У НБУ є пи­та­н­ня до Та­ском­бан­ку

Groshi - - Новини -

Нац­банк зви­ну­ва­тив Та­ском­банк та йо­го екс-ке­рів­ни­цтво у від­ми­ван­ні ко­штів, яке у від­по­відь по­да­ло су­до­ві по­зо­ви до НБУ. Чи є під­ста­ви хви­лю­ва­ти­ся під­при­єм­цям, якщо во­ни про­во­ди­ли опе­ра­ції, по­ді­бні до тих, які ста­ли при­во­дом для скан­да­лу? Сві­тла­на Слє­са­рук

Екс-го­ло­ва Та­ском­бан­ку Ка­те­ри­на Ме­леш звер­ну­ла­ся до су­ду з ви­мо­гою ви­зна­ти про­ти­прав­ним і ска­су­ва­ти рі­ше­н­ня На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни що­до її не­від­по­від­но­сті як ке­рів­ни­ка кре­ди­тної уста­но­ви ви­мо­гам за­ко­но­дав­ства. Від­по­від­ну по­зов­ну за­яву во­на по­да­ла до Окру­жно­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду Ки­є­ва 31 сер­пня 2018 ро­ку. А 4 ве­ре­сня суд ухва­лив від­кри­ти адмі­ні­стра­тив­не про­ва­дже­н­ня і при­зна­чив пер­ше за­сі­да­н­ня на 22 жов­тня 2018 ро­ку. Та­ку са­му по­зов­ну за­яву по­да­ла і ко­ли­шній член прав­лі­н­ня Та­ском­бан­ку, від­по­від­аль­на за фі­нан­со­вий мо­ні­то­ринг, Ма­ри­на Со­ко­ва. А все то­му, що на по­ча­тку бе­ре­зня 2018 ро­ку НБУ оштра­фу­вав Та­ском­банк на 6,08 млн. грн. за по­ру­ше­н­ня ви­мог фін­мо­ні­то­рин­гу та усу­нув від управ­лі­н­ня бан­ком го­ло­ву прав­лі­н­ня та чле­на прав­лі­н­ня бан­ку, що від­по­від­ає за фін­мо­ні­то­ринг. І що те­пер?

Скан­даль­ні де­та­лі

У від­по­відь на по­зо­ви ко­ли­шніх ке­рів­ни­ків бан­ку НБУ опри­лю­днив де­та­лі фі­нан­со­вих опе­ра­цій, які на­зва­но як під­ста­ву для штра­фних сан­кцій до Та­ском­бан­ку. А са­ме йде­ться про зня­т­тя 23 юри­ди­чни­ми осо­ба­ми – клі­єн­та­ми бан­ку го­тів­ки зі сво­їх по­то­чних ра­хун­ків. Ра­зом за пе­рі­од з лю­то­го до жов­тня 2017 ро­ку ці клі­єн­ти отри­ма­ли го­тів­кою близь­ко 3,9 млрд. грн. ні­би­то для за­ку­пів­лі вто­рин­ної си­ро­ви­ни. «Це май­же 80% усі­єї ви­да­ної бан­ком го­тів­ки з ра­хун­ків юро­сіб за цей пе­рі­од. Во­дно­час банк вста­но­вив ви­ще­зга­да­ним клі­єн­там зна­чно мен­ші та­ри­фи на ви­да­чу го­тів­ко­вих ко­штів з їх по­то­чних ра­хун­ків, ніж пе­ред­ба­че­ні від­по­від­ним та­ри­фним па­ке­том бан­ку. Ко­мі­сія – 0,4%, то­ді як стан­дар­тний та­риф від 1% до 1,3%», – по­ві­дом­ля­ють в НБУ. За да­ни­ми Нац­бан­ку, біль­шість го­тів­ко­вих ко­штів, які на­чеб­то по­тім клі­єн­ти бан­ку пла­ти­ли кон­тр­аген­там – фі­зи­чним осо­бам за втор­си­ро­ви­ну (пе­ре­ва­жна біль­шість яких має ре­є­стра­цію в Кри­му, окре­мі з них фі­гу­ру­ва­ли в кри­мі­наль­них про­ва­дже­н­нях), отри­му­ва­ли шість фі­зи­чних осіб. І ці шість осіб зі­бра­ли 612 тис. тонн втор­си­ро­ви­ни (на 3,9 млрд. грн.).

На­слід­ки бу­дуть?

