Мо­ва, по­лі­ція та еле­ктро­ме­ре­жі

Groshi - - Новини -

Вер­хов­на Ра­да під­три­ма­ла за­ко­но­про­ект про ста­тус укра­їн­ської мо­ви та по­си­ли­ла від­по­від­аль­ність за ви­кра­де­н­ня ав­то­мо­бі­лів. ві­тла­на Шме­льо­ва

Вер­хов­на Ра­да прийня­ла у ці­ло­му за­ко­но­про­ект №7474, який вво­дить штра­фи за не­за­кон­не ви­ко­ри­ста­н­ня най­ме­ну­ва­н­ня і ознак при­на­ле­жно­сті до На­ціо­наль­ної по­лі­ції Укра­ї­ни. До та­ких ознак на­ле­жать сим­во­лі­ка по­лі­ції, уні­фор­ма по­лі­цей­ських, спе­ці­аль­ні зва­н­ня, ві­дом­чі на­го­ро­ди, же­тон і слу­жбо­ве по­свід­че­н­ня по­лі­цей­сько­го. Ро­змір штра­фу ста­но­вить 17-85 тис. грн. Та­кож пар­ла­мент ра­ти­фі­ку­вав уго­ду між Єв­ро­пей­ським ін­ве­сти­цій­ним бан­ком і Укр­за­лі­зни­цею. Сто­ро­ни під­пи­са­ли цю уго­ду ще в гру­дні 2016 ро­ку. Во­на пе­ред­ба­чає за­лу­че­н­ня 150 млн. єв­ро фі­нан­су­ва­н­ня на про­ект з бу­дів­ни­цтва дру­гої ко­лії, еле­ктри­фі­ка­цію та мо­дер­ні­за­цію си­стем си­гна­лі­за­ції та зв’яз­ку на на­прям­ку До­лин­ська – Ми­ко­ла­їв – Ко­ло­сів­ка. У пер­шо­му чи­тан­ні де­пу­та­ти ухва­ли­ли за­ко­но­про­ект №5670-д про ста­тус укра­їн­ської мо­ви. Згі­дно з йо­го нор­ма­ми, за пу­блі­чну обра­зу укра­їн­ської мо­ви вво­ди­ться кри­мі­наль­на від­по­від­аль­ність – по­збав­ле­н­ня во­лі на строк до трьох ро­ків. У сфе­рі по­слуг обов’яз­ко­ве ви­ко­ри­ста­н­ня дер­жав­ної мо­ви. Хо­ча на про­ха­н­ня клі­єн­та до­пу­ска­є­ться йо­го пер­со­наль­не об­слу­го­ву­ва­н­ня на ін­шій мо­ві. Дру­ко­ва­ні ЗМІ ви­да­ю­ться укра­їн­ською, але при цьо­му ду­блю­ва­н­ня на ін­ших мо­вах не за­бо­ро­не­но. Це ж сто­су­є­ться і Ін­тер­нет ЗМІ. Єди­на умо­ва, що за за­мов­чу­ва­н­ням сайт ви­да­н­ня по­ви­нен бу­ти укра­їн­ською мо­вою. У той же час, де­пу­та­ти ви­лу­чи­ли із за­ко­но­про­е­кту нор­му про ство­ре­н­ня слу­жби мов­них ін­спе­кто­рів. За­мість неї вве­ли по­са­ду упов­но­ва­же­но­го із за­хи­сту дер­жав­ної мо­ви. Пар­ла­мент прийняв за осно­ву за­ко­но­про­ект №8184, який по­си­лює від­по­від­аль­ність за про­ти­прав­ні дії із за­сто­су­ва­н­ням «ко­дграб­бе­ра» для зло­му си­гна­лі­за­ції транс­порт­них за­со­бів або еле­ктрон­них си­стем зло­му охо­ро­ни бу­ді­вель. У ра­зі кра­діж­ки пе­ред­ба­че­но по­збав­ле­н­ня во­лі на тер­мін від 3 до 6 ро­ків, при гра­бе­жі – по­збав­ле­н­ня во­лі на 4-8 ро­ків, а при роз­бої – на 7-12 ро­ків з кон­фі­ска­ці­єю май­на. За ви­кра­де­н­ня ав­то­мо­бі­ля із за­сто­су­ва­н­ням еле­ктрон­но­го при­строю для зло­му си­гна­лі­за­ції бу­де за­сто­со­ву­ва­ти­ся по­ка­ра­н­ня у ви­гля­ді по­збав­ле­н­ня во­лі на строк до 8 ро­ків з кон­фі­ска­ці­єю май­на. Та­кож де­пу­та­ти від­пра­ви­ли на до­о­пра­цю­ва­н­ня за­ко­но­про­ект №6671, який пе­ред­ба­чає змі­ну мо­де­лі під­клю­че­н­ня до ін­же­нер­них ме­реж (еле­ктро-, те­пло-, во­до-, га­зо­по­ста­ча­н­ня), за­галь­но­до­сту­пність прое­кт­ної та ін­шої те­хні­чної до­ку­мен­та­ції.

пла­но­ві пе­ре­вір­ки пла­тни­ків по­да­тків – юри­ди­чних осіб» і роз­діл ІІ пла­ну­гра­фі­ка «До­ку­мен­таль­ні пла­но­ві пе­ре­вір­ки фі­нан­со­вих уста­нов, по­стій­них пред­став­ництв та пред­став­ництв не­ре­зи­ден­тів». Зокре­ма, ДФС до­да­ла до пла­ну 89 юри­ди­чних осіб, ви­клю­чи­ла з ньо­го 69 ком­па­ній, а та­кож пе­ре­не­сла да­ти пе­ре­ві­рок 18 суб’єктів під­при­єм­ни­цької ді­яль­но­сті. Роз­діл ІІІ «До­ку­мен­таль­ні пе­ре­вір­ки пла­тни­ків по­да­тків – фі­зи­чних осіб» за­ли­шив­ся без змін.

План-гра­фік пе­ре­ві­рок бі­зне­су у 2018 ро­ці –

http://sfs.gov.ua/diyalnist-/ plani-ta-zviti-roboti-/320874.html

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.