Зро­ста­ють во­се­ни

Groshi - - Приватні Інвестиції -

Бан­ки у ве­ре­сні під­ви­щу­ють став­ки за де­по­зи­та­ми на­се­ле­н­ня. Якщо в ли­пні-сер­пні зро­ста­н­ня сто­су­ва­ло­ся вкла­дів у грив­ні, то во­се­ни цей тренд тор­кнув­ся ва­лю­тних вкла­дів. Стел­ла Ки­ри­чен­ко

Гро­ші до­рож­ча­ють? Са­ме так. На­ціо­наль­ний банк Укра­ї­ни про­дов­жує «бо­роть­бу» з ін­фля­ці­єю: з 7 ве­ре­сня прав­лі­н­ня НБУ ви­рі­ши­ло під­ви­щи­ти облі­ко­ву став­ку на 0,5 в. п. – до 18% рі­чних. Це вже че­твер­те під­ви­ще­н­ня з по­ча­тку 2018 ро­ку. «Про­ве­де­н­ня більш жорс­ткої мо­не­тар­ної по­лі­ти­ки дасть змо­гу ні­ве­лю­ва­ти вплив цих ри­зи­ків і по­вер­ну­ти ін­фля­цію в ме­жі ці­льо­во­го ді­а­па­зо­ну на­при­кін­ці 2019 ро­ку та до­сяг­ти се­ре­дньо­стро­ко­вої ці­лі – 5% 2020 ро­ку», – по­ві­до­ми­ли в Нац­бан­ку. Та­ке рі­ше­н­ня бу­ло очі­ку­ва­ним – пі­сля трьох по­пе­ре­дніх під­ви­щень та де­валь­ва­ції у ли­пні-сер­пні. Бан­ки по­ча­ли під­ви­щу­ва­ти від­со­тко­ві став­ки ще влі­тку, пі­сля по­пе­ре­дньо­го під­ви­ще­н­ня облі­ко­вої і за кре­ди­та­ми, і за де­по­зи­та­ми. Але якщо ра­ні­ше став­ки зро­ста­ли за грив­не­ви­ми де­по­зи­та­ми, то ни­ні – вже й за ва­лю­тни­ми. Де шу­ка­ти ви­гі­дні умо­ви?

Які змі­ни?

У ве­ре­сні-2018 се­ре­дні став­ки за вкла­да­ми в до­ла­рах – 1,75–4,5% рі­чних, за де­по­зи­та­ми в єв­ро – 1–3% рі­чних. За да­ни­ми НБУ, Укра­їн­ський ін­декс ста­вок за де­по­зи­та­ми фі­зо­сіб (UIRD) у до­ла­рах і єв­ро за мі­сяць, з 6 сер­пня до 6 ве­ре­сня, збіль­шив­ся за всі­ма ти­па­ми тер­мі­нів. UIRD за три­мі­ся­чни­ми де­по­зи­та­ми в до­ла­рах зріс на 0,1 в. п. – до 2,13% рі­чних, за ше­сти­мі­ся­чни­ми – на 0,14 в. п. – до 2,85%. Ін­декс за рі­чни­ми вкла­да­ми в до­ла­рах збіль­шив­ся на 0,14 в. п. – до 3,46%. UIRD за єв­ро­вкла­да­ми

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.