До­свід під­при­єм­ців

Groshi - - Спеціальний Випуск -

Оле­ксій Ве­ре­ні­кін, вла­сник ком­па­нії «Де Ла Марк» Трен­до­ві на­пря­ми бізнесу – це від­кри­т­тя спе­ці­а­лі­зо­ва­них бу­дин­ків для лю­дей по­хи­ло­го ві­ку (у нас ста­рі­ю­ча на­ція, і є ве­ли­ка по­тре­ба для до­гля­ду за лі­тні­ми лю­дьми); ви­ро­бни­цтво лі­кар­ської ко­сме­ти­ки (ко­смо­це­фті­ка), яка бу­де під­три­му­ва­ти кра­су ті­ла без лі­кар­ських втру­чань; еко-фуд (швид­ке хар­чу­ва­н­ня – це еле­мент су­ча­сно­го жи­т­тя, але по­їсти швид­ко і які­сно за­раз ду­же скла­дно); зе­ле­ний ту­ризм з ефе­ктом пов­но­го «за­ну­ре­н­ня» у сіль­ське жи­т­тя, ко­ли мо­жна по­до­ї­ти ко­ро­ву, ско­си­ти тра­ву, по­ри­ба­ли­ти і по­по­лю­ва­ти. При цьо­му нор­маль­но­му роз­ви­тку бізнесу в Укра­ї­ні як і ра­ні­ше пе­ре­шко­джа­ють по­стій­ні змі­ни умов гри (по­да­тко­во­го, бух­гал­тер­сько­го та ін­шо­го за­ко­но­дав­ства), низь­ка ку­пі­вель­на спро­мо­жність на­се­ле­н­ня, а та­кож від­су­тність гра­мо­тних ка­дрів. Оле­ксан­дра Дер­го­усо­ва, за­снов­ни­ця брен­ду до­ма­шньо­го текс­ти­лю Home me На мій по­гляд, при­ва­бли­ве для ін­ве­сту­ва­н­ня бу­дів­ни­цтво су­ча­сних, за­ти­шних і стиль­них ком­пле­ксів для від­по­чин­ку на при­ро­ді. У цьо­му є ве­ли­че­зний де­фі­цит. Ін­но­ва­ції та It-про­ду­кти теж бу­дуть ще дов­го у трен­ді, оскіль­ки світ стрім­ко роз­ви­ва­є­ться і в ньо­му швид­ко на­ро­джу­ю­ться всі­ля­кі ідеї. На­при­клад, бу­де ду­же ко­ри­сною роз­роб­ка про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня для ме­ди­чної га­лу­зі. Ко­ри­сту­ю­ться по­пи­том при­ва­тні ди­тя­чі са­ди і шко­ли. Ці­ка­ве все, що сто­су­є­ться ви­ро­бни­цтва їжі і пе­ре­роб­ки вто­рин­ної си­ро­ви­ни. Ви­ро­бни­цтво до­ма­шньо­го текс­ти­лю та ін­ших то­ва­рів для до­му – теж від­кри­ті ні­ші. «Бо­льо­ві» то­чки будь-яко­го бізнесу сьо­го­дні – це від­су­тність лю­дей, го­то­вих пра­цю­ва­ти на ре­зуль­тат; за­кри­тість від зов­ні­шньо­го сві­ту; ве­ли­че­зна прір­ва між під­при­єм­ця­ми та уря­дом; від­су­тність но­ві­тніх те­хно­ло­гій, че­рез що ба­га­то ідей в Укра­ї­ні вті­ли­ти не­мо­жли­во або ду­же до­ро­го. Ко­стян­тин Шу­сто­ро­вич, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Ко­ріс Укра­ї­на» Укра­ї­на як пра­во­ва дер­жа­ва тіль­ки фор­му­є­ться. І це го­лов­ний фа­ктор, що пе­ре­шко­джає роз­ви­тку бізнесу в на­шій кра­ї­ні. Не­ефе­ктив­на су­до­ва си­сте­ма та не­до­ско­на­ле за­ко­но­дав­ство від­ля­ку­ють ін­ве­сто­рів. Як вну­трі­шніх так і зов­ні­шніх. У ре­зуль­та­ті ма­є­мо тіль­ки бі­зне­си із швид­ким ефе­ктом, ні­хто не хо­че гра­ти «в дов­гу». Бі­знес зде­біль­шо­го орі­єн­то­ва­ний на сьо­го­дні, а не на зав­тра. Тож вже зав­тра цей бі­знес бу­де за­ста­рі­лим. Ну і не­ефе­ктив­ність рі­зно­го ро­ду ре­гу­ля­тор­них ор­га­нів і ме­ха­ні­змів при­зво­дить до то­го, що ком­па­нії, які пра­цю­ють про­зо­ро, про­гра­ють «сі­рим» кон­ку­рен­там. Крім то­го, ба­га­то під­при­єм­ців не­до­оці­ню­ють ва­жли­вість ді­ло­вої ре­пу­та­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.