Де зна­йти здо­ров’я

Groshi - - Детально -

В Укра­ї­ні за­вер­ши­ла­ся дру­га хви­ля під­пи­са­н­ня до­го­во­рів у ме­жах ме­ди­чної ре­фор­ми. Про­те ре­фор­ма дру­гої та тре­тьої ме­ди­чної лан­ки ще не роз­по­ча­ла­ся. Ку­ди по­да­ти­ся за ме­ди­чною до­по­мо­гою, і яку аль­тер­на­ти­ву ко­му­наль­ним та дер­жав­ним ме­ди­чним за­кла­дам про­по­ну­ють при­ва­тний ме­ди­чний се­ктор і стра­хо­ві ком­па­нії? Сві­тла­на Слє­са­рук

Укра­їн­ці ідуть до лі­ка­рів? Пев­на річ, адже но­ві пра­ви­ла пе­ред­ба­ча­ють обов’яз­ко­ве під­пи­са­н­ня де­кла­ра­ції з обра­ним сі­мей­ним лі­ка­рем чи те­ра­пев­том. Ста­ном на се­ре­ди­ну сер­пня 2018 ро­ку, 14,8 млн. укра­їн­ців (або ко­жен тре­тій) вже під­пи­са­ли де­кла­ра­ції з сі­мей­ни­ми лі­ка­ря­ми, те­ра­пев­та­ми та пе­ді­а­тра­ми, що пра­цю­ють за но­вою про­гра­мою ме­ди­чної ре­фор­ми. «Гро­ші» з’ясу­ва­ли, як, де і за скіль­ки укра­їн­цям мо­жна отри­ма­ти ме­ди­чну до­по­мо­гу – в ме­жах ре­фор­ми дер­жав­ної ме­ди­чної си­сте­ми та по­за ни­ми – в при­ва­тно­му се­кто­рі.

370 гри­вень на рік

Пер­ший етап ме­ди­чної ре­фор­ми – кам­па­нія «Лі­кар для ко­жно­го» – стар­ту­ва­ла 2 кві­тня 2018 ро­ку. Па­ці­єн­ти по­ча­ли під­пи­су­ва­ти де­кла­ра­ції з сі­мей­ни­ми лі­ка­ря­ми, те­ра­пев­та­ми та пе­ді­а­тра­ми – до­кто­ра­ми пер­вин­ної ме­ди­ци­ни. Тоб­то отри­ма­ли мо­жли­вість са­мо­стій­но оби­ра­ти со­бі лі­ка­ря. Де­кла­ра­ція під­твер­джує, що па­ці­єнт обрав лі­ка­ря і хо­че об­слу­го­ву­ва­ти­ся са­ме у ньо­го. Та­ким чи­ном дер­жа­ва пла­ту за лі­ку­ва­н­ня кон­кре­тної лю­ди­ни спря­мо­вує са­ме в ту ме­ди­чну уста­но­ву, де пра­цює її лі­кар. За одно­го до­ро­сло­го па­ці­єн­та дер­жа­ва спла­чує, в се­ре­дньо­му, 370 грн. на рік, з 2019 ро­ку – 450 грн. Лі­кар мо­же об­слу­го­ву­ва­ти пев­ну кіль­кість лю­дей: сі­мей­ний лі­кар – не більш як 1800, те­ра­певт – 2000, пе­ді­атр – 900. «Фа­кти­чно зав­да­н­ня ре­фор­ми – при­пи­ни­ти пла­ти­ти за імі­та­цію лі­кар­ської ді­яль­но­сті та утри­ма­н­ня стін, а по­ча­ти пла­ти­ти за ре­аль­но на­да­ні ме­ди­чні по­слу­ги», – вва­жає член Гро­мад­ської ра­ди при МОЗ Укра­ї­ни Єв­ге­ній Гон­чар. За сло­ва­ми лі­ка­рів, ще одна ва­жли­ва ме­та ме­дре­фор­ми – на­вчи­ти па­ці­єн­тів сві­до­мі­ше ста­ви­ти­ся до вла­сно­го здо­ров’я. «Сві­до­мий ви­бір по­чи­на­є­ться з то­го, що лю­ди­на са­ма оби­рає сво­го лі­ка­ря. Тоб­то си­ту­а­цій, ко­ли

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.