До­мов­ля­є­мось на бе­ре­зі

Groshi - - Спеціальний Випуск -

Будь-який бі­знес, в яко­му бе­руть участь кіль­ка пар­тне­рів, по­ви­нен по­чи­на­ти­ся з по­пе­ре­дніх до­мов­ле­но­стей що­до чу­тли­вих пи­тань. По­тім до­мов­ле­но­сті обов’яз­ко­во ма­ють бу­ти вра­хо­ва­ні під час ре­є­стра­ції юри­ди­чної осо­би, скла­да­н­ня ста­ту­ту та кор­по­ра­тив­но­го до­го­во­ру. Чо­му так ва­жли­во до­три­ма­ти ці фор­маль­но­сті? То­му що ко­ли при­йде час ді­ли­ти при­бу­ток, або на­віть бі­знес, то між пар­тне­ра­ми мо­же з’яви­ти­ся не­ро­зу­мі­н­ня і спа­ла­хну­ти кон­флікт, який по­ста­вить май­бу­тнє бізнесу під за­гро­зу. Пав­ло Хар­ла­мов

Го­лов­на і най­більш по­ши­ре­на по­мил­ка, якої при­пу­ска­ю­ться під­при­єм­ці на стар­ті бізнесу – не­ба­жа­н­ня об­тя­жу­ва­ти се­бе фор­ма­лі­змом і па­пе­ро­вою ро­бо­тою. Це при­зво­дить до то­го, що вза­є­ми­ни з пар­тне­ра­ми ні­як не оформ­ле­ні. До­мо­ви­ли­ся на сло­вах про те, як бу­де­мо вкла­да­ти гро­ші та ді­ли­ти «ка­су», – ото й до­бре. Але бі­знес по­чи­нає ро­сти і при­но­си­ти сер­йо­зний при­бу­ток, або по­тре­бує до­да­тко­вих ка­пі­та­ло­вкла­день. І то­ді між за­снов­ни­ка­ми мо­жуть ви­ни­кну­ти роз­бі­жно­сті. Хтось вва­жає, що у ньо­го за­над­то ма­лень­ка час­тка в ком­па­нії, ко­мусь не по­до­ба­є­ться, як роз­по­ді­ля­є­ться фі­нан­со­вий ре­зуль­тат, а хтось і зов­сім хо­че ви­йти з ко­ла вла­сни­ків на сво­їх умо­вах. То­му з пар­тне­ра­ми по­трі­бно до­мов­ля­ти­ся про все на са­мо­му по­ча­тку й на­ма­га­ти­ся пе­ред­ба­чи­ти спір­ні си­ту­а­ції, які мо­жуть пе­ре­ро­сти в кор­по­ра­тив­ний кон­флікт.

По­рів­ну – на всіх

По­ши­ре­на по­мил­ка – це за­по­зи­че­н­ня уста­нов­чих до­ку­мен­тів ін­ших ком­па­ній. У то­му чи­слі, ви­ко­ри­ста­н­ня мо­дель­но­го ста­ту­ту без змін (йо­го фор­ма за­твер­дже­на по­ста­но­вою Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів №1182 від 16 ли­сто­па­да 2011 ро­ку). В прин­ци­пі, ко­ри­сту­ва­ти­ся ша­блон­ною до­ку­мен­та­ці­єю мо­жна. Але не ко­пі­ю­ва­ти її від А до Я. «По-пер­ше, на да­ний мо­мент мо­дель- ний ста­тут не при­ве­де­ний у від­по­від­ність до ви­мог но­во­го за­ко­ну про то­ва­ри­ства з обме­же­ною від­по­від­аль­ні­стю. По-дру­ге, мо­дель­ний ста­тут не вра­хо­вує спе­ци­фі­ку май­бу­тньої ді­яль­но­сті то­ва­ри­ства і не пе­ред­ба­чає мо­жли­ві й прийня­тні ме­ха­ні­зми вре­гу­лю­ва­н­ня кон­флі­ктів», – го­во­рить Юлія Янюк, стар­ший юрист пра­кти­ки кор­по­ра­тив­но­го пра­ва та M&A юри­ди­чної фір­ми Evris. Іно­ді при ство­рен­ні ТОВ пар­тне­ри ді­лять час­тки у рів­них про­пор­ці­ях. На­при­клад, 50% на 50%, або якщо за­снов­ни­ка – чо­ти­ри, то ко­жно­му від­во­ди­ться по 25%. Юри­сти по­пе­ре­джа­ють, що та­кий роз­по­діл ча­сток з са­мо­го по­ча­тку за­кла­дає фун­да­мент для кор­по­ра­тив­них кон­флі­ктів. Уча­сни­ки про­сто не мо­жуть прийня­ти рі­ше­н­ня з пи­тань що­до подаль­шої жит­тє­ді­яль­но­сті то­ва­ри­ства, то­му що у жо­дно­го не­має пе­ре­ва­ги хо­ча б в один го­лос. «У ре­зуль­та­ті ді­яль­ність ком­па­нії пов­ні­стю бло­ку­є­ться, і во­на не фун­кціо­нує. На­віть за­кри­ти бі­знес фа­кти­чно мо­жли­во ли­ше за про­це­ду­рою бан­крут­ства, але за умо­ви, що її іні­ці­ює хтось із кре­ди­то­рів», – по­яснює Іри­на Ко­бець, юрист юри­ди­чної гру­пи LCF. Ана­ло­гі­чна си­ту­а­ція мо­же ви­ни­кну­ти при дро­блен­ні ча­сток між ве­ли­кою кіль­кі­стю уча­сни­ків. Вла­сни­ки мо­жуть роз­ді­ли­ти­ся на два во­ро­жих «та­бо­ри» з рів­ною кіль­кі­стю го­ло­сів. То­му для за­по­бі­га­н­ня по­ді­бних си­ту­а­цій ду­же ба­жа­но, щоб хтось із пар­тне­рів був ма­жо­ри­тар­ним, а ін­ший – мі­но­ри­тар­ним уча­сни­ком. Хо­ча б з пе­ре­ва­гою в один го­лос. Тоб­то 50%+1. Іна­кше є ри­зик, що пар­тне­ри не змо­жуть прийня­ти жо­дно­го рі­ше­н­ня. Але має бу­ти за­про­ва­дже­ний ме­ха­нізм ура­ху­ва­н­ня ін­те­ре­сів акціо­не­рів з мен­ши­ми час­тка­ми, ніж кон­троль­на (>50%) або бло­ку­ю­ча (>25%).

На­пи­са­но у ста­ту­ті

Ва­жли­вий вне­сок у вре­гу­лю­ва­н­ня вза­є­мо­від­но­син між уча­сни­ка­ми ТОВ вніс но­вий За­кон «Про то­ва­ри­ства з обме­же­ною та до­да­тко­вою від­по­від­аль­ні­стю», який на­був чин­но­сті 17 черв­ня 2018 ро­ку. Перш за все він спро­стив ство­ре­н­ня то­ва­риств з обме­же­ною від­по­від­аль­ні­стю. Те­пер кіль­кість уча­сни­ків ТОВ мо­же бу­ти будь-якою. Ра­ні­ше во­на не мо­гла пе­ре­ви­щу­ва­ти 100.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.