До де­фол­ту –

Groshi - - Новини -

«Гро­ші» під­ра­ху­ва­ли ви­пла­ти з дер­жав­но­го бор­гу у ва­лю­ті і про­ді­а­гно­сту­ва­ли го­тов­ність до на­сту­пно­го ро­ку. То­му що двоє ви­бо­рів, ри­зи­ки де­валь­ва­ції, та й з ве­ли­ки­ми кре­ди­то­ра­ми прохо­ло­дні сто­сун­ки. Чо­му гра­фік ви­плат у ва­лю­ті та­кий ва­жли­вий? То­му що від ньо­го за­ле­жить ди­на­мі­ка ва­лю­тних ре­зер­вів Нац­бан­ку. А від ва­лю­тних ре­зер­вів Нац­бан­ку за­ле­жить стій­кість грив­ні під час па­ні­чних атак. Зві­сно, стій­кість грив­ні ще біль­ше за­ле­жить від спів­від­но­ше­н­ня ім­порт/ екс­порт, при­пли­ву іно­зем­них ін­ве­сти­цій та пе­ре­ка­зів укра­їн­ців з-за кор­до­ну. Жорс­тки­ми бу­дуть лю­тий-бе­ре­зень: тре­ти­на рі­чних ви­плат та остан­ні ти­жні пе­ред ви­бо­ра­ми пре­зи­ден­та. Во­се­ни та­кож бу­де ве­се­лий мі­сяць ве­ре­сень – 42,04 35,41 жов­тень-2018 66,84 14,64 ли­сто­пад-2018 Об­слу­го­ву­ва­н­ня са­ме на­пе­ре­до­дні ви­бо­рів до Вер­хов­ної Ра­ди. То що ро­би­ти? Го­ту­ва­ти­ся до пев­них ко­ли­вань кур­су та не ля­ка­ти­ся сло­ва «де­фолт». 2015 ро­ку Укра­ї­на пе­ре­жи­ла де­фолт – ре­стру­кту­ри­за­цію ев­ро­облі­га­цій. Так, курс грив­ні плив да­лі, але він впав би істо­тно, якщо уряд про­дов­жив би пла­ти­ти за ста­ри­ми бор­га­ми у тем­пах, які бу­ли не в змо­зі три­ма­ти. То­ча­ться чу­тки, що Мін­фін ни­ні по­тро­ху зон­дує на­строї при­ва­тних кре­ди­то­рів – чи не по­го­дя­ться во­ни на ре­стру­кту­ри­за­цію-2.0. За­пі­зно по­ча­ли, по­пе­ре­дній мі­ністр Да­ни­люк зга­яв час, ко­ли для цьо­го був слу­шний мо­мент – рік то­му. І втік. Чи йо­го ви­гна­ли? За­раз – не­сут­тє­во. Тро­хи див­но, що Мін­фін не звер­та­є­ться до на­се­ле­н­ня з про­ха­н­ням по­зи­чи­ти ва­лю­ту – за­раз бан­ки про­по­ну­ють не гру­день-2018 Мо­жли­вий ви­хід на ри­нок при­ва­тних за­по­зи­чень 12,18 По­га­ше­н­ня 35,16 сі­чень більш як 5,5% за де­по­зи­та­ми в до­ла­рах, ви­ра­хуй­те з цьо­го при­бу­тко­вий по­да­ток – отри­ма­є­те не більш ніж 4,5%. То­ді як за дер­жо­блі­га­ці­я­ми у пів­то­ра ра­зи ви­ще, і по­да­ток не справ­ля­ють. Най­сві­жі­ші да­ні що­до ре­зер­вів – ста­ном на 1 жов­тня (16,6 млрд. до­ла­рів). Цьо­го до­сить для ви­плат, але не до­сить для ком­фор­тно­го від­нов­ле­н­ня еко­но­мі­ки. Тож уряд має ве­сти до­сить жорс­ткий діа­лог/торг із кре­ди­то­ра­ми за­кор­дон­ни­ми – між­на­ро­дни­ми фі­нор­га­ні­за­ці­я­ми та при­ва­тни­ми, а та­кож по­вер­ну­тись облич­чям до ві­тчи­зня­но­го кре­ди­то­ра (див. стор. 6). P. S. Щи­ро дя­ку­є­мо Мін­фі­ну, який, на­ре­шті на­дав нам да­ні про ви­пла­ти, а та­кож двом ве­ли­ким ін­форм­а­ген­ці­ям та think tank IMF Group Ukraine за під­трим­ку у факт-че­кін­гу. лю­тий бе­ре­зень Ра­зом ви­плат за мі­сяць 39,70 42,87

58,55

кві­тень

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.