Банк, про­ща­вай

Groshi - - Управляємо Фінансами -

За­кри­ти кар­тко­вий чи по­то­чний ра­ху­нок – про­це­ду­ра не до­сить скла­дна, втім над­зви­чай­но ва­жли­ва. Бо за­ли­ши­ти йо­го на­при­зво­ля­ще – на­кли­ка­ти на се­бе спла­ту за об­слу­го­ву­ва­н­ня та штра­фи. Як ро­зі­рва­ти сто­сун­ки з бан­ком так, щоб на­зав­жди? На­та­лія Бо­гу­та

Ки­я­нин Оле­ксій Шев­чук ми­ну­ло­го мі­ся­ця отри­мав те­ле­фон­ний дзві­нок – ро­бот по­ві­дом­ляв про не­об­хі­дність по­га­ше­н­ня бор­гу за кар­тко­вим ра­хун­ком. «Го­лос на то­му кін­ці дро­ту роз­по­від­ав про борг, а та­кож ри­зик втра­ти май­на, якщо су­му не бу­де по­га­ше­но. Не­зро­зумі­ло бу­ло, що то за борг, чо­му він ви­ник, але на­зва бан­ку, на ща­стя, про­лу­на­ла. Тож я пі­шов до бан­ку з’ясо­ву­ва­ти об­ста­ви­ни», – роз­по­вів Оле­ксій Шев­чук. За йо­го сло­ва­ми, в бан­ку по­ві­до­ми­ли про кар­тку, яку має пан Шев­чук, і борг за об­слу­го­ву­ва­н­ня ра­хун­ку за два ро­ки. «Кар­тку для на­ра­ху­ва­н­ня зар­пла­тні оформ­лю­вав ми­ну­лий ро­бо­то­да­вець, її тер­мін дії вже дав­но до­біг кін­ця, а но­ву я на­віть не за­мов­ляв і не за­би­рав, мі­сце ро­бо­ти змі­нив, і от то­бі ма­єш – спла­чуй за те, чим не ко­ри­сту­вав­ся», – роз­по­вів Оле­ксій Шев­чук. На жаль, та­ка істо­рія – не по­оди­но­кий ви­па­док. «Гро­ші» ро­зі­бра­ли­ся, як за­кри­ти кар­тко­вий ра­ху­нок, аби уни­кну­ти мо­жли­вих пре­тен­зій з бо­ку бан­ку та ко­ле­ктор­ських ком­па­ній.

У чо­му про­бле­ма?

По­мил­ка па­на Шев­чу­ка бу­ла в то­му, що він не пі­шов до бан­ку одра­зу, як ви­рі­шив не ко­ри­сту­ва­ти­ся кар­ткою. Адже те, що строк дії кар­тки до­біг кін­ця, не озна­чає, що банк ав­то­ма­ти­чно за­криє ра­ху- нок, до яко­го прив’яза­но кар­тку. «Від­кри­т­тя або за­кри­т­тя ра­хун­ків здій­сню­є­ться на під­ста­ві за­яви в па­пе­ро­вій або еле­ктрон­ній фор­мі. За­я­ва в еле­ктрон­ній фор­мі по­да­є­ться із за­зна­че­н­ням еле­ктрон­но-ци­фро­во­го під­пи­су клі­єн­та», – роз­по­ві­ла Ма­ри­на Не­сте­ров­ська, за­сту­пник ди­ре­кто­ра де­пар­та­мен­ту роз­ви­тку бізнесу Ін­ду­стрі­ал­бан­ку. Тоб­то якщо клі­єнт не звер­нув­ся з за­явою що­до за­кри­т­тя ра­хун­ку, то ра­ху­нок ли­ша­є­ться від­кри­тим. А це озна­чає, що на­ра­хо­ву­є­ться пла­та за об­слу­го­ву­ва­н­ня. Якщо кар­тку бу­ло від­кри­то в ме­жах зар­пла­тно­го про­е­кту, то пі­сля звіль­не­н­ня з по­са­ди одно­го з вла­сни­ків та­кої кар­тки банк пе­ре­во­дить йо­го кар­тку до одно­го з па­ке­тів для клі­єн­тів – фі­зи­чних осіб. Але не за­кри­ває, і про це по­трі­бно пам’ята­ти. Пла­та за об­слу­го­ву­ва­н­ня в па­ке­ті за­ле­жить від кла­су кар­тки та мо­же ста­но­ви­ти 100–350 грн. на рік для кар­тки рів­ня Electron, Maestro Classic, 250–750 грн. – для кар­тки Gold та 1200–1800 грн. для кар­тки Platinum. Ін­фор­ма­ція що­до вар­то­сті по­слуг за кар­тко­вим ра­хун­ком за­зви­чай є на сай­ті бан­ку у роз­ді­лі «Кар­то­ві про­ду­кти» – «Та­ри­фи та умо­ви». Ще одна про­бле­ма, яка мо­же ви­пли­сти че­рез де­який час, якщо клі­єнт не ко­ри­сту­є­ться кар­ткою, – не­по­га­ше­ний кре­ди­тний за­ли­шок. Це мо­же бу­ти якась не­ве­ли­ка су­ма, на­при­клад, близь­ко 100 чи 200 гри­вень, на яку банк по­чне на­ра­хо­ву­ва­ти не ли­ше від­со­тки за ко­ри­сту­ва­н­ня кре­ди­том, а й пе­ню. Стан­дар­тний роз­мір пе­ні – по­двій­на облі­ко­ва став­ка НБУ (на­ра­зі 17,5%). Де­я­кі бан­ки на про­стро­че­ний борг на­ра­хо­ву­ють 0,24% що­ден­но. Ска­жі­мо, за на­яв­но­сті бор­гу в роз­мі­рі 200 грн. та за умо­ви на­ра­ху­ва­н­ня від­со­тків за кар­тко­вим кре­ди­том та пе­ні (по­двій­на облі­ко­ва став­ка) клі­єнт че­рез рік бу­де ви­нен бан­ку 310 грн.

За­кри­ти й за­бу­ти

По­чи­на­ти про­ща­ти­ся з бан­ком по­трі­бно з про­ве­де­н­ня мо­ні­то­рин­гу ста­ну ра­хун­ків, від­кри­тих у бан­ку, – кар­тко­вих, по­то­чних, кре­ди­тних, де­по­зи­тних та на­ко­пи­чу­валь­них. Тоб­то з ви­вче­н­ня ста­ну усіх ра­хун­ків. Це мо­жна зро­би­ти, за­те­ле­фо­ну­вав­ши до кол-цен­тру бан­ку, або без­по­се­ред-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.