А обі­цян­ки?

Groshi - - Від Редактора -

У про­е­кті за­ко­ну про дер­жав­ний бю­джет-2019 не­має по­да­тку на ви­ве­де­ний ка­пі­тал. Але є ви­пе­ре­джа­ю­че зро­ста­н­ня дер­жав­них ви­да­тків. До­ре­чно са­ме за­раз за­пи­та­ти – де во­но, те, що обі­ця­ли та на­віть за­ко­но­про­е­кти по­да­ва­ли.. Оле­ксандр Кра­ма­рен­ко

Ні­ко­ли так не бре­шуть, як до се­ксу та ви­бо­рів, а ще – пі­сля ри­бо­лов­лі та по­лю­ва­н­ня. Тож сти­слий пе­ре­лік на­ших очі­ку­вань, що не справ­ди­ли­ся. Спо­ді­ва­юсь, ли­ше по­ки що не справ­ди­ли­ся. Є ре­чі, що­до яких мар­но ви­слов­лю­ва­ти не­вдо­во­ле­н­ня або пре­тен­зії на адре­су на­ми обра­ної вла­ди. Ну, не від­по­від­ає на­віть Го­лов­но­ко­ман­ду­ю­чий за втор­гне­н­ня ро­сій­ських вій­сько­вих. Ну, не мо­же мі­ністр фі­нан­сів від­по­від­а­ти за зни­же­н­ня екс­порт­них цін та збіль­ше­н­ня цін на ім­порт­ні енер­го­но­сії. Але. Але во­ни то­чно від­по­від­а­ють за жорс­ткість на­слід­ків. Ві­зьме­мо ті са­мі енер­го­но­сії. Хі­ба не мо­же Ра­да за­про­по­ну­ва­ти та­кі за­ко­ни і про­го­ло­су­ва­ти за них, які б при­пи­ни­ли ві­до­ме сва­ві­л­ля при­ро­дніх мо­но­по­лій що­до не­ви­зна­н­ня лі­чиль­ни­ків та за­тя­гу­ва­н­ня іх пе­ре­ві­рок? Бо са­ме за­тя­гу­ва­н­ня на­дає мо­но­по­лі­ям мо­жли­вість фор­му­ва­ти ра­хун­ки на їхні по­слу­ги за прин­ци­пом «за нор­ма­ми спо­жи­ва­н­ня» або­що. Ма­лий бі­знес виє вов­ком від сва­ві­л­ля пе­ре­ві­ря­ю­чих (стор. 12), про­те на по­ча­тку жов­тня від­нов­ля­ться рей­ди пе­ре­ві­ря­ю­чих що­до тру­до­вих від­но­син. І спра­ва не в за­хи­сті прав ро­бі­тни­ків. Спра­ва у ма­кси­мі­за­ції справ­ля­н­ня ЄСВ та по­да­тку на до­хо­ди фі­зи­чних осіб. Це ми про по­да­тки та збо­ри, які чо­мусь зав­жди «не на ча­сі» ско­ро­чу­ва­ти, то­му під­ви­щу­ють мі­ні­маль­ну зар­пла­тню та не на­ва­жу­ю­ться на за­про­ва­дже­н­ня по­да­тку на ви­ве­де­ний ка­пі­тал. А як що­до ви­трат? У нас чи не най­кра­ща у сві­ті си­сте­ма дер­жав­них за­ку­пі­вель. Ні­би­то. Во­на ре­аль­но кру­та і дає ба­га­то мо­жли­во­стей що­до кон­тро­лю за лан­цюж­ком ви­трат бю­дже­тних ко­штів. Але є що­най­мен­ше дві шпа­ри­ни, ку­ди спли­ва­ють усі ті пе­ре­ва­ги, про які так по­лю­бля­ють зві­ту­ва­ти успі­шні ре­фор­ма­то­ри. Чо­мусь ру­ки не до­хо­дять до двох на­сту­пних ре­чей пі­сля про­зо­рих тен­де­рів. До кон­тро­лю й упе­ре­дже­н­ня зло­вжи­ва­н­ням та­ким ме­ха­ні­змом, як подаль­ший пе­ре­гляд ці­ни кон­тра­кту. А та­кож до до­три­ма­н­ня, най­жорс­ткі­шо­го до­три­ма­н­ня тер­мі­нів та умов спла­ти по кон­тра­ктам за дер­жав­ний та/або му­ні­ци­паль­ний кошт. Чи ша­нов­ні ре­фор­ма­то­ри і да­лі бу­дуть ро­би­ти ви­гляд, ні­би не існує про­бле­ми «сво­є­му по­ста­чаль­ни­ку роз­ра­ху­нок на на­сту­пний день, а не­ба­жа­но­му пе­ре­мож­цю тен­де­ру – на на­сту­пний рік»? Мен­ше хваль­ку­ва­то­сті, біль­ше ко­штів за­ли­ша­ти у ки­ше­нях пла­тни­ків по­да­тків. Нав­чі­ться вже якщо кра­сти – то з при­бу­тків, якщо на­ро­щу­ва­ти до­хо­ди держ­бю­дже­ту – то з не­ве­ли­ким від­ста­ва­н­ням від тем­пів зро­ста­н­ня ВВП. Я сам пі­ду за та­ких спо­ча­тку агі­ту­ва­ти, а по­тім – го­ло­су­ва­ти. P.S. Бу­ло якось під час під­ви­ще­н­ня сві­то­вих цін на на­фту: най­більш ро­зум­ні єв­ро­пей­ські дер­жа­ви зни­жу­ва­ли акци­зи на паль­не. Щоб пла­тни­ки по­да­тків про­дов­жу­ва­ли пла­ти­ти по­да­тки, а не ста­ви­ли бі­зне­си в «стоп».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.