У ве­ре­сень – зі зниж­ка­ми

Groshi - - Приватні Інвестиції -

На по­ча­тку осе­ні за­бу­дов­ни­ки анон­су­ва­ли ці­лий ка­лей­до­скоп акцій і спец­про­по­зи­цій для по­ку­пців. Сві­тла­на Шме­льо­ва

Бу­ді­вель­на ком­па­нія Укр­буд про­по­нує ку­пи­ти квар­ти­ри в жи­тло­вих ком­пле­ксах Urban Park і La Manche у без­про­цен­тну роз­стро­чку на 50 мі­ся­ців. Крім то­го, в ЖК «Хар­ків­ський», «Ака­дем Парк», Freedom та «Шев­чен­ків­ський» мо­жна отри­ма­ти 5% зниж­ки при 100%-й спла­ті за жи­тло. Ки­їв­мі­ськ­буд обі­цяє зро­би­ти зниж­ку 15% по­ку­пцям три­кім­на­тних квар­тир у жи­тло­во­му ком­пле­ксі по вул. Гар­ма­тна, 39г. А тим, хто всти­гне до 30 ве­ре­сня при­дба­ти квар­ти­ру в ЖК «Ма­ла­хіт», за­бу­дов­ник Ін­тер­гал-буд зро­бить зниж­ку у роз­мі­рі 150 тис. грн. Вар­тість квар­тир у цьо­му ком­пле­ксі по­чи­на­є­ться з по­зна­чки 1,34 млн. грн., зі зниж­кою це бу­де тро­хи мен­ше 1,2 млн. грн. Ком­па­нія Укр­жі­тло­ін­вест, яка бу­дує у Бу­чі Ки­їв­ської обла­сті ЖК River House, при 100%-й опла­ті обі­цяє 15% зниж­ку на остан­ні квар­ти­ри в се­кції «А» та 10% на двох- і три­кім­на­тні квар­ти­ри в се­кції «Б». У ЖК Rubicon City у Льво­ві мо­жна при­дба­ти квар­ти­ри у роз­стро­чку на 15 мі­ся­ців і за ці­ною від 11,9 тис. дол., що при кон­вер­та­ції в на­ціо­наль­ну ва­лю­ту ста­но­вить близь­ко 340 тис. грн. Ще один львів­ський за­бу­дов­ник Globus по­ку­пцям квар­тир у жи­тло­во­му ком­пле­ксі «Гло­бус Па­но­ра­ма» да­рує зниж­ки від 5 до 10%. У клу­бно­му бу­дин­ку Graf в Оде­сі квар­ти­ру мо­жна при­дба­ти у роз­стро­чку на 12 мі­ся­ців. А в ЖК «По­сей­дон», який роз­та­шо­ва­ний по­руч із Зо­ло­тим бе­ре­гом, апар­та­мен­ти з ви­дом на мо­ре до­сту­пні за ці­ною від 690 дол./кв. м. Від­так, вар­тість одно­кім­на­тної квар­ти­ри – близь­ко 940 тис. грн. Трест ре­кон­стру­кції та роз­ви­тку при ку­пів­лі жи­тла в ЖК Victory Hall у Дні­прі ро­бить зниж­ку у су­мі 1000 дол. на пар­ко­мі­сце. А в жи­тло­во­му ком­пле­ксі «Строй Сі­ті» квар­ти­ру пло­щею 62 кв. м мо­жна при­дба­ти за 642 тис. грн., що ста­но­вить 10,4 тис. грн. за ква­дра­тний метр.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.