА. І са­ме за ці си­сте­ма­ти­чні по­ру­ше­н­ня за­ко­ну во­ни при­тя­гну­ті до ди­сци­плі­нар­ної від­по­від­аль­но­сті (ще раз під­кре­слю, рі­ше­н­ня про ди­сци­плі­нар­ні сан­кції що­до них ще не прийня­ті). Не­без­пе­ка ство­ре­н­ня ду­блю­ю­чих ор­га­нів адво­кат­сько­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня в то­му, що Ра­ди адво­ка­тів ре­гіо­нів ма­ють пов­но­ва­же­н­ня що­до за­хи­сту прав адво­ка­тів. Пред­став­ни­ки рад, згі­дно із за­ко­ном, по­вин­ні бу­ти за­зда­ле­гідь по­ві­дом­ле­ні про про­ве­де­н­ня з адво­ка­та­ми будь-яких про­це­су­аль­них дій і по­вин­ні бу­ти при цьо­му при­су­тні. «Ро­з­дво­ю­ю­чи» стру­кту­ру Рад адво­ка­тів ре­гіо­нів, дис­кре­ди­ту­ю­чи ле­гі­тим­ну сто­ли­чну Ра­ду, іні­ці­а­то­ри цьо­го про­це­су по­збав­ля­ють ко­лег ефе­ктив­но­го за­хи­сту. Щоб зро­зу­мі­ти, хто тут пра­вий, по­трі­бно про­сто про­чи­та­ти за­кон про адво­ка­ту­ру. Чин­ний за­кон пе­ред­ба­чає, що для кон­фе­рен­ції адво­ка­тів ре­гіо­нів не­об­хі­дно, щоб ре­гіо­наль­на ра­да по­да­ла на за­твер­дже­н­ня Ра­ди адво­ка­тів Укра­ї­ни по­ря­док ден­ний, по­ря­док і ре­гла­мент кон­фе­рен­ції. Це ні­як не обме­жує де­мо­кра­тію. Адже мі­сце­ві ви­бо­ри в Укра­ї­ні про­во­дя­ться за за­ко­ном, прийня­тим пар­ла­мен­том, і за уча­стю Цен­траль­ної ви­бор­чої ко­мі­сії. Це не цен­тра­лі­за­ція, це – за­кон­ність і до­три­ма­н­ня про­це­дур. Ана­ло­гі­чно в адво­ка­ту­рі ство­ре­ний єди­ний ме­ха­нізм ви­бо­рів, який га­ран­тує за­хист від про­ве­де­н­ня двох, трьох, п’яти кон­фе­рен­цій в одно­му ре­гіо­ні. У всіх обла­стях ви­бо­ри ор­га­нів са­мов­ря­ду­ва­н­ня про­хо­дять за та­ким ал­го­ри­тмом, у то­му чи­слі і в Ки­є­ві у 2016 ро­ці був сфор­мо­ва­ний но­вий склад Ра­ди та КДКА. Від­кли­ка­ні зі сво­їх по­сад адво­ка­ти у від­по­відь зав­зя­то ство­рю­ють вла­сні ор­га­ни адво­кат­сько­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня. Цей про­цес від­бу­ва­є­ться май­же два ро­ки. Ра­да адво­ка­тів Укра­ї­ни прийня­ла май­же 20 рі­шень, щоб зу­пи­ни­ти цей ха­ос в сто­ли­ці. За цей час про­йшов зві­тно-ви­бор­ний з’їзд адво­ка­ту­ри, змі­ни­ли­ся ке­рів­ни­ки де­яких ре­гіо­наль­них адво­ка­тур, обра­ні но­ві пред­став­ни­ки обла­стей у Ра­ді адво­ка­тів Укра­ї­ни і так да­лі. Адво­ка­ту­ра онов­лю­є­ться, роз­ви­ва­є­ться, сти­ка­є­ться з рі­зни­ми ви­кли­ка­ми, тож цю ата­ку на ре­пу­та­цію ми пе­ре­жи­ве­мо.

Ва­лен­тин Гво­здій, за­сту­пник го­ло­ви На­ціо­наль­ної асо­ці­а­ції адво­ка­тів Укра­ї­ни – про кон­флікт в адво­ка­ту­рі (див. та­кож «Гро­ші» від 30 сер­пня).

Но­вий за­кон від­криє мо­жли­во­сті ство­рю­ва­ти ор­га­ни адво­кат­сько­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, ви­ба­чте, на ко­жно­му ро­зі. Са­ме та­ким спосо­бом ці адво­ка­ти вже кіль­ка ро­ків фор­му­ють фей­ко­ву Ра­ду адво­ка­тів Ки­є­ва та КДКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.