Для до­від­ки

Groshi - - Новини -

тра­вень 11,78 чер­вень 17,48 35,23 ли­пень Мо­жли­вий ви­хід на ри­нок при­ва­тних за­по­зи­чень 54,42 40,12 сер­пень ве­ре­сень 37,49 43,47 Усі ви­пла­ти пе­ре­ра­хо­ва­но у млн. дол. за кур­сом на 3 жов­тня, ви­ко­ри­ста­но да­ні Аль­фа-бан­ку, а та­кож ін­ші дже­ре­ла. До­да­тко­во мо­жли­ві ви­пла­ти за ін­ши­ми зов­ні­шні­ми за­по­зи­че­н­ня­ми в су­мі 101 млн. дол. у жов­тні-гру­дні-2018 та 676 млн. дол. впро­довж 2019 ро­ку, що ста­но­вить при­бли­зно 11% до ви­плат-2019 та 14% до ви­плат-4q2018 (че­твер­тий квар­тал 2018 ро­ку). жов­тень Най­біль­ша пі­ко­ва ви­пла­та – на­пе­ре­до­дні пар­ла­мент­ських ви­бо­рів-2019. Ви­со­кий кур­со­вий ри­зик На 2020 рік ли­ше за зов­ні­шнім дер­жав­ним бор­гом ви­пла­ти ста­но­ви­ти­муть по­над 5,8 млрд. дол. в екві­ва­лен­ті 50,09 72,92 ли­сто­пад 13,90 43,32 гру­день *Млн. дол.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.