Кре­ди­ту­є­мо, ра­ди­мо, до­по­ма­га­є­мо

Groshi - - Новини -

На­чаль­ник управ­лі­н­ня про­да­жів клі­єн­там МСБ ПАТ АБ «Пів­ден­ний» Олег Со­ко­лов – про бан­ків­ський сер­віс для під­при­ємств ма­ло­го та се­ре­дньо­го бі­зне­су.

Ми ба­чи­мо, що під­при­єм­ства ма­ло­го та се­ре­дньо­го бі­зне­су (МСБ) во­лі­ють отри­му­ва­ти пов­но­цін­не які­сне пер­со­наль­не об­слу­го­ву­ва­н­ня. Що це озна­чає? Якщо ра­ні­ше пер­со­наль­ний сер­віс був пе­ре­ва­жно орі­єн­то­ва­ний на ве­ли­кі ком­па­нії, то за­раз є за­пит на які­сний пер­со­наль­ний бан­ків­ський сер­віс і від під­при­ємств МСБ. Це озна­чає, що за ко­жним під­при­єм­ством за­крі­плю­є­ться клі­єнт­ський ме­не­джер, який до­по­ма­гає ком­фор­тно ко­ри­сту­ва­ти­ся та­ки­ми по­слу­га­ми, як кре­ди­ти, до­ку­мен­тар­ні опе­ра­ції, ку­пів­ля/про­даж ва­лю­ти та ін­ші. Банк «Пів­ден­ний» (лі­цен­зія НБУ № 65 від 07.10.2011 р.) роз­ро­бив низ­ку па­ке­тів роз­ра­хун­ко­во-ка­со­во­го об­слу­го­ву­ва­н­ня (РКО) для клі­єн­тів МСБ – і уні­вер­саль­них із ве­ли­кою кіль­кі­стю опцій, і про­філь­них – для пев­них га­лу­зей еко­но­мі­ки. На­при­клад, па­кет «Мі­жна­ро­дний» для об­слу­го­ву­ва­н­ня ком­па­ній, які за­йма­ю­ться зов­ні­шньо­еко­но­мі­чною ді­яль­ні­стю (ЗЕД) або пла­ну­ють ви­йти на між­на­ро­дні рин­ки. Для та­ких клі­єн­тів у ре­гіо­наль­них від­ді­ле­н­нях бан­ку «Пів­ден­ний» пра­цю­ють фа­хів­ці з ва­лю­тних опе­ра­цій. Во­ни до­по­ма­га­ють у під­го­тов­ці та по­го­джен­ні кон­тра­ктів, кон­суль­ту­ють клі­єн­тів що­до опти­мі­за­ції тер­мі­нів про­хо­дже­н­ня пла­те­жів, а та­кож на пре­дмет від­по­від­но­сті кон­тра­ктів чин­но­му за­ко­но­дав­ству Укра­ї­ни. При цьо­му вра­хо­ву­ю­ться ви­мо­ги ком­пла­єнс про­це­дур та фі­нан­со­во­го мо­ні­то­рин­гу як Укра­ї­ни, так і кра­ї­ни­о­дер­жу­ва­ча/від­прав­ни­ка пла­те­жу. Від­так, клі­єн­там бан­ку «Пів­ден­ний» не по­трі­бно ви­ра­хо­ву­ва­ти, скіль­ки днів слу­жба ва­лю­тно­го кон­тро­лю по­го­джу­ва­ти­ме їхні кон­тра­кти, чи вга­ду­ва­ти, з якої при­чи­ни мо­гли від­хи­ли­ти той чи той кон­тракт або пла­тіж. Банк «Пів­ден­ний» за­без­пе­чує клі­єн­то­ві пов­ний сер­віс і під­трим­ку, якщо йо­го опе­ра­ція ви­ма­гає вне­се­н­ня пев­них змін. Са­ме це ви­рі­зняє наш банк з-по­між усіх ін­ших: у нас клі­єнт­ський сер­віс і фун­кції під­трим­ки про­ве­де­н­ня опе­ра­цій об’єд­на­ні. Ми ро­зу­мі­є­мо, що бі­знес ду­же за­ці­кав­ле­ний в опти­мі­за­ції ви­трат. Са­ме то­му банк про­по­нує при­ва­бли­ві ін­ди­ві­ду­аль­ні умо­ви кон­вер­та­ції ва­лю­ти для клі­єн­тів, що пра­цю­ють у сфе­рі зов­ні­шньо­еко­но­мі­чної ді­яль­но­сті. Ми про­по­ну­є­мо ди­фе­рен­ці­йо­ва­ну ко­мі­сію за по­ку­пку/про­даж ва­лю­ти – чим біль­ші об­ся­ги ва­лю­тних опе­ра­цій, тим ниж­ча став­ка ко­мі­сії. Ми та­кож на­да­є­мо мо­жли­вість за­кри­ва­ти уго­ди за най­кра­щим кур­сом про­тя­гом