За­ко­но­дав­ство зо­бов’язує бан­ки здій­сню­ва­ти пер­вин­ний кон­троль фі­нан­со­вих опе­ра­цій, які здій­сню­ють клі­єн­ти. Банк мо­же ви­ма­га­ти до­да­тко­ву ін­фор­ма­цію про клі­єн­та, йо­го гро­мад­ські зв’яз­ки то­що. Крім то­го, бан­ки ма­ють по­ві­дом­ля­ти Держ­фін­мо­ні­то­ринг про ви­пад­ки, ви­зна­че­ні за­ко­ном «Про за­по­бі­га­н­ня та про­ти­дію ле­га­лі­за­ції (від­ми­ван­ню) до­хо­дів, одер­жа­них зло­чин­ним шля­хом». У Нац­бан­ку впев­не­ні, що Та­ском­банк не від­мов­ляв клі­єн­там у про­ве­ден­ні сум­нів­них фі­нан­со­вих опе­ра­цій та не про­во­див до­ціль­ну пе­ре­вір­ку. Які на­слід­ки та­кі обви­ну­ва­че­н­ня мо­жуть ма­ти для клі­єн­тів бан­ку те­пер? Юри­сти впев­не­ні, що мо­жли­ві до­да­тко­ві пе­ре­вір­ки опе­ра­цій ін­ших клі­єн­тів (які не бра­ли уча­сті у скан­даль­них опе­ра­ці­ях). «По­ру­ше­н­ня Та­ском­бан­ком ви­мог що­до здій­сне­н­ня пер­вин­но­го кон­тро­лю за фі­нан­со­ви­ми опе­ра­ці­я­ми мо­же при­зве­сти до до­да­тко­вої пе­ре­вір­ки клі­єн­тів – юро­сіб бан­ку, по­са­до­вих осіб та бе­не­фі­ці­а­рів та­ких юро­сіб», – ка­же Іл­ля Тка­чен­ко, пар­тнер АО «Кро­ле­ве­цький і пар­тне­ри», ке­рів­ник пра­кти­ки кри­мі­наль­но­го пра­ва. Хо­ча су­до­вих рі­шень, які вста­нов­лю­ють факт ско­є­н­ня пра­во­по­ру­шень клі­єн­та­ми бан­ку під час зня­т­тя го­тів­ки, не­має. При­найм­ні, по­ки що. За дум­кою юри­ста, під час та­кої пе­ре­вір­ки у клі­єн­тів бан­ку мо­жуть за­пи­ту­ва­ти ін­фор­ма­цію, що під­твер­джує за­кон­ність опе­ра­цій, осо­би­сто­сті ке­рів­ни­ків. «У ра­зі від­су­тно­сті ознак ле­га­лі­за­ції або від­ми­ва­н­ня гро­шей з бо­ку та­ких клі­єн­тів бан­ку, до них не мо­жуть за­сто­со­ву­ва­ти­ся будь-які сан­кції, оскіль­ки за пра­виль­ність про­це­ду­ри фі­нан­со­во­го кон­тро­лю від­по­від­ає банк». У зо­ні ри­зи­ку за­ли­ша­ю­ться ком­па­нії – клі­єн­ти бан­ку, опе­ра­ції яких бу­ло про­ве­де­но з по­ру­ше­н­ня­ми під час здій­сне­н­ня пер­вин­но­го фі­нан­со­во­го кон­тро­лю (з бо­ку бан­ку). «Якщо ком­па­нії впев­не­ні у за­кон­но­сті сво­їх опе­ра­цій, во­ни не ма­ють під­став для хви­лю­вань. У та­ких си­ту­а­ці­ях ком­па­ні­ям не­має жо­дно­го сен­су змі­ню­ва­ти банк, оскіль­ки вже здій­сне­ні опе­ра­ції все одно під­ля­га­ти­муть до­да­тко­вій пе­ре­вір­ці», – за­зна­чає пан Тка­чен­ко. Про­те, зві­сно, це рі­ше­н­ня – на роз­суд клі­єн­та. А як що­до тих ком­па­ній – клі­єн­тів Та­ском­бан­ку які про­во­ди­ли так зва­ні пі­до­зрі­лі пла­те­жі? Якщо бу­де до­ве­де­на їх про­ви­на у по­ру­шен­ні за­ко­ну, на них че­ка­ють об­шу­ки, аре­шти ра­хун­ків та кри­мі­наль­не пе­ре­слі­ду­ва­н­ня. Адже Держ­фін­мо­ні­то­ринг зо­бов’яза­ний по­ві­дом­ля­ти пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни про всі ви­пад­ки від­ми­ва­н­ня ко­штів. А ста­т­тя 209 Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни пе­ред­ба­чає по­ка­ра­н­ня як по­збав­ле­н­ня во­лі від 3 до 15 ро­ків з кон­фі­ска­ці­єю май­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.