По­ві­ри­ти у Мін­фін

Groshi - - Приватні Інвестиції -

Дер­жав­ні облі­га­ції тра­ди­цій­но є ін­стру­мен­том, яким ко­ри­сту­ю­ться бан­ки та юри­ди­чні осо­би. Про­те ОВДП до­сту­пні для ку­пів­лі і фі­зи­чним осо­бам. Як вкла­сти у дер­жав­ні облі­га­ції, і який до­хід мо­же при­не­сти та­ка ін­ве­сти­ція пе­ре­сі­чній лю­ди­ні? На­та­лія Бо­гу­та

Iн­ве­сти­ції фі­зи­чних осіб у дер­жав­ні облі­га­ції, що ви­пу­скає Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів, з по­ча­тку 2018 ро­ку впев­не­но зро­ста­ють. Якщо на по­ча­тку сі­чня об­сяг порт­фе­ля ОВДП фі­зо­сіб ста­но­вив 1,46 млрд. грн., то 31 сер­пня – вже 4,51 млрд. грн. Ін­те­рес до ОВДП зро­зумі­лий – у пе­рі­од, ко­ли став­ки за де­по­зи­та­ми впев­не­но зни­жу­ю­ться, ін­ве­сто­ри за­ці­кав­ле­ні в отри­ман­ні до­хо­ду, але одно­ча­сно й у мі­ні­маль­них ри­зи­ках. Са­ме та­ким ін­ве­сти­цій­ним ін­стру­мен­том є облі­га­ції – ри­зи­ки низь­кі, а рі­вень від­со­тко­во­го до­хо­ду – ви­щий, ніж за де­по­зи­та­ми ве­ли­ких дер­жав­них бан­ків. «ОВДП вва­жа­є­ться низь­ко ри­зи­ко­вим ін­стру­мен­том ін­ве­сту­ва­н­ня, оскіль­ки це – 100% зо­бов’яза­н­ня дер­жа­ви за ви­пла­та­ми. Став­ки за ОВДП істо­тно ви­щі за до­хі­дність за де­по­зи­та­ми, в се­ре­дньо­му, близь­ко 17,5–18%», – за­зна­чи­ла Єв­ге­нія Гри­щен­ко, ке­рів­ник від­ді­лу бро­кер­сько­го об­слу­го­ву­ва­н­ня клі­єн­тів гру­пи ICU. Чи бу­ли де­фол­ти за ОВДП у грив­ні або ва­лю­ті? Так, але остан­ні – 1998 ро­ку, за ке­рів­ни­цтва Мін­фі­ном Іго­рем Мі­тю­ко­вим. Пі­сля цьо­го – ні. То­ді бу­ло про­ве­де­но при­му­со­ву ре­стру­кту­ри­за­цію, но­мі­нал облі­га­цій та до­хо­ди бу­ло зго­дом ви­пла­че­но – че­рез до­сить ве­ли­кий про­мі­жок ча­су. Зва­жи­мо, що під час ви­плат курс грив­ні вже був втри­чі гір­ший за курс на­пе­ре­до­дні ого­ло­ше­н­ня про при­му­со­ву ре­стру­кту­ри­за­цію. Та­кож облі­га­ції ма­ють пев­ні пе­ре­ва­ги по­рів­ня­но з де­по­зи­та­ми. На­при­клад, від­су­тність по­да­тку на до­хід від ОВДП – вла­сник облі­га­цій спла­чує ли­ше вій­сько­вий збір (1,5% су­ми отри­ма­но­го за ін­ве­сти­ці­я­ми до­хо­ду). А ще мо­жли­во віль­но і ку­пу­ва­ти облі­га­ції, і про­да­ва­ти їх – очі­ку­ва­ти на за­вер­ше­н­ня пе­рі­о­ду обі­гу ОВДП не­о­бов’яз­ко­во, адже є вто­рин­ний ри­нок, де ре­а­лі­зо­ву­ю­ться цін­ні па­пе­ри. «ОВДП за сво­єю лі­кві­дні­стю зда­тні по­зма­га­ти­ся з де­по­зи­тни­ми вкла­да­ми, а мо­же на­віть лі­де­ром. То­му що тер­мі­но­ві вкла­ди, за­зви­чай, оформ­лю­ю­ться на пе­рі­од від трьох мі­ся­ців до 1–1,5 ро­ку і не мо­жуть бу­ти отри­ма­ні до­стро­ко­во. А сто­сов­но ОВДП – ін­ве­стор мо­же в будь-який мо­мент про­да­ти свої па­пе­ри на вто­рин­но­му рин­ку й отри­ма­ти ко­шти на свій ра­ху­нок. Та­кож вла­сник ОВДП ре­гу­ляр­но отри­мує ви­пла­ту за ку­по­ном з об­умов­ле­ною при­бу­тко­ві­стю», – по­яснює Ігор Лев­чен­ко, на­чаль­ник де­пар­та­мен­ту пер­со­наль­них бан­ків­ських по­слуг Укр­сиб­бан­ку. Яка про­це­ду­ра ін­ве­сту­ва­н­ня в облі­га­ції, і чи вар­то вкла­да­ти в та­кі цін­ні па­пе­ри вже ці­єї осе­ні?

