Де­ті­ні­за­ція без ре­пре­сій

Groshi - - Зворотний Зв’язок -

На­га­даю: Ка­бі­нет Мі­ні­стрів 5 ве­ре­сня на сво­є­му за­сі­дан­ні прийняв роз­по­ря­дже­н­ня №649-р, яке пе­ред­ба­чає ком­пле­ксні за­хо­ди, спря­мо­ва­ні на де­ті­ні­за­цію рин­ку пра­ці та вдо­ско­на­ле­н­ня кон­тро­лю за оформ­ле­н­ням тру­до­вих від­но­син з на­йма­ни­ми пра­ців­ни­ка­ми. Старт кам­па­нії – 5 жов­тня. Зву­чить, на пер­ший по­гляд, кра­си­во, але ні­чо­го до­бро­го ані бі­зне­су, ані еко­но­мі­ці не не­се. Все то­му, що дер­жа­ва одні­єю ру­кою сти­му­лює «ті­ні­за­цію» тру­до­вих від­но­син, а ін­шою на­ма­га­є­ться з нею без­успі­шно бо­ро­ти­ся. В Укра­ї­ні діє по­да­ток на пра­цю, який за тра­ди­ці­єю на­зи­ва­є­ться со­ці­аль­ним вне­ском, але дав­но вже по фа­кту не є та­ким. Те­о­ре­ти­чно 78,6% від ЄСВ по­тім по­вин­ні з ли­шком по­вер­ну­ти­ся пра­ців­ни­ко­ві у ви­гля­ді май­бу­тньої пен­сії. Але фа­кти­чно пра­ців­ник, по­чи­на­ю­чи пла­ти­ти в со­лі­дар­ну си­сте­му, мо­же отри­ма­ти з неї в май­бу­тньо­му мен­ше по­ло­ви­ни спла­че­но­го, а пра­ців­ни­ця – три чвер­ті. І це при то­му, що Пен­сій­ний фонд до­та­цій­ний, а уряд мріє йо­го зба­лан­су­ва­ти, що ще по­гір­шить спів­від­но­ше­н­ня вне­сків і ви­плат. Тоб­то, ЄСВ – та­ки по­да­ток, і він, во­че­видь, де­сти­му­лює ле­галь­ні тру­до­ві від­но­си­ни, за яких йо­го до­во­ди­ться пла­ти­ти. ЄСВ на­кла­да­є­ться на по­да­ток на до­хо­ди фі­зи­чних осіб, який теж, як до­бре ві­до­мо з еко­но­мі­чної те­о­рії і пра­кти­ки, не до­дає ба­жа­н­ня пра­цю­ва­ти. А в Укра­ї­ні до них ще до­да­ли вій­сько­вий збір. Всі ра­зом ста­нов­лять 50,6% до «чи­стої» зар­пла­ти – не так вже й ба­га­то у по­рів­нян­ні із се­ре­днім зна­че­н­ням по ЄС. Але, як свід­чить не­що­дав­нє до­слі­дже­н­ня Ін­сти­ту­ту со­ці­аль­но-еко­но­мі­чної транс­фор­ма­ції, на­ба­га­то біль­ше, ніж у тих кра­ї­нах, з яки­ми пра­во­мір­но по­рів­ню­ва­ти Укра­ї­ну. Дер­жа­ва про­дов­жує со­ці­а­лі­сти­чні тра­ди­ції і в ін­шій сфе­рі: КЗПП у нас га­ран­тує пра­ців­ни­ко­ві все, а ро­бо­то­дав­цю – ні­чо­го. Зро­зумі­ло, що це сти­му­лює ро­бо­то­дав­ця оформ­ля­ти сто­сун­ки з пра­ців­ни­ком як «тру­до­ві» тіль­ки у край­ньо­му ви­пад­ку. Іна­кше по­тім, якщо, на­при­клад, пра­ців­ник ви­яви­ться не­дбай­ли­вим або зло­дій­ку­ва­тим, то по­збу­ти­ся йо­го бу­де до­ро­го. У під­сум­ку, не ма­ю­чи мо­жли­во­сті укла­сти нор­маль­ний кон­тракт на ре­а­лі­сти­чних умо­вах, спів­ро­бі­тник пов­ні­стю без­за­хи­сний на­віть пе­ред від­вер­тим обма­ном. На­ре­шті, з то­го ча­су, як суб­си­дії на по­слу­ги ЖКГ ста­ли ма­со­вим яви­щем (за­раз їх отри­мує чи не ко­жна дру­га сім’я!), ін­те­рес не оформ­ля­ти зайня­тість з’явив­ся і у са­мих пра­ців­ни­ків. Якщо до­хід з ура­ху­ва­н­ням офі­цій­но ви­пла­че­ної за­ро­бі­тної пла­ти пе­ре­ви­щить де­ся­ти­кра­тний ро­змір ко­му­наль­них пла­те­жів, спла­чу­ва­ти