То­чка зо­ру екс­пер­та Ме­ди­чне стра­ху­ва­н­ня від­по­від­ає на за­пи­та­н­ня

Groshi - - Детально -

Оль­га Іван­цо­ва, ке­рів­ник цен­тру роз­дрі­бних про­да­жів стра­хо­вої ком­па­нії «ІНГО Укра­ї­на» – про ефе­ктив­не ви­ко­ри­ста­н­ня по­лі­су до­бро­віль­но­го ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня.

В укра­їн­ських ре­а­лі­ях не ко­жен мо­же ефе­ктив­но ор­га­ні­зу­ва­ти ме­ди­чні по­слу­ги для се­бе або для сво­їх близь­ких. На­при­клад, звід­ки пе­ре­сі­чна лю­ди­на, на­віть якщо во­на має гро­ші, мо­же зна­ти, де зна­йти хо­ро­шо­го га­стро­ен­те­ро­ло­га чи нев­ро­па­то­ло­га? Або що ро­би­ти, якщо по­трі­бно прой­ти де­кіль­ка об­сте­жень у рі­зних фа­хів­ців рі­зних клі­нік? До то­го ж, до­сить ча­сто лі­ку­ва­н­ня ви­ма­гає зна­чних фі­нан­со­вих ви­трат. Ме­ди­чне стра­ху­ва­н­ня са­ме від­по­від­ає на всі ці за­пи­та­н­ня та ви­ко­нує фун­кції фі­нан­су­ва­н­ня й ор­га­ні­за­ції ме­ди­чної до­по­мо­ги. Стра­хо­ва ком­па­нія, по-пер­ше, ор­га­ні­зо­вує весь су­про­від­ний сер­віс – по­шук по­трі­бно­го фа­хів­ця, за­пис на кон­суль­та­цію, до­став­ку лі­ків, ор­га­ні­за­цію го­спі­та­лі­за­ції то­що. По-дру­ге, ком­пен­сує ви­тра­ти на отри­ма­н­ня ме­ди­чної до­по­мо­ги. При цьо­му по­стій­но кон­тро­лює якість на­да­них ме­ди­чних по­слуг.тоб­то па­ці­єнт ні­чим, окрім лі­ку­ва­н­ня, не за­йма­є­ться, а стра­хо­ва ком­па­нія на під­ста­ві на­да­них га­ран­тій спла­чує за кон­суль­та­цію лі­ка­ря й лі­ки. Всі ці ню­ан­си в про­це­сі ба­га­то­рі­чної ді­яль­но­сті від­пра­цьо­ва­но до дрі­бниць. Ти­по­вий до­го­вір до­бро­віль­но­го ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня (ДМС) у біль­шо­сті стра­хо­ви­ків по­кри­ває основ­ні по­ши­ре­ні за­хво­рю­ва­н­ня. Є ви­ня­тки, але їх не­ба­га­то. Це – де­я­кі хро­ні­чні за­хво­рю­ва­н­ня, не­ви­лі­ков­ні або важ­ко­ви­лі­ков­ні за­хво­рю­ва­н­ня. На­при­клад, вро­дже­ні ано­ма­лії та ва­ди роз­ви­тку, спад­ко­ві та ге­не­ти­чні за­хво­рю­ва­н­ня, он­ко­ло­гія, де­я­кі сер­це­во-су­дин­ні за­хво­рю­ва­н­ня, ту­бер­ку­льоз то­що. На­пов­не­н­ня по­лі­су бу­ває рі­зним. За­зви­чай, най­по­ши­ре­ні­ша і за­тре­бу­ва­на скла­до­ва по­лі­су ДМС – це ам­бу­ла­тор­но-по­лі­клі­ні­чна до­по­мо­га. Клі­єнт са­мо­стій­но мо­же обра­ти клі­ні­ки, в яких отри­му­ва­ти­ме ме­ди­чні по­слу­ги. За час існу­ва­н­ня до­бро­віль­но­го ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня де­я­кі стра­хо­ви­ки вже на­ко­пи­чи­ли ко­ло­саль­ний до­свід ро­бо­ти в цьо­му на­пря­мі і про­дов­жу­ють йо­го опти­мі­зу­ва­ти. Стра­хо­ві про­ду­кти з ча­сом ста­ва­ти­муть про­сті­ши­ми і зро­зумі­лі­ши­ми. Роз­ши­рю­є­ться ба­за ме­ди­чних уста­нов, які мо­жуть спів­пра­цю­ва­ти зі стра­хо­ви­ми ком­па­ні­я­ми, і во­ни по­стій­но пра­цю­ють над по­лі­пше­н­ням сер­ві­су. На­при­клад, на­ра­зі лю­ди­на, яка ку­пує по­ліс ДМС, мо­же ко­ри­гу­ва­ти йо­го вар­тість та по­кри­т­тя ли­ше за до­по­мо­гою рі­зних про­грам стра­ху­ва­н­ня. Ми хо­че­мо змі­ни­ти це та зро­би­ти ме­ди­чне стра­ху­ва­н­ня гну­чкі­шим та до­сту­пні­шим для лю­дей. Са­ме для цьо­го бу­ло роз­ро­бле­но но­ву стра­хо­ву про­гра­му «Ар­хі­те­ктор здо­ров’я», яка пра­цює за прин­ци­пом кон­стру­кто­ра. Ком­бі­ну­ва­ти тут мо­жна на­ба­га­то біль­ше опцій і в ре­зуль­та­ті пі­ді­бра­ти для се­бе та сво­єї ро­ди­ни зру­чний і по­трі­бний за­хист. Ко­мусь ва­жли­во ма­ти до­ступ до які­сної ам­бу­ла­тор­но-по­лі­клі­ні­чної до­по­мо­ги, ко­мусь – до­сить пла­но­вої ста­ціо­нар­ної або швид­кої та не­від­кла­дної до­по­мо­ги. В цій стра­хо­вій про­гра­мі є мо­жли­вість оби­ра­ти не ли­ше тип ме­ди­чної до­по­мо­ги, а й рі­вень клі­нік.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.