Від­со­тки зро­ста­ють

До­хі­дність ОВДП, на від­мі­ну від де­по­зи­тів, 2018 ро­ку зро­стає. На­при­клад, у сі­чні ОВДП у грив­ні Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів роз­мі­щу­ва­ло за став­кою 15,89% рі­чних, а в ли­пні – за став­кою 17,12% рі­чних. Зро­ста­ла і до­хі­дність за ва­лю­тни­ми ОВДП: з 5,35% рі­чних у лю­то­му до 5,41% рі­чних у ли­пні (се­ре­дня до­хі­дність за усі­ма стро­ка­ми). На змі­ну ста­вок впли­ває де­кіль­ка ва­жли­вих чин­ни­ків. По-пер­ше, це – облі­ко­ва став­ка НБУ: що во­на ви­ща, то ви­щі став­ки за облі­га­ці­я­ми. «Емі­тен­том ОВДП є Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів, яке ре­а­гує на збіль­ше­н­ня або змен­ше­н­ня облі­ко­вої став­ки НБУ, не при­пу­ска­ю­чи си­ту­а­цій, ко­ли при­бу­тко­вість дер­жав­них облі­га­цій вну­трі­шньої по­зи­ки не мо­же бу­ти ниж­ча за облі­ко­ву став­ку. Свою роль під час ви­зна­че­н­ня при­бу­тко­во­сті емі­тен­том ві­ді­грає тер­мін роз­мі­ще­н­ня па­пе­рів: що дов­ший тер­мін, то ви­ща при­бу­тко­вість», – по­яснює Ігор Лев­чен­ко. Ці­ка­во, що но­мі­но­ва­ні в іно­зем­ній ва­лю­ті облі­га­ції ма­ють де­що ін­ші чин­ни­ки, що впли­ва­ють на рі­вень ста­вок. Тут Мін­фін під час ви­зна­че­н­ня ста­вок вра­хо­вує рі­вень при­бу­тко­во­сті та об­ся­ги на рин­ках зов­ні­шніх за­по­зи­чень для укра­їн­ських дер­жав­них па­пе­рів, а та­кож на­скіль­ки за­га­лом є по­тре­ба у до­ся­гнен­ні по­трі­бно­го об­ся­гу за­по­зи­че­н­ня че­рез но­ві роз­мі­ще­ні ОВДП. Адже якщо об­ся­ги за­по­зи­чень на зов­ні­шніх рин­ках ви­со­кі або до­ста­тні, а вар­тість не­ви­со­ка, Мі­ні­стер­ству фі­нан­сів не­має по­тре­би за­лу­ча­ти на вну­трі­шньо­му рин­ку до­ро­гі ва­лю­тні ін­ве­сти­ції – тоб­то вста­нов­лю­ю­чи ви­со­ку до­хі­дність за ва­лю­тни­ми ОВДП. На пер­вин­но­му ау­кціо­ні 14 сер­пня Мін­фін від­мо­вив­ся збіль­шу­ва­ти став­ку за ва­лю­тни­ми ОВДП: для облі­га­цій на 6 мі­ся­ців мі­ні­стер­ство вста­но­ви­ло до­хі­дність на рів­ні 5,95%, і за ці­єю став­кою бу­ло за­до­во­ле­но 16 за­явок на су­му 50,28 млн. дол. Але три за­яв­ки мі­ні­стер­ство від­хи­ли­ло – ін­ве­сто­ри про­по­ну­ва­ли до­хі­дність на рів­ні 6,5%. Не по­го­див­ся емі­тент дер­жо­блі­га­цій та­кож під­ви­щи­ти став­ку за па­пе­ра­ми з тер­мі­ном по­га­ше­н­ня че­рез 15 та 24 мі­ся­ці – від­хи­лив 12 за­явок, де по­ку­пці хо­ті­ли 6,2% рі­чних.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.