Спла­та за про­грам­не за­без­пе­че­н­ня кор­по­ра­тив­ною кар­ткою – чи до­зво­ле­но?

Groshi - - Зворотний Зв’язок -

За­пи­та­н­ня чи­та­ча.

Так, ку­пів­лю про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня в Укра­ї­ні та за грив­ню мо­жна спла­ти­ти кор­по­ра­тив­ною кар­ткою. А от при­дба­ти у за­кор­дон­но­го по­ста­чаль­ни­ка з опла­тою за кор­дон – ні. «…здій­сни­ти по­ку­пку, у цьо­му ра­зі про­грам­не за­без­пе­че­н­ня, без­по­се­ре­дньо в іно­зем­но­го по­ста­чаль­ни­ка не мо­жна. Спла­ту кор­по­ра­тив­ною кар­ткою за бу­дья­кі то­ва­ри або по­слу­ги іно­зем­них ком­па­ній за­бо­ро­не­но, за ви­ня­тком спла­ти за ви­тра­ти, пов’яза­ні з від­ря­дже­н­ням за кор­дон», – на­го­ло­шує Ар­тем Ри­мар, ке­рів­ник від­ді­лу роз­ви­тку тран­за­кцій­них про­ду­ктів для ма­ло­го і се­ре­дньо­го бі­зне­су Аль­фа-бан­ку Укра­ї­на. За­га­лом під­при­єм­ству по­трі­бно са­мо­стій­но оці­ню­ва­ти ко­жну по­ку­пку з то­чки зо­ру її зв’яз­ку з го­спо­дар­ською ді­яль­ні­стю ком­па­нії, з огля­ду на нор­ми по­да­тко­во­го за­ко­но­дав­ства. Щоб уни­кну­ти ри­зи­ку опо­да­тку­ва­н­ня ПДФО «не­го­спо­дар­ських ви­трат», по­трі­бно до­ве­сти, що ці ви­тра­ти іні­ці­ю­вав не пра­ців­ник – вла­сник кар­тки, а са­ме під­при­єм­ство. Для цьо­го мо­жна за на­ка­зом ке­рів­ни­ка під­при­єм­ства зо­бов’яза­ти пра­ців­ни­ка при­дба­ти (спла­ти­ти) за до­по­мо­гою кор­по­ра­тив­ної кар­ти за від­по­від­ні то­ва­ри чи по­слу­ги. До­ку­мен­таль­не оформ­ле­н­ня опе­ра­цій із за­сто­су­ва­н­ням пла­ті­жних карт, емі­то­ва­них бан­ка­ми-ре­зи­ден­та­ми, здій­сню­є­ться від­по­від­но до по­ло­же­н­ня № 705. То­ва­ри, при­дба­ні за до­по­мо­гою кор­по­ра­тив­ної кар­ти, по­трі­бно опри­бу­тку­ва­ти на від­по­від­ний ба­лан­со­вий ра­ху­нок бух­гал­тер­сько­го облі­ку та пе­ре­да­ти від пра­ців­ни­ка під­при­єм­ству. «Тер­мі­ни по­да­н­ня аван­со­во­го зві­ту про ви­ко­ри­ста­н­ня підзві­тних ко­штів вста­нов­ле­но п. п. 170.9.2 і 170.9.3 По­да­тко­во­го ко­де­ксу. Якщо аванс бу­ло ви­да­но із за­сто­су­ва­н­ням кар­тки, то цей тер­мін ста­но­вить до за­кін­че­н­ня п’ято­го бан­ків­сько­го дня, на­сту­пно­го за днем, ко­ли пра­ців­ник при­дбав то­ва­ри за до­ру­че­н­ням», – на­га­дує в. о. на­чаль­ни­ка управ­лі­н­ня ком­пла­єн­скон­тро­лю ПУМБУ Дми­тро Ба­ку­мен­ко. У по­да­тко­во­му облі­ку жо­дних істо­тних осо­бли­во­стей при­дба­н­ня то­ва­рів за до­по­мо­гою кар­тки не­має. «Ба­за опо­да­тку­ва­н­ня по­да­тком на при­бу­ток фор­му­є­ться на під­ста­ві бух­гал­тер­сько­го фі­нан­со­во­го ре­зуль­та­ту (пп. 134.1.1 ПКУ). От­же, вар­тість то­ва­рів, при­дба­них за до­по­мо­гою кор­по­ра­тив­ної кар­ти, від­обра­зи­ться у ви­тра­тах під­при­єм­ства то­го зві­тно­го пе­рі­о­ду, в яко­му їх спи­са­но на ви­тра­ти. У Пдво­блі­ку по­да­тко­вий кре­дит ви­ни­кає за за­галь­ним пра­ви­лом «пер­шої по­дії» (п. 198.2 ПКУ)», – по­яснює Дми­тро Ба­ку­мен­ко.

На­ша ком­па­нія пла­нує при­дба­ти но­ве про­грам­не за­без­пе­че­н­ня для офі­сних комп’юте­рів. По­ста­ло за­пи­та­н­ня – чи мо­жна спла­ти­ти за по­ку­пку кор­по­ра­тив­ною кар­ткою? Чи не бу­де по­тім про­блем із по­да­тко­вою? Іван­на, Ки­їв

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.