Чи по­трі­бен тест на ал­ко­голь для отри­ма­н­ня ви­пла­ти за ме­ди­чним по­лі­сом?

Groshi - - Зворотний Зв’язок -

За­пи­та­н­ня чи­та­ча.

Справ­ді, у ба­га­тьох до­го­во­рах ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня для по­до­ро­жу­ю­чих за кор­дон у пе­ре­лі­ку ви­ня­тків (ко­ли стра­хо­ва ком­па­нія не ком­пен­сує ви­тра­ти) є ви­пад­ки вна­слі­док ал­ко­голь­но­го сп’яні­н­ня. За­зви­чай стра­хо­ва ком­па­нія (або пред­став­ник аси­стан­су) до прийня­т­тя рі­ше­н­ня про ви­пла­ту оці­нює ін­фор­ма­цію, яку на­дає лі­кар. «Факт сп’яні­н­ня має бу­ти за­фі­ксо­ва­ний лі­ка­рем у ра­пор­ті або ж під­твер­дже­ний ре­зуль­та­та­ми ана­лі­зу. Цей до­ку­мент і є під­ста­вою для від­мо­ви у ви­пла­ті. В ін­шо­му ра­зі лю­ди­на вва­жа­є­ться тве­ре­зою», – роз’яснює Ві­кто­рія Чор­на, ди­ре­ктор з пер­со­наль­но­го і ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня СК «Ар­се­нал Стра­ху­ва­н­ня». Клі­єн­ту вар­то вив­чи­ти до­го­вір зі стра­хо­вою ком­па­ні­єю та пе­ре­гля­ну­ти умо­ви по­лі­су, са­ме там і має бу­ти вся ін­фор­ма­ція що­до ал­ко­го­лю. В СК «Ін­го» роз­по­ві­ли, що ком­па­нія то­чно не по­кри­ває ви­тра­ти, якщо сп’яні­н­ня має ви­ра­же­ний ха­ра­ктер та/ або ста­ло при­чи­ною на­ста­н­ня стра­хо­во­го ви­пад­ку. «Будь-яке трав­му­ва­н­ня за­стра­хо­ва­ної осо­би пе­ред­ба­чає про­ве­де­н­ня те­сту на ал­ко­голь»,– по­ві­до­ми­ли у ком­па­нії. На­то­мість, в «АХА Стра­ху­ва­н­ня» те­сти чи ана­лі­зи на вміст ал­ко­го­лю в ор­га­ні­змі про­во­дя­ться ли­ше за при­зна­че­н­ням лі­ка­ря, за на­яв­но­сті ви­ди­мих ознак сп’яні­н­ня, якщо клі­єнт у сві­до­мо­сті. «Якщо па­ці­єнт в не­сві­до­мо­му ста­ні, ана­лі­зи мо­жуть про­ве­сти для ви­вче­н­ня мо­жли­во­сті на­да­н­ня подаль­шої ме­ди­чної до­по­мо­ги (роз­ра­ху­нок до­зу­ва­н­ня нар­ко­зу, вве­де­н­ня лі­кар­ських пре­па­ра­тів то­що)», – ко­мен­тує Лю­дми­ла За­ру­дня, на­чаль­ник від­ді­лу вре­гу­лю­ва­н­ня зби­тків по жи­т­тю і здо­ров’ю СК «АХА Стра­ху­ва­н­ня». До ре­чі, гра­ни­чні по­ка­зни­ки ал­ко­голь­но­го сп’яні­н­ня про­то­ко­ли ко­жної кра­ї­ни ви­зна­ча­ють по-рі­зно­му, але во­ни не над­то від­рі­зня­ю­ться. Допу­сти­мі зна­че­н­ня ко­ли­ва­ю­ться до 0,3–0,5 про­мі­ле, са­ме за та­ких зна­чень те­сту лю­ди­на не вва­жа­ти­ме­ться «у ста­ні ал­ко­голь­но­го сп’яні­н­ня», тоб­то стра­хо­ва по­вин­на бу­де ком­пен­су­ва­ти ви­тра­ти на лі­ку­ва­н­ня. «За­зви­чай, у стра­хо­вих до­го­во­рах не­має пря­мої за­бо­ро­ни на вжи­ва­н­ня ал­ко­го­лю. Го­лов­не, щоб при цьо­му не на­став стан сп’яні­н­ня. Хо­ча в де­яких по­лі­сах цю ви­мо­гу чі­тко не про­пи­са­но, і во­на мо­же ста­ти під­ста­вою для ма­ні­пу­ля­ції», – на­го­ло­сив ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Асо­ці­а­ції «Стра­хо­вий Бі­знес» В’яче­слав Чер­ня­хов­ський.

Син, 19 ро­ків, за кор­до­ном впав та роз­бив під­бо­рі­д­дя. В стра­хо­вій ком­па­нії ска­за­ли, що по­трі­бно ро­би­ти тест на ал­ко­голь, і якщо в кро­ві зна­йдуть ал­ко­голь, то ви­пла­ти за лі­ку­ва­н­ня не бу­де. Чи вір­но, що на­яв­ність у кро­ві ал­ко­го­лю ану­лює будь-яку мо­жли­вість отри­ма­ти ком­пен­са­цію за стра­хов­кою? Ле­о­нід, Львів

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.