дня, що дає змо­гу на­шим клі­єн­там під час об­слу­го­ву­ва­н­ня ЗЕД у бан­ку «Пів­ден­ний» мі­ні­мі­зу­ва­ти свої ви­тра­ти. Та­ке по­єд­на­н­ня при­ва­бли­вих та­ри­фів, сер­ві­су пер­со­наль­но­го клі­єнт­сько­го ме­не­дже­ра й під­трим­ки фа­хів­ця з ва­лю­тно­го кон­тро­лю, а та­кож ін­ди­ві­ду­аль­не кур­со- і та­ри­фо­утво­ре­н­ня за­без­пе­чу­ють клі­єн­ту ма­кси­маль­ний еко­но­мі­чний ефект від спів­пра­ці з бан­ком «Пів­ден­ний», а та­кож га­ран­ту­ють про­зо­рі, про­гно­зо­ва­ні та ком­фор­тні умо­ви об­слу­го­ву­ва­н­ня. У ре­зуль­та­ті та­ко­го клі­єнт-орі­єн­то­ва­но­го під­хо­ду банк «Пів­ден­ний» тіль­ки за пер­ші ві­сім мі­ся­ців 2018 ро­ку май­же на 50% збіль­шив об­сяг Зе­до­пе­ра­цій клі­єн­тів МСБ по­рів­ня­но з ана­ло­гі­чним пе­рі­о­дом 2017 ро­ку. Під­при­єм­ствам МСБ з тим­ча­со­во віль­ни­ми ко­шта­ми ми про­по­ну­є­мо зру­чні й гну­чкі умо­ви їхньо­го збе­рі­га­н­ня – це і де­по­зи­тні про­гра­ми з мо­жли­ві­стю до­стро­ко­во­го ро­зір­ва­н­ня, і опла­та за­ли­шків на по­то­чних ра­хун­ках за ду­же при­ва­бли­ви­ми став­ка­ми, що є на­шою кон­ку­рен­тною пе­ре­ва­гою. Зав­дя­ки та­кій про­актив­ній та клі­єн­то­рі­єн­то­ва­ній по­лі­ти­ці за пер­ші ві­сім мі­ся­ців 2018 ро­ку банк на 28% збіль­шив порт­фель па­си­вів клі­єн­тів МСБ. У фо­ку­сі кре­ди­ту­ва­н­ня се­гмен­та МСБ – агро­про­ми­сло­вий ком­плекс, тор­го­ві ме­ре­жі та опто­ва тор­гів­ля, фар­ма­цев­ти­ка, трей­динг енер­го­но­сі­їв, ди­ле­ри транс­порт­них за­со­бів та сіль­гос­пте­хні­ки. Осо­бли­ва ува­га при­ді­ля­є­ться роз­ви­тку пар­тнер­ських про­грам кре­ди­ту­ва­н­ня на при­дба­н­ня сіль­гос­пте­хні­ки, на­ві­сно­го обла­дна­н­ня, на­сі­н­ня та за­со­бів хі­мі­чно­го за­хи­сту ро­слин, що дає змо­гу клі­єн­там отри­му­ва­ти фі­нан­су­ва­н­ня за від­со­тко­ви­ми став­ка­ми, ниж­чи­ми за се­ре­дньо­рин­ко­ві. Зав­дя­ки актив­ній по­зи­ції на рин­ку кре­ди­ту­ва­н­ня бі­зне­су за ві­сім мі­ся­ців 2018 ро­ку банк «Пів­ден­ний» за об­ся­гом на­да­них кре­ди­тів у грив­ні уві­йшов у топ-3 лі­де­рів се­ред усіх бан­ків Укра­ї­ни, а кіль­кість бі­знес-клі­єн­тів, які взя­ли кре­ди­ти на ство­ре­н­ня і роз­ви­ток сво­го бі­зне­су, збіль­ши­ла­ся на 37%. Банк «Пів­ден­ний» пра­гне бу­ду­ва­ти з клі­єн­та­ми дов­го­стро­ко­ві вза­є­мо­ви­гі­дні пар­тнер­ські сто­сун­ки. 25 ро­ків фі­нан­со­вої ста­біль­но­сті та гли­бо­ке зна­н­ня укра­їн­сько­го бі­зне­су є оче­ви­дни­ми пе­ре­ва­га­ми Бан­ку «Пів­ден­ний» як го­лов­но­го фі­нан­со­во­го пар­тне­ра для вну­трі­шньо­го ін­ве­сто­ра. Во­дно­час мас­шта­бна про­гра­ма вдо­ско­на­ле­н­ня бі­знес-про­це­сів та ре­брен­динг, які на­ра­зі від­бу­ва­ю­ться, де­мон­стру­ють, що банк «Пів­ден­ний» пра­гне йти у но­гу з ча­сом і по­стій­но удо­ско­на­лює про­ду­кто­ву лі­ній­ку та клі­єнт­ський сер­віс.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.