Які но­ві си­сте­ми пе­ре­ка­зів пра­цю­ють в Укра­ї­ні?

Groshi - - Зворотний Зв’язок -

За­пи­та­н­ня чи­та­ча.

Он­лайн-сер­віс Transfergo справ­ді ще в ли­пні ого­ло­сив про за­пуск без­ко­штов­них гро­шо­вих пе­ре­ка­зів в Укра­ї­ну. Ра­ні­ше фі­ксо­ва­на ко­мі­сія ста­но­ви­ла 0,99 єв­ро, однак на­ра­зі пе­ре­ка­зи в Укра­ї­ну без­ко­штов­ні. Про­те йде­ться ли­ше про пе­ре­ка­зи, які на­ді­йдуть на кар­тко­вий ра­ху­нок одер­жу­ва­ча в Укра­ї­ні про­тя­гом 3–5 днів. Мо­жна пе­ре­ка­за­ти ко­шти швид­ше (впро­довж 30 хви­лин), але для цьо­го по­трі­бно бу­де спла­ти­ти ко­мі­сію в роз­мі­рі 1,99 єв­ро. За пе­ре­каз між кра­ї­на­ми Єв­ро­со­ю­зу стан­дар­тна ко­мі­сія си­сте­ми ста­но­вить 1–3 єв­ро/пе­ре­каз. До ре­чі, з Укра­ї­ни за кор­дон пе­ре­ка­за­ти гро­ші ці­єю си­сте­мою, на жаль, по­ки що не­мо­жли­во. Сто­сов­но «до­чки» Paypal, то йде­ться про ком­па­нію Xoom, яку Paypal при­дба­ла 2015 ро­ку. Цей сер­віс обі­цяє швид­ко пе­ре­ка­за­ти ко­шти або по­пов­ни­ти ра­ху­нок мо­біль­но­го рі­дним і дру­зям. Ра­ні­ше Xoom да­вав змо­гу пе­ре­ка­зу­ва­ти ко­шти до 44 кра­їн, Укра­ї­ни в цьо­му пе­ре­лі­ку не бу­ло. Те­пер з’яви­ла­ся мо­жли­вість пе­ре­ка­зу­ва­ти гро­ші зі США в Укра­ї­ну, але не нав­па­ки, че­рез пла­ті­жну си­сте­му RIA, що має пун­кти об­слу­го­ву­ва­н­ня в 147 кра­ї­нах. Для Укра­ї­ни під­клю­чи­ли сер­віс Cash Pickup, який дає змо­гу одер­жу­ва­чам в Укра­ї­ні отри­ма­ти гро­шо­вий пе­ре­каз в одно­му з бан­ків, за­зна­че­них на сай­ті Xoom: Оща­дбанк, При­ват­банк, Уні­вер­сал Банк, Пра­векс Банк, Укр­га­збанк. Для над­си­ла­н­ня ко­штів по­трі­бно обра­ти банк, ре­гіон і мі­сто в Укра­ї­ні. Щоб отри­ма­ти гро­шо­вий пе­ре­каз, одер­жу­вач в Укра­ї­ні йде до Cash Pickup-аген­та (бан­ку) та по­ка­зує но­мер тран­за­кції Xoom і дій­сне по­свід­че­н­ня осо­би (па­спорт). Обме­же­н­ня – 3 тис. дол. за один пе­ре­каз, але не більш як 6 тис. за 30 днів. Ко­мі­сія за та­кий пе­ре­каз, на жаль, до­сить ви­со­ка. На­при­клад, якщо по­трі­бно на­ді­сла­ти 1 тис. дол. з бан­ків­сько­го ра­хун­ку, то від­прав­ник му­си­ти­ме спла­ти­ти за пе­ре­каз 15,99 дол., якщо з де­бе­то­вої або кре­ди­тної кар­тки, – 50 дол. На не­ве­ли­ких су­мах ко­мі­сія ще ви­ща у від­со­тко­во­му ви­мі­рі. «Хо­ча Xoom є слу­жбою Paypal, за­про­ва­дже­н­ня по­слуг Xoom у цих кра­ї­нах (у то­му чи­слі в Укра­ї­ні. – Ред.) не озна­чає або не пе­ред­ба­чає вве­де­н­ня до­да­тко­вих сер­ві­сів Paypal, які на­ра­зі не­до­сту­пні в цих кра­ї­нах. Ми ду­же вдя­чні за ін­те­рес, але не ма­є­мо ін­ших но­вин, яки­ми мо­жна по­ді­ли­ти­ся», – роз­по­ві­ли у прес-слу­жбі Paypal. На дум­ку ди­ре­кто­ра Асо­ці­а­ції ЕМА Оле­ксан­дра Кар­по­ва, ви­хід Xoom на ри­нок пла­ті­жних си­стем не є сен­са­ці­єю та не озна­чає на­бли­же­н­ня до укра­їн­ців си­сте­ми Paypal. «Xoom – це ще одна си­сте­ма пе­ре­ка­зів. Кон­ку­рен­ція в сфе­рі еле­ктрон­них пе­ре­ка­зів до­сить ви­со­ка, і цей се­гмент в Укра­ї­ні гар­но роз­ви­ва­ють сер­ві­си на кшталт Transfergo чи Тransferwise», – за­зна­чив Оле­ксандр Кар­пов.

«До­чка» Paypal – си­сте­ма Xoom – ні­би­то на­да­ла змо­гу укра­їн­цям отри­му­ва­ти гро­ші з ін­ших кра­їн. Transfergo ого­ло­си­ла про мо­жли­вість без ко­мі­сії над­си­ла­ти ко­шти з кар­ти на кар­ту з-за кор­до­ну в Укра­ї­ну. Які умо­ви пе­ре­ка­зів цих си­стем? Олег, Ки­їв

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.