До­свід під­при­єм­ців

Groshi - - Спеціальний Випуск -

Ігор Смі­лян­ський, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Укр­по­шти Сві­то­вий тренд не тіль­ки на 2019 рік, а й на на­сту­пні ро­ки – стрім­кий роз­ви­ток рин­ку e-commerce. Лю­ди все біль­ше бу­дуть ку­пу­ва­ти то­ва­ри і по­слу­ги он­лайн, отри­му­ю­чи їх до­до­му у зру­чний для них час. Укра­ї­на теж має ді­я­ти від­по­від­но до ці­єї гло­баль­ній тен­ден­ції, але з ура­ху­ва­н­ням сво­єї спе­ци­фі­ки «кра­ї­ни ма­лень­ких міст і сіл». Бу­де збіль­шу­ва­ти­ся час­тка під­при­єм­ців, які пра­цю­ють са­ме у сфе­рі еле­ктрон­ної ко­мер­ції, і на­бе­ре обер­тів ри­нок по­што­во-ло­гі­сти­чних по­слуг. Ро­зви­ва­ти­ме­ться на­прям «ро­зум­них бу­дин­ків» і все що пов’яза­но з ке­ру­ва­н­ням до­ма­шнім обла­дна­н­ням, тем­пе­ра­ту­рою і, там де мо­жли­во, «зе­ле­ни­ми» те­хно­ло­гі­я­ми. Ці­ка­ві на­пря­ми, пов’яза­ні зі здо­ро­вим спосо­бом жи­т­тя та те­ле­ме­ди­ци­ною, – спор­тив­ні бра­сле­ти, до­да­тки і т.д. Крім то­го, це кон­вер­ген­ція пер­ших трьох на­пря­мів. Уя­ві­мо, що спор­тив­ний бра­слет мо­ні­то­рить сон або пульс, мо­біль­ний до­да­ток ана­лі­зує, що лю­ди­ні не ви­ста­чає, на­при­клад, ві­та­мі­нів, і ав­то­ма­ти­чно за­мов­ляє їх до­став­ку че­рез ін­тер­нет-ма­га­зин. Оле­ксандр Со­ло­вей, спів­за­снов­ник ме­бле­во­го брен­ду Drommel Я вва­жаю, що бі­знес по­ви­нен ство­рю­ва­ти­ся під пев­ні ні­ші. Якщо це мар­ке­тинг і брен­динг – то тіль­ки під від­по­від­ні ка­те­го­рії під­при­ємств, якщо одяг – для окре­мих груп лю­дей. Уні­вер­саль­них про­ду­ктів стає все мен­ше, то­му що спо­жи­ва­чі ви­би­ра­ють і ці­ну­ють рі­зно­ма­ні­тність. Вза­га­лі, яким би не був на­прям – най­ва­жли­ві­ша скла­до­ва це бренд, емо­ція, яку лю­ди­на бу­де від­чу­ва­ти при вза­є­мо­дії з ком­па­ні­єю і її про­ду­ктом. Якщо ж го­во­ри­ти про бі­знес з не­най­ви­щим по­ро­гом вхо­ду, то пер­ше, що мо­жна ра­ди­ти, це кав’яр­ні speciality. За­раз ве­ли­че­зний тренд на кав’яр­ні з рід­кі­сни­ми сор­та­ми ка­ви, і за­над­то ра­но го­во­ри­ти про те, що у цьо­му рин­ку є кон­ку­рен­ція. Але, на жаль, в ба­га­тьох ні­шах ри­нок вби­ва­ють дем­пін­гом. Цей ін­стру­мент під­ви­ще­н­ня про­да­жів до цьо­го ча­су ба­га­то ко­му є най­зро­зумі­лим, і уча­сни­ки рин­ку по­чи­на­ють зни­жу­ва­ти ці­ни пра­кти­чно до пов­ної від­су­тно­сті мар­жі. Тим са­мим во­ни за­ли­ша­ють на рин­ку не­які­сний про­дукт і пе­ре­шко­джа­ють роз­ви­тку ком­па­ній, які пра­гнуть ство­рю­ва­ти щось кра­ще.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.