їх до­ве­де­ться са­мим. Тож на­віть при ба­жан­ні пла­ти­ти «бі­лу» зар­пла­ту бу­ває не­про­сто зна­йти тих, хто по­го­ди­ться її отри­му­ва­ти. При цьо­му по­трі­бно вра­хо­ву­ва­ти, що ма­лий і се­ре­дній бі­знес і без то­го під­няв опла­ту пра­ці до ме­жі за­ра­ди то­го, щоб ви­три­ма­ти кон­ку­рен­цію за ка­дри з поль­ськи­ми ко­ле­га­ми. Офі­цій­ні зар­пла­ти в Укра­ї­ні за остан­ні два ро­ки зро­сли на 70%. Тоб­то, по­да­тки, зви­чай­но, пла­ти­ти тре­ба. Але в по­то­чній си­ту­а­ції де­ті­ні­зу­ва­ти зайня­тість озна­чає на пра­кти­ці або зни­зи­ти «чи­сті» зар­пла­ти і втра­ти­ти пра­ців­ни­ків, або пра­цю­ва­ти со­бі у зби­ток, чо­го, зви­чай­но, ні­хто ро­би­ти не за­хо­че, а при­му­си­ти до під­при­єм­ни­цтва не­мо­жли­во. В обох ви­пад­ках ре­зуль­тат ре­пре­сій не­скла­дно пе­ред­ба­чи­ти. Ще одна хви­ля за­кри­т­тя ма­ло­го бі­зне­су з втра­тою ро­бо­чих місць і до­хо­дів, як гро­ма­дян, так і бю­дже­ту. Ну, або різ­ке зро­ста­н­ня осо­би­стих до­хо­дів тру­до­вих ін­спе­кто­рів та ін­ших при­че­тних до пе­ре­ві­рок. Зви­чай­но, все це не озна­чає, що де­ті­ні­за­ція не по­трі­бна. Пи­та­н­ня в ме­то­дах. Зни­же­н­ня став­ки ЄСВ до 22% спри­я­ло зро­стан­ню офі­цій­них зар­плат. Хо­ча з са­мо­го по­ча­тку бу­ло оче­ви­дно, що зни­зив­ши по­за­ме­жне на­ван­та­же­н­ня на тре­ти­ну, і не змі­нив­ши зга­да­ні ви­ще ін­ші фа­кто­ри (а про­бле­ма з суб­си­ді­я­ми тіль­ки по­си­ли­ла­ся) скла­дно очі­ку­ва­ти дій­сно ма­со­во­го ви­хо­ду з ті­ні. Зу­си­л­ля уря­ду по­трі­бно на­пра­ви­ти в ін­ший бік: при­ти­ска­ти не пра­це­дав­ців, а ко­ру­пціо­не­рів, ша­хра­їв (у то­му чи­слі тих, хто не­за­кон­но отри­мує пен­сії на «мер­твих душ» і суб­си­дії – але так, щоб жо­ден справ­жній пен­сіо­нер або бі­же­нець не по­стра­ждав!), ско­ро­чу­ва­ти не­ефе­ктив­ні бю­дже­тні ви­тра­ти. Укра­їн­ська дер­жа­ва на сьо­го­дні­шній день пе­ре­роз­по­ді­ляє біль­ший від­со­ток ВВП, ніж мо­же со­бі до­зво­ли­ти Ні­меч­чи­на – 44,5%! Ско­ро­тив­ши апе­ти­ти до прийня­тних 37-39% мо­жна лег­ко від­мо­ви­ти­ся від по­да­тку на пра­цю вза­га­лі, про­дов­жу­ю­чи при цьо­му ви­ко­ну­ва­ти всі зо­бов’яза­н­ня пе­ред ни­ні­шні­ми і май­бу­тні­ми пен­сіо­не­ра­ми. А та­кож да­ти лю­дям у ру­ки за­со­би на ін­ве­сту­ва­н­ня в за­без­пе­че­ну ста­рість, за­ли­шив­ши з бо­ку дер­жа­ви тіль­ки га­ран­тію про­жи­тко­во­го мі­ні­му­му. І ПДФО ско­ро­ти­ти, як в Бол­га­рії, до хре­сто­ма­тій­ної «де­ся­ти­ни» з ком­пен­са­ці­єю за ра­ху­нок більш то­чно­го і за­галь­но­го опо­да­тку­ва­н­ня зем­лі та не­ру­хо­мо­сті. Ось то­ді «де­ті­ні­за­ція» і на­ста­не, при­чо­му без уся­ких ре­пре­сій.

Во­ло­ди­мир Ду­бров­ський, го­лов­ний екс­перт гру­пи «по­да­тко­ва ре­фор­ма», стар­ший еко­но­міст CASE Укра­ї­на – про те, чо­му пе­ре­вір­ки пра­це­дав­ців не спри­я­ють де­ті­ні­за­ції зар­плат.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.