Ва­жли­ві спра­ви, яким вар­то при­ді­ли­ти ува­гу у жов­тні

Groshi - - Новини -

БІ­ЗНЕС І КАР’ЄРА

Зро­би­ти аван­со­вий вне­сок з єди­но­го по­да­тку (1-а жов­тень

По­да­ти де­кла­ра­цію з акци­зно­го по­да­тку та ПДВ Опла­ти­ти ЄСВ за ве­ре­сень і за

Вив­чи­ти про­гра­ми АВТОКАСКО За­пла­ну­ва­ти зи­мо­ву від­пус­тку

(стор. 28) ОСО­БИ­СТІ СПРА­ВИ Змі­ни­ти на авто лі­тню гу­му на зи­мо­ву Зна­йти ді­тям кур­си за ін­те­ре­са­ми і 2-а гру­па) за III квар­тал (тіль­ки для 3-ї гру­пи) Вив­чи­ти спектр про­філь­них за­ру­бі­жних кон­фе­рен­цій ПЕРСОНАЛЬНІ ФІНАНСИ

Офор­ми­ти пла­ті­жну кар­ту (якщо не­об­хі­дно) з ура­ху­ва­н­ням яко­сті он­лайн-бан­кін­гу (стор. 38) до 18 жов­тня до 21 жов­тня до 21 жов­тня за­раз

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.