Ці­ни зро­сли на 4,1%

Groshi - - Новини -

Нац­банк та уряд очі­ку­ють на рі­ше­н­ня МВФ, а курс грив­ні тим ча­сом укрі­плю­є­ться. Що впли­ває на курс, і де дов­го­о­чі­ку­ва­ний транш МВФ? На­та­лия Бо­гу­та

Ва­лю­тний ри­нок на по­ча­тку жов­тня був пов­ні­стю віль­ний від впли­ву На­ціо­наль­но­го бан­ку – остан­ній ва­лю­тний ау­кціон від­був­ся 4 ве­ре­сня. От­же, екс­пор­те­ри та ім­пор­те­ри на­ра­зі ма­ють пов­ну рин­ко­ву сво­бо­ду дій і впли­ва­ють на кур­со­утво­ре­н­ня так, як мо­жуть. То­чні­ше, не мо­жуть. У бан­ках ка­жуть, що ажі­о­та­жно­го по­пи­ту на ва­лю­ту з бо­ку ім­пор­те­рів не­має. І все ж та­ки з 24 ве­ре­сня до 3 жов­тня грив­ня втра­ти­ла 0,77 в.п. – курс впав з 28,11 грн. за дол. до 28,33 грн. за дол. А вже 5 жов­тня грив­ня укрі­пи­ла­ся до 28,08 грн./дол. – на 0,89 в.п. по­рів­ня­но з 3 жов­тня. За­над­то актив­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ре­зер­ви у Нац­бан­ку не­має мо­жли­во­сті – по­пе­ре­ду ве­ли­кі ви­пла­ти за зов­ні­шні­ми бор­га­ми. Як по­ві­до­ми­ли в НБУ, на по­ча­ток жов­тня йо­го ва­лю­тні ре­зер­ви ста­но­ви­ли 16,637 млрд. дол. – ско­ро­че­н­ня за мі­сяць май­же на 3,5%. «…пла­те­жі з об­слу­го­ву­ва­н­ня та по­га­ше­н­ня дер­жав­но­го та га­ран­то­ва­но­го дер­жа­вою бор­гу в іно­зем­ній ва­лю­ті у ве­ре­сні ста­но­ви­ли 711,2 млн. дол.», – по­ві­до­ми­ли в НБУ при­чи­ну ско­ро­че­н­ня ре­зер­вів. Та­кож на ре­зер­ви впли­ну­ли ін­тер­вен­ції НБУ, який у ве­ре­сні про­дав на між­бан­ків­сько­му ва­лю­тно­му рин­ку 74,2 млн. дол. для згла­джу­ва­н­ня на­дмір­них ко­ли­вань. З них 34,1 млн. дол. бу­ло про­да­но че­рез ін­тер­вен­ції за ви­бо­ром най­кра­щої ці­ни та 40,1 млн. дол. че­рез ау­кціон. Ку­пів­ля Нац­бан­ком на між­бан– ків­сько­му ва­лю­тно­му рин­ку у ве­ре­сні ста­но­ви­ла 127,1 млн. дол. А як же спо­ді­ва­н­ня на МВФ? Пер­ший за­сту­пник гла­ви На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни Ка­те­ри­на Рож­ко­ва по­ві­до­ми­ла 4 жов­тня, що пе­ре­го­во­ри з МВФ про­дов­жу­ю­ться. Та по­ясни­ла, що пи­та­н­ня, які по­ру­шу­ють у рам­ках ме­мо­ран­ду­му про спів­пра­цю, сто­су­ю­ться ба­га­тьох сфер ді­яль­но­сті, то­му цей про­цес ду­же тру­до­міс­ткий. «Ми, як НБУ, ві­ри­мо в те, що ми до­ся­гне­мо уго­ди якнай­швид­ше», – ка­же во­на. Хо­ча на­справ­ді жо­дних під­став для спо­ді­вань не по­мі­тно. Адже пі­сля від’їзду мі­сії МВФ 19 ве­ре­сня ні­хто з МВФ не по­ві­до­мив подаль­шо­го сце­на­рію або хо­ча б ви­снов­ків що­до май­бу­тньо­го тран­шу. У про­е­кті дер­жав­но­го бю­дже­ту не­має чі­тких да­них що­до збіль­ше­н­ня ці­ни на газ для на­се­ле­н­ня (що бу­ло і ли­ша­є­ться одним з пи­тань пе­ре­мо­вин з МВФ). Не­що­дав­но мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Укра­ї­ни Ан­дрій Ре­ва по­ві­до­мив, що уряд мо­же від­мо­ви­ти­ся під­ви­щу­ва­ти ці­ни на газ. «По­ста­но­ва про спец­зо­бов’яза­н­ня (її вже кіль­ка ра­зів про­дов­жу­ва­ли) – якщо не бу­де до­ся­гну­то до­мов­ле­но­сті про но­ву ці­ну на газ, не бу­де це по­го­дже­но з між­на­ро­дни­ми пар­тне­ра­ми, то є ймо­вір­ність, що дію ці­єї по­ста­но­ви бу­де про­дов­же­но і на­да­лі», – ка­же Ре­ва. Що да­лі? Кон­кре­тних про­гно­зів не­має, але у ку­лу­а­рах по­дей­ку­ють, що МВФ зби­ра­є­ться «при­кри­ти» про­гра­му EFF, адже на­сту­пний рік – Ін­декс цін, який роз­ра­хо­вує жур­нал «Гро­ші», по­ка­зав зро­ста­н­ня цін у ве­ре­сні на 4,1%. При цьо­му ін­декс за про­ду­кта­ми зріс на 2,06%. При­чи­на – се­зон­не зро­ста­н­ня цін на ово­чі та фру­кти на 19,3% про­тя­гом ве­ре­сня. Та­кож че­рез но­ві акци­зи зро­сли ці­ни на ал­ко­голь (+3,34%) та на си­га­ре­ти (+1,2%). Та основ­ним чин­ни­ком по­до­рож­ча­н­ня спо­жив­чо­го ко­ши­ка ста­ли пром­то­ва­ри. Са­ме у цій гру­пі ці­ни зро­сли на 7,24%. Го­лов­ним чи­ном, че­рез про­дов­же­н­ня зро­ста­н­ня вар­то­сті одя­гу (+16%) та взу­т­тя (+17,6%). Це від­бу­ва­є­ться з при­чи­ни отри­ма­н­ня ма­га­зи­на­ми но­вих ко­ле­кцій та че­рез де­валь­ва­цію, що від­бу­лась на­при­кін­ці сер­пня – на по­ча­тку ве­ре­сня. Ще один по­ту­жний чин­ник – на­фто­про­ду­кти. Ці­на лі­тру А-95 зро­сла з 30,8-33 грн./літр до 32,5-34,5 грн./літр. З по­ча­тку ро­ку спо­жив­чий ко­шик «Ін­де­ксу Гро­шей» по­до­рож­чав на 6,8%.

