ОТРИМУЄМО МЕ­ДИ­ЧНІ ПО­СЛУ­ГИ — ДЕ, ЯК, ЗА СКІЛЬ­КИ

Groshi - - Детально -

Укла­да­н­ня до­го­во­ру/ де­кла­ра­ції:

спо­ча­тку ре­є­стра­ція на сай­ті helsi.me, да­лі – під­пи­са­н­ня де­кла­ра­ції у клі­ні­ці, без­по­се­ре­дньо з обра­ним лі­ка­рем

уста­но­ва по­вин­на ма­ти ко­му­наль­ну фор­му вла­сно­сті. Лі­кар має орі­єн­ту­ва­ти­ся на за­хі­дні про­то­ко­ли лі­ку­ва­н­ня, він має об­слу­го­ву­ва­ти не більш як 2000 па­ці­єн­тів. Ва­жли­во: кра­ще зва­жа­ти на від­гу­ки осо­би­сто зна­йо­мих, а не на від­гу­ки в Ін­тер­не­ті

Як оби­ра­ти: До­ку­мен­ти для до­го­во­ру:

па­спорт, іден­ти­фі­ка­цій­ний код

Укла­да­н­ня до­го­во­ру/ де­кла­ра­ції:

в го­лов­но­му офі­сі, фі­лі­ях клі­ні­ки. Про­гра­ма дій­сна один мі­сяць пі­сля спла­ти

у при­ва­тної клі­ні­ки має бу­ти акре­ди­та­цій­ний сер­ти­фі­кат від МОЗ. Клі­ні­ка по­вин­на ма­ти вла­сну ла­бо­ра­то­рію, ді­а­гно­сти­чне обла­дна­н­ня, ста­ціо­нар, швид­ку до­по­мо­гу, ме­ре­жу фі­лій по мі­сту

Як оби­ра­ти: До­ку­мен­ти для укла­де­н­ня до­го­во­ру

не ви­ма­га­ють, про­те мо­жуть по­про­си­ти прой­ти

Укла­да­н­ня до­го­во­ру про ме­ди­чне стра­ху­ва­н­ня:

в офі­сі СК, фі­лі­ях, он­лайн, у стра­хо­во­го аген­та

Як оби­ра­ти:

СК по­вин­на ма­ти чин­ну лі­цен­зію, ба­га­то­рі­чний стаж ро­бо­ти на рин­ку, гар­ну ре­пу­та­цію, ві­до­ма іно­зем­на стра­хо­ва гру­па як за­снов­ник є пе­ре­ва­гою. Ком­па­нія має пра­цю­ва­ти з ін­ди­ві­ду­аль­ни­ми клі­єн­та­ми. Ана­лі­зу­є­мо ці­ну та на­пов­не­н­ня стра­хо­во­го по­лі­са, а та­кож пе­ре­лік клі­нік, із яки­ми спів­пра­цює СК. У до­го­во­рі мо­жуть бу­ти ви­ня­тки, але мі­ні­мум

на рік за одно­го до­ро­сло­го па­ці­єн­та, які спла­чує дер­жа­ва. Роз­цін­ки на по­слу­ги вто­рин­ної лан­ки мед. до­по­мо­ги по­ки що не вста­нов­ле­но (те­о­ре­ти­чно во­ни на­ра­зі без­ко­штов­ні)

Ці­на: 370 грн. На що мо­жна роз­ра­хо­ву­ва­ти:

по­слу­ги те­ра­пев­та, сі­мей­но­го лі­ка­ря, пе­ді­а­тра на пер­вин­ній лан­ці. Ве­де­н­ня не­у­скла­дне­ної ва­гі­тно­сті. Па­лі­а­тив­на до­по­мо­га

По­слу­ги сі­мей­но­го лі­ка­ря без­ко­штов­ні, пі­сля під­пи­са­н­ня де­кла­ра­ції

ЕКГ, мі­кро­ско­пія мо­кро­ти, ді­а­гно­сти­ка основ­них за­хво­рю­вань

Ді­а­гно­сти­ка:

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.