Вже не фан­та­сти­ка

Groshi - - Спеціальний Випуск -

Еле­ктро­мо­бі­лі за яки­хось п’ять ро­ків зро­би­ли ве­ли­че­зний ри­вок упе­ред. Во­ни не тіль­ки ста­ли більш ком­фор­тни­ми та по­де­шев­ша­ли, а й за ба­га­тьма па­ра­ме­тра­ми мо­жуть по­зма­га­ти­ся з ав­то­мо­бі­ля­ми на тра­ди­цій­но­му паль­но­му. Це сто­су­є­ться як по­ту­жно­сті дви­гу­нів, так і за­па­су хо­ду від одно­го за­ря­ду, який вже до­ся­гає 300-400 км. Пав­ло Хар­ла­мов

По­пит на еле­ктро­мо­бі­лі в Укра­ї­ні зро­стає ви­бу­хо­во. У пер­шо­му пів­річ­чі 2018 ро­ку кіль­кість про­да­них еле­ктро­ка­рів пе­ре­ви­щи­ла 1900, що у 1,5 ра­зи біль­ше, ніж за ана­ло­гі­чний пе­рі­од 2017 ро­ку. Най­біль­шою по­пу­ляр­ні­стю се­ред укра­їн­ців ко­ри­сту­ю­ться Nissan Leaf, BMW i3, Tesla Model S, Mercedes-benz B Electric Drive та еле­ктри­чний Smart Fortwo. Про­те час­тка но­вих еле­ктро­мо­бі­лів у за­галь­но­му об­ся­зі про­да­жів як і ра­ні­ше не­ве­ли­ка: 85% авто, які при­їжджа­ють в Укра­ї­ну, вже з про­бі­гом. Але укра­їн­ським рин­ком актив­но ці­кав­ля­ться ве­ли­кі ав­то­ви­ро­бни­ки, які го­то­ві на­ла­го­ди­ти по­став­ки еле­ктро­мо­бі­лів че­рез сво­їх ім­пор­те­рів. То­му є хо­ро­ші шан­си, що еле­ктри­чні но­вин­ки у най­ближ­чо­му май­бу­тньо­му бу­дуть по­тра­пля­ти в на­шу кра­ї­ну пря­мо з кон­ве­є­ра, а не че­рез «тре­ті» ру­ки.

Від­те­пер – офі­цій­но

Ще рік то­му офі­цій­но в Укра­ї­ні мо­жна бу­ло ку­пи­ти хі­ба що BMW i3 і Hyundai

Nissan Leaf 2018

110 квт/150 к.с./320 Нм макс.шв. – 144 км/год за­пас хо­ду – 380 км Ці­на: 1,05 млн. грн. Ioniq. Впро­довж 2018 ро­ку асор­ти­мент «офі­цій­них» еле­ктро­ка­рів по­пов­нив­ся ав­то­мо­бі­ля­ми Renault Zoe та Jaguar I-pace, які теж до­сту­пні в ав­то­са­ло­нах ком­па­ній-ви­ро­бни­ків. При­йма­ють за­мов­ле­н­ня на мо­дель Soul EV і ди­ле­ри KIA. Зво­лі­кає хі­ба що Nissan, який не по­спі­шає вез­ти в Укра­ї­ну свій бес­тсе­лер Leaf. З одно­го бо­ку, ви­бір мо­де­лей як і ра­ні­ше не ду­же ве­ли­кий. З дру­го­го, по­ява офі­цій­но­го рин­ку еле­ктро­мо­бі­лів в на­шій кра­ї­ні на­ди­хає. Адже це, у свою чер­гу, бу­де сти­му­лю­ва­ти роз­ви­ток ін­фра­стру­кту­ри для еле­ктро­мо­бі­лів: ме­ре­жі за­ря­дних і сер­ві­сних стан­цій. Ті­шить і те, що ці­ни на еле­ктро­мо­бі­лі по­віль­но, але зни­жу­ю­ться. На­при­клад з жов­тня 2017 ро­ку Hyundai Ioniq по­де­шев­шав десь на 50 тис. грн., а BMW i3 став до­сту­пні­шим на 200 тис. грн. За це мо­жна по­дя­ку­ва­ти Вер­хов­ній Ра­ді, яка у гру­дні 2017 ска­су­ва­ла ПДВ та акциз на ім­порт еле­ктро­мо­бі­лів, що зна­чно зде­ше­ви­ло їх роз­ми­тне­н­ня. Крім то­го, авто на еле­ктро­тя­зі вже дав­но не ек­зо­ти­ка, і для ба­га­тьох ав­то­вла­сни­ків во­ни ста­ли пов­но­цін­ною за­мі­ною ДВС. А зро­ста­н­ня по­пи­ту на еле­ктро­мо­бі­лі при­зво­дить до по­яви но­вих мо­де­лей і збіль­ше­н­ня кон­ку­рен­ції між ви­ро­бни­ка­ми, які зму­ше­ні зни­жу­ва­ти ці­ни.

Ви­три­ва­лі та спри­тні

Втім, еле­ктро­мо­бі­лі не тіль­ки де­шев­ша­ють, а й за сво­ї­ми ха­ра­кте­ри­сти­ка­ми вже ціл­ком мо­жуть по­зма­га­ти­ся з бен­зи­но­ви­ми і ди­зель­ни­ми авто. У пер­шу чер­гу, це сто­су­є­ться та­ко­го по­ка­зни­ка, як за­пас хо­ду без підза­ряд­ки. Два-три ро­ки то­му біль­шість «ци­віль­них» мо­де­лей про­їжджа­ли від ро­зе­тки до ро­зе­тки ма­кси­мум 150-200 км. Ска­жі­мо, той же Nissan Leaf або BMW i3. Но­ві вер­сії еле­ктро­мо­бі­лів, які схо­дять з кон­ве­є­ра за­раз, мо­жуть по­хва­ли­ти­ся за­па­сом хо­ду у 1,5-2 ра­зи біль­ше. Но­вий Nissan Leaf ви­три­мує май­же 380 км, Renault Zoe – 400 км, а BMW i3 – 300 км. Ра­ні­ше про та­ку ав­то­ном­ність мо­гли мрі­я­ти хі­ба що вла­сни­ки Tesla. І то, за умо­ви спо­кій­ної не­ква­пли­вої їзди, без екс­пе­ри­мен­тів з пе­да­л­лю

Hyundai Ioniq*

88 квт/120 к.с./295 Нм макс.шв. – 165 км/год за­пас хо­ду – 280 км Ці­на: 854 тис. грн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.