Мо­жли­вий до­хід за ра­ху­нок ін­ве­сту­ва­н­ня 100 тис. грн. у ОВДП у грив­ні

Groshi - - Приватні Інвестиції -

27,5 100000 грн 7500 107500 грн 3909,091 7,5% 28,5 100000 грн 7500 107500 грн 3771,93 3,73% 29 100000 грн 7500 107500 грн 3706,897 1,94% 30 100000 грн 7500 107500 грн 3583,333 -1,16% па­пе­ри. По­слу­ги з ку­пів­лі ОВДП та від­кри­т­тя й об­слу­го­ву­ва­н­ня де­по­зи­тар­них ра­хун­ків на­да­ють та­кі ве­ли­кі бан­ки як Оща­дбанк, При­ват­банк, Укр­га­збанк, ОТП Банк, Райф­фай­зен Банк Аваль, Укр­сиб­банк та ін­ші. Ко­ли по­се­ре­дни­ка обра­но, час ви­зна­чи­ти су­му ін­ве­сти­цій. Скіль­ки са­ме ін­ве­сту­ва­ти в ОВДП? За­зви­чай, що ви­ща су­ма, то біль­ший до­хід бу­де отри­ма­но з ура­ху­ва­н­ням ко­мі­сій (про них – да­лі). Ре­ко­мен­да­ції опи­та­них на­ми бан­ків­ських та ін­ве­сти­цій­них екс­пер­тів май­же одно­стай­но ка­жуть про су­му не мен­шу ніж 100–200 тис. грн. або 5 тис. дол. Хо­ча є та­кож дум­ка, що най­кра­ще ін­ве­сту­ва­ти біль­ше за цей умов­ний мі­ні­мум. «Опти­маль­ною су­мою ін­ве­сти­ції є 1 млн. грн., а строк – 6–12 мі­ся­ців», – вва­жає Олег Сер­дюк, на­чаль­ник управ­лі­н­ня опе­ра­цій на фон­до­во­му рин­ку ОТП Бан­ку. Су­ма ін­ве­сти­цій мо­же бу­ти будь-яка – міль­йон чи два або три, во­на все одно бу­де га­ран­то­ва­на дер­жа­вою. «ОВДП мо­жуть бу­ти при­ва­бли­ві­ши­ми за де­по­зит, адже де­по­зи­ти га­ран­ту­ю­ться ли­ше в ме­жах 200 тис. грн. (Фонд га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів фі­зо­сіб)», – вва­жає Ін­на Звя­гін­це­ва, ана­лі­тик «Ада­мант Ка­пі­тал». Про єди­ний ви­па­док де­фол­ту з ОВДП ми зга­ду­ва­ли тро­хи ра­ні­ше. Щоб ін­ве­сту­ва­ти в ОВДП, по­трі­бно від­кри­ти де­по­зи­тар­ний ра­ху­нок (ра­ху­нок у цін­них па­пе­рах), для чо­го під­пи­су­є­ться до­го­вір та спла­чу­є­ться одно­ра­зо­вий пла­тіж у су­мі 100–300 грн. Але перш ніж та­кий ра­ху­нок бу­де від­кри­то, клі­єнт має прой­ти про­це­ду­ру іден­ти­фі­ка­ції (ве­ри­фі­ка­ції). Тоб­то, за­пов­ни­ти ан­ке­ту та вка­за­ти особисті да­ні що­до сво­го до­хо­ду. Та­кож банк (або ком­па­нія-тор­го­вець) має пра­во за­про­си­ти у клі­єн­та офі­цій­не під­твер­дже­н­ня по­хо­дже­н­ня ко­штів, які бу­дуть спря­мо­ва­ні на ку­пів­лю цін­них па­пе­рів. «Для укла­да­н­ня до­го­во­ру з бро­ке­ром по­трі­бно прой­ти про­це­ду­ру іден­ти­фі­ка­ції, ве­ри­фі­ка­ції та пе­ред опе­ра­ці­єю під­твер­ди­ти дже­ре­ло до­хо­ду. Да­лі клі­єнт по­пе­ре­дньо над­си­лає бро­ке­ру по­трі­бні до­ку­мен­ти і да­ні в еле­ктрон­но­му ви­гля­ді для за­пов­не­н­ня до­го­во­рів та ан­кет, пі­сля чо­го узго­джу­є­ться час зу­стрі­чі для під­пи­са­н­ня до­го­во­рів із подаль­шим від­кри­т­тям по­трі­бних ра­хун­ків. Пе­ре­ва­жно, це – без­ко­штов­на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.