Єв­ро чи до­лар?

Groshi - - Новини -

5 жов­тня па­ра єв­ро/до­лар тор­гу­є­ться на рів­ні 1,1508 дол./єв­ро про­ти 1,1776 дол./єв­ро дво­ма ти­жня­ми ра­ні­ше. З 21 ве­ре­сня по 5 жов­тня курс до­ла­ра ви­ріс на 2,4%.

До­лар США про­дов­жує укрі­плю­ва­ти вла­сні по­зи­ції від­но­сно кор­зи­ни сві­то­вих ва­лют. По­зи­тив­ною но­ви­ною для аме­ри­кан­ської ва­лю­ти за­ли­ша­є­ться зни­же­н­ня на­пру­же­но­сті в тор­го­вель­них від­но­си­нах з Ка­на­дою та Ме­кси­кою пі­сля то­го, як три кра­ї­ни по­го­ди­ли­ся укла­сти но­ву три­сто­рон­ню тор­го­вель­ну уго­ду на змі­ну NAFTA. Об­сяг що­рі­чної тор­гів­лі між трьо­ма кра­ї­на­ми ста­но­вить близь­ко 1 трлн. дол. До­мов­ле­ність, до то­го ж, зни­жує ри­зик гло­баль­ної кри­зи, якою нас так ля­ка­ли у зв’яз­ку з тор­го­вель­ною вій­ною ім. Трам­па. Крім то­го, під­три­ма­ла до­лар ФРС. На­га­да­є­мо, Фе­де­раль­на ре­зерв­на си­сте­ма за під­сум­ка­ми за­сі­да­н­ня 25-26 ве­ре­сня прийня­ла рі­ше­н­ня під­ви­щи­ти став­ку за фе­де­раль­ни­ми кре­ди­тни­ми ко­шта­ми до 2-2,25% рі­чних. Ра­ні­ше за під­сум­ка­ми по­пе­ре­дньо­го за­сі­да­н­ня ФРС за­зна­ча­ло­ся, що «курс гро­шо­во-кре­ди­тної по­лі­ти­ки за­ли­ша­є­ться сти­му­лю­ю­чим». При­бу­тко­вість 10-рі­чніх дер­жбон­дів США зро­сла у че­твер на 3 ба­зи­сних пун­кти до 3,21%. «Ри­нок змі­ню­є­ться че­рез до­хі­дно­сті. Пі­сля стриб­ка держ­па­пе­рів США ми ба­чи­мо, що при­бу­тко­во­сті єв­ро­пей­ських ОВДП пі­шли за ни­ми», – від­зна­чає стар­ший ана­лі­тик Oanda Крейг Ер­лам. Ра­зом з тим 4 жов­тня єв­ро змі­цню­вав­ся до біль­шо­сті сві­то­вих ва­лют пі­сля слів чле­на ра­ди ке­ру­ю­чих Бан­ку Фін­лян­дії Ол­лі Ре­на, що Єв­ро­пей­сько­му цен­траль­но­му бан­ку вар­то по­сту­по­во нор­ма­лі­зу­ва­ти гро­шо­во-кре­ди­тну по­лі­ти­ку. Ре­на на­зи­ва­ють одним з пре­тен­ден­тів на пост го­ло­ви ЄЦБ пі­сля від­став­ки Ма­ріо Дра­гі у 2019 ро­ці. Ра­ні­ше єв­ро зни­зив­ся че­рез по­бо­ю­ва­н­ня з при­во­ду бю­дже­ту Іта­лії, який пе­ред­ба­чає де­фі­цит у роз­мі­рі 2,4% ВВП. Ві­це-прем’єр Іта­лії за­явив, що кра­ї­на «ані на мі­лі­метр» не від­сту­пить від за­яв­ле­них у бю­дже­ті ці­лей. Про­ект ви­кли­кав кри­ти­ку з бо­ку ін­ших кра­їн Єв­ро­зо­ни, які по­бо­ю­ю­ться зро­ста­ю­чо­го дер­жбор­гу Іта­лії – дру­го­го за ве­ли­чи­ною у ва­лю­тно­му бло­ці пі­сля Гре­ції. «По­дії в Іта­лії вкрай не­га­тив­ні для єв­ро», – впев­не­ний ана­лі­тик Brown Brothers Harriman Уін Тін.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.