Вар­тість при­дба­н­ня де­яких ви­дів фран­шиз

Groshi - - Спеціальний Випуск -

Ки­їв, Оде­са, Хар­ків, Львів, Він­ни­ця Вся Укра­ї­на Вся Укра­ї­на Вся Укра­ї­на Ки­їв, Хар­ків, Оде­са, За­по­ріж­жя Вся Укра­ї­на

Ки­їв, Оде­са, Хар­ків, Пол­та­ва, Дні­про, За­по­ріж­жя, Львів, Луцьк

Вся Укра­ї­на Ки­їв

Ки­їв, Дні­про, Хмель­ни­цький, Чер­нів­ці, Оде­са, Кі­ро­во­град, За­по­ріж­жя, Ми­ко­ла­їв

Вся Укра­ї­на Вся Укра­ї­на Вся Укра­ї­на Вся Укра­ї­на Ки­їв

Дні­про, Чер­ка­си, Хер­сон, Чор­но­морськ

Ки­їв, Львів, Дні­про, Жи­то­мир

те­ри­то­рії но­вих то­чок з йо­го фран­ши­за­ми, це одно­зна­чний си­гнал про не­пев­ні пер­спе­кти­ви – і чи вар­то з та­ким пар­тне­ром ма­ти спра­ву?

Ка­ва, спорт, взу­т­тя

На­справ­ді, за фран­чай­зин­го­вою схе­мою мо­жна бу­ду­ва­ти пра­кти­чно будь-який бі­знес. І ка­ву про­да­ва­ти, й ан­глій­ській мо­ві на­вча­ти. Але якщо від­штов­ху­ва­ти­ся від пер­спе­ктив­них на­пря­мів і тен­ден­цій (див. стор. 24), то у пер­шу чер­гу ін­те­рес для ма­лих під­при­єм­ців пред­став­ля­ють рі­зно­ма­ні­тні про­е­кти, які ма­ють еко­ло­гі­чну спря­мо­ва­ність. Ма­га­зи­ни фер­мер­ських про­ду­ктів, ка­фе і ре­сто­ра­ни для ве­ге­та­рі­ан­ців та при­хіль­ни­ків здо­ро­во­го спосо­бу жи­т­тя. Чи­ма­ло про­по­зи­цій з про­да­жу фран­шиз ві­до­мо від ре­сто­ра­нів швид­ко­го хар­чу­ва­н­ня, пі­це­рій і кав’ярень. Це пов’яза­но з тим, що фор­мат фас­тфу­дів і coffee to go, як і ра­ні­ше, в трен­ді. Осо­бли­во у ве­ли­ких мі­стах, де ритм жи­т­тя зму­шує лю­дей ро­би­ти фі­тнес-клуб ре­сто­ран су­ші про­даж пар­фю­ме­рії кав’яр­ня хо­стел ту­ра­ген­ція шко­ла ан­глій­ської мо­ви гру­зин­ський ре­сто­ран

ви­ро­бни­цтво ка­ра­мель­них цу­ке­рок

пе­кар­ня еко-про­ду­кти про­ду­кто­вий ма­га­зин апте­ка ма­га­зин взу­т­тя кві­тко­вий ма­га­зин хім­чис­тка пив­ний ма­га­зин от 500 дол. 5000 дол. від­су­тній 3000 дол. 2000 дол. 2800-3500 дол. 5000 єв­ро

6000-15000 дол.

10000-15000 єв­ро

10000 дол. 2000 дол. від­су­тній від­су­тній 16500 дол. 55 дол. 10000 дол. 500 дол. 1000-9000 дол. 25000-35000 дол. 1000-2000 дол. 6000-13000 дол. все у пря­мо­му сен­сі на хо­ду. Тіль­ки ось та­кий бі­знес на­вряд чи до­зво­лить за­ро­би­ти міль­йо­ни. Не той мас­штаб. Як і ра­ні­ше у мо­ді спорт: фі­тне­склу­би, сту­дії йо­ги та пі­ла­те­су. Але по­трі­бно усві­дом­лю­ва­ти, що ін­ве­сти­ції в по­ді­бний про­ект мо­жуть об­чи­слю­ва­ти­ся де­ся­тка­ми ти­сяч до­ла­рів. Це вкла­де­н­ня у при­мі­ще­н­ня, за­ку­пів­ля тре­на­же­рів та ін­шо­го ін­вен­та­рю, ви­тра­ти на пер­со­нал і тре­не­рів. 7000 дол. 1000-1500 дол. 3000 єв­ро 30000 дол. 15000 єв­ро 50000 дол. 15000 дол. 12500 дол. 10000 дол. 94000 дол. 2500 дол. 45000 дол. 1000 дол. 2,5% від­су­тнє від­су­тнє 4% 1% 14% 2% 200 єв­ро 10% 3% 1,5% 2% 2% від­су­тнє 300 дол. від­су­тнє 4-6 мі­ся­ців 7-8 мі­ся­ців 9-30 мі­ся­ців 18-24 мі­ся­ці 18 мі­ся­ців 12-18 мі­ся­ців 12-16 мі­ся­ців 30 мі­ся­ців 6-18 мі­ся­ців 5-6 мі­ся­ців 10 мі­ся­ців 12 мі­ся­ців 8 мі­ся­ців 18-24 мі­ся­ці 4-5 мі­ся­ців

То­му на оку­пність спорт­клу­бу мо­же пі­ти не один рік і на­віть не два. Не­по­га­но роз­ви­ва­є­ться по фран­ши­зі роз­дрі­бний про­ду­кто­вий рі­тейл, осо­бли­во ма­га­зи­ни фор­ма­ту «бі­ля до­му». Про­те, ри­нок FMCG ду­же силь­но на­си­че­ний. І паль­му пер­шо­сті на ньо­му три­ма­ють ве­ли­кі ме­ре­же­ві су­пер­мар­ке­ти. Тож перш ніж зма­га­ти­ся з ни­ми, слід зва­жи­ти всі «за» та «про­ти». Іна­кше гро­ші про­сто ви­ле­тять у тру­бу. Актив­но за­лу­ча­ють фран­чай­зі ма­га­зи­ни одя­гу та взу­т­тя. І тут, зда­ва­ло­ся б, за на­яв­но­сті ві­до­мої тор­го­вої мар­ки за спи­ною осо­бли­вих скла­дно­щів бу­ти не мо­же. Але крім то­го, що са­ме ви­ро­бни­ки одя­гу пред’яв­ля­ють фран­ши­зам ду­же жорс­ткі ви­мо­ги, во­ни ще й сут­тє­во обме­жу­ють їх у на­цін­ці. Крім то­го, якщо до кін­ця се­зо­ну ма­га­зин не всти­гне роз­про­да­ти ми­ну­лу ко­ле­кцію, фран­чай­зер за­бе­ре у ньо­го в кра­що­му ви­пад­ку 10-30% за­ли­шків. Все ін­ше – це пря­мі зби­тки фран­чай­зі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.