За­ро­бля­є­мо на чу­жо­му до­сві­ді

Groshi - - Спеціальний Випуск -

За­мість то­го, щоб то­ру­ва­ти осо­би­стий шлях, вчи­тись на вла­сних по­мил­ках, втра­ча­ти час та ко­шти у по­шу­ках які­сної бі­знес-ідеї, під­при­є­мець мо­же ско­ри­ста­ти­ся до­сві­дом ін­ших ком­па­ній і за­по­ча­тку­ва­ти бі­знес по фран­чай­зин­гу. Так, це від­мо­ва від уні­каль­но­сті, але є мо­жли­вість, екс­плу­а­ту­ю­чи роз­кру­че­не ім’я сво­го пар­тне­ра, у зро­зумі­лі тер­мі­ни по­вер­ну­ти ін­ве­сти­ції й отри­му­ва­ти про­гно­зо­ва­ний при­бу­ток. Але крім пе­ре­ваг, у фран­ши­зи, як у бі­знес-мо­де­лі, є чи­ма­ло не­до­лі­ків. Го­лов­ні з них – це жорс­тке до­три­ма­н­ня ви­мог фран­чай­зе­ра і не­мо­жли­вість до­стро­ко­во ро­зі­рва­ти уго­ду з ним без на­слід­ків та штра­фів. Пав­ло Хар­ла­мов

Вже близь­ко 100 ро­ків ком­па­нії по всьо­му сві­ту ви­ко­ри­сто­ву­ють фран­чай­зинг. По су­ті, це «орен­да» то­вар­но­го зна­ка та успі­шної бі­зне­сі­деї. За фран­чай­зин­го­вою мо­де­л­лю, на­при­клад, роз­ви­ва­ю­ться та­кі ком­па­нії як Mcdonalds, Subway, KFC, Hilton Hotels, в Укра­ї­ні – ту­ри­сти­чна аген­ція Tez Tour, ме­ре­жа ре­сто­ра­нів Mafia, ма­га­зи­ни «Еко­лав­ка», кіль­ка ме­реж хім­чи­сток, ба­га­то чо­го ще. Фран­ши­за по­бу­до­ва­на на ба­лан­сі ін­те­ре­сів фран­чай­зе­ра та фран­чай­зі. Ком­па­нія-фран­чай­зер, яка пе­ре­дає пра­во ко­ри­сту­ва­н­ня сво­їм ім’ям, мі­ні­мі­зує ви­тра­ти на роз­ви­ток ме­ре­жі і мас­шта­бу­ва­н­ня бізнесу. Ком­па­нії або під­при­єм­цю, які отри­му­ють бренд в орен­ду (фран­чай­зі), на­ба­га­то про­сті­ше бу­ду­ва­ти бі­знес, оскіль­ки во­ни ма­ють у сво­є­му роз­по­ря­джен­ні роз­кру­че­не ім’я пра­во­вла­сни­ка. Втім, да­ле­ко не всі фран­ши­зи одна­ко­во успі­шні. Ба­га­то під­при­єм­ців вва­жа­ють, що до­ста­тньо на­че­пи­ти на ма­га­зин кра­си­ву ви­ві­ску і від по­ку­пців від­бою не бу­де. Але на­справ­ді фран­ши­за – це пов­но­цін­ний бі­знес, в який по­трі­бно вкла­да­ти не тіль­ки гро­ші, але й ве­ли­че­зні зу­си­л­ля, щоб він не по­то­нув на тлі кон­ку­рен­тів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.