ви­бор­чий. Тож для Укра­ї­ни МВФ мо­же за­про­по­ну­ва­ти ко­ро­тку про­гра­му stand by, аби під­три­ма­ти держ­фі­нан­си у рік ви­бо­рів – до по­ча­тку 2020 ро­ку, і вже но­вий уряд у 2020 ро­ці бу­де ви­мо­лю­ва­ти у МВФ на­сту­пне дов­го­стро­ко­ве фі­нан­су­ва­н­ня. Які про­гно­зи еко­но­мі­стів? На­жаль, не до­сить спри­я­тли­ві. Онов­ле­ний кон­сен­сус-про­гноз МЕРТ го­во­рить про очі­ку­ва­не зро­ста­н­ня ВВП у 2018 ро­ці на рів­ні 3,1% за ін­фля­ції 9,5% (гру­день до гру­дня), а 2019 ро­ку зро­ста­н­ня ВВП упо­віль­ни­ться до 3% за ін­фля­ції 7,4%. Ра­ні­ше очі­ку­ва­лись 3,2% зро­ста­н­ня ВВП цьо­го ро­ку та 3,1% – у 2019. Опи­та­ні МЕРТ ана­лі­ти­ки та­кож очі­ку­ють зни­же­н­ня кур­су грив­ні до кін­ця цьо­го ро­ку до 29,6 грн./дол., до кін­ця 2019 – до 30,6 грн./дол.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.