Де­я­кі за­ко­но­про­е­кти, ви­не­се­ні на роз­гляд до Вер­хов­ної Ра­ди 2-5 жов­тня 2018 ро­ку

Groshi - - Новини -

№7474 про по­лі­цію №5670-д про мо­ву Суть до­ку­мен­та

Вве­де­н­ня штра­фів за не­за­кон­не ви­ко­ри­ста­н­ня най­ме­ну­ва­н­ня й сим­во­лі­ки На­цпо­лі­ції

Вре­гу­лю­ва­н­ня ста­ту­су укра­їн­ської мо­ви та вста­нов­ле­н­ня ви­мог до її ви­ко­ри­ста­н­ня

По­си­ле­н­ня від­по­від­аль­но­сті за кра­діж­ку, гра­біж та роз­бій із за­сто­су­ва­н­ням «ко­дграб­бе­ра» для си­гна­лі­за­ції транс­порт­них за­со­бів або еле­ктрон­них си­стем зло­му охо­ро­ни бу­ді­вель Ста­тус

прийня­тий у ці­ло­му

прийня­тий у пер­шо­му чи­тан­ні

прийня­тий у пер­шо­му чи­тан­ні

ко­жно­го мі­ся­ця пе­ре­да­ва­ти ін­фор­ма­цію про пе­ре­вір­ки Мі­ні­стер­ству со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки, яке у свою чер­гу бу­де зві­ту­ва­ти пе­ред Ка­бмі­ном. Крім то­го, уряд до­ру­чив мі­ні­стер­ствам та ін­шим цен­траль­ним ор­га­нам ви­ко­нав­чої вла­ди пе­ре­гля­ну­ти вла­сні нор­ма­тив­но-пра­во­ві акти та вне­сти до них змі­ни з ме­тою по­си­ле­н­ня кон­тро­лю оформ­ле­н­ня тру­до­вих від­но­син з на­йма­ни­ми пра­ців­ни­ка­ми (див. стор. 16).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.