Ав­то­ци­віл­ка до­рож­чає

Groshi - - Спеціальний Випуск -

Офі­цій­них змін та­ри­фів за по­лі­са­ми обов’яз­ко­во­го стра­ху­ва­н­ня ци­віль­но-пра­во­вої від­по­від­аль­но­сті ав­то­вла­сни­ків 2018 ро­ку не бу­ло. Втім стра­хо­ві ком­па­нії під­ви­щу­ють та­ри­фи, а та­кож ма­со­во пе­ред­ба­ча­ють фран­ши­зу в умо­вах по­лі­сів. На­та­лія Бо­гу­та

За­про­ва­дже­ні ще на по­ча­тку лю­то­го 2018 ро­ку еле­ктрон­ні по­лі­си ав­то­ци­віл­ки ста­ють де­да­лі більш по­пу­ляр­ни­ми. Мо­тор­но-транс­порт­не стра­хо­ве бю­ро по­ві­до­ми­ло, що за пе­рі­од 7 лю­то­го – 3 ве­ре­сня та­кі по­лі­си офор­ми­ли по­над 46,4 тис. ав­то­вла­сни­ків. При цьо­му 78% усіх еле­ктрон­них стра­хо­вок при­па­дає на п’ять стра­хо­вих ком­па­ній: Vuso, Тас, PZU, «Про­від­на» та АХА Стра­ху­ва­н­ня. Ще одна гар­на но­ви­на: укра­їн­ці вже не бо­я­ться єв­ро­про­то­ко­лу – збіль­шу­є­ться кіль­кість стра­хо­вих ви­пад­ків, які уча­сни­ки оформ­лю­ють за ці­єю про­це­ду­рою, без по­лі­ції. «У пер­шо­му пів­річ­чі 2018 ро­ку по­рів­ня­но з пер­шим пів­річ­чям 2017-го кіль­кість укла­де­них єв­ро­про­то­ко­лів збіль­ши­ла­ся на 16,5%, а су­ма ви­плат за ни­ми – на 44%, до 158,1 млн. грн.», – по­ві­до­ми­ли в МТСБУ. А от тер­мі­ни вре­гу­лю­ва­н­ня стра­хо­вих ви­пад­ків за по­лі­са­ми ОСПЦВ, на­жаль, ли­ша­ю­ться за­дов­ги­ми. Се­ре­дній строк вре­гу­лю­ва­н­ня за стра­хо­ви­ми ви­пад­ка­ми у сі­чні–черв­ні 2018 ро­ку ста­но­вивв 89 днів. Хо­ча в ме­жах пря­мо­го вре­гу­лю­ва­н­ня тер­мін зна­чно мен­ший – 54 дні. Як і ра­ні­ше, аж ні­як не всі стра­хо­ві ком­па­нії без зай­вих пи­тань ви­пла­чу­ють су­му зби­тку за до­го­во­ра­ми ав­то­ци­віл­ки. У МТСБУ ка­жуть, що най­біль­шу кіль­кість скарг отри­ма­ли СК «Оме­га», СК «Юні­вес» та СК «Ки­їв Ре».

Хо­чуть змін

Ще 12 лю­то­го у пар­ла­мен­ті був за­ре­є­стро­ва­но про­ект за­ко­ну №3670-д «Про ОСЦПВ» (ав­тор – де­пу­тат Ми­хай­ло Дов­бен­ко). Ко­мі­тет з пи­тань фі­нан­со­вої по­лі­ти­ки і бан­ків­ської ді­яль­но­сті до­ма­гав­ся роз­гля­ду за­ко­но­про­е­кту про­тя­гом ро­ку, але ко­ли про­ект на­ре­шті 6 ве­ре­сня по­тра­пив до се­сій­ної за­ли, йо­го від­хи­ли­ли. Но­вий за­ко­но­про­ект про ав­то­ци­віл­ку пе­ред­ба­чає впро­ва­дже­н­ня си­сте­ми пря­мо­го від­шко­ду­ва­н­ня зби­тків пі­сля за­твер­дже­н­ня за­галь­ни­ми збо­ра­ми чле­нів МТСБУ, більш ши­ро­ке за­сто­су­ва­н­ня еле­ктрон­них те­хно­ло­гій під час укла­да­н­ня до­го­во­рів, удо­ско­на­ле­н­ня дер­жав­но­го на­гля­ду за до­три­ма­н­ням стра­хо­ви­ми ком­па­ні­я­ми за­ко­но­дав­ства. За­ко­но­про­ект на­дає МТСБУ пра­во здій­сню­ва­ти ви­пла­ти за збан­кру­ті­ло­го стра­хо­ви­ка з мо­мен­ту по­ча­тку ви­ве­де­н­ня йо­го з рин­ку, та­кож іде­ться про під­ви­ще­н­ня від­по­від­аль­но­сті стра­хо­ви­ків за по­ру­ше­н­ня тер­мі­нів ви­пла­ти стра­хо­во­го від­шко­ду­ва­н­ня з їхньої ви­ни шля­хом вве­де­н­ня до­да­тко­во­го штра­фу. Згі­дно з про­е­ктом за­ко­ну, стра­хо­ва ком­па­нія спла­чує 20% від роз­мі­ру про­стро­че­ної су­ми стра­хо­во­го від­шко­ду­ва­н­ня у ра­зі по­ру­ше­н­ня стро­ків здій­сне­н­ня ви­пла­ти (п’ять ро­бо­чих днів з дня прийня­т­тя рі­ше­н­ня про стра­хо­ве від­шко­ду­ва­н­ня), та­кож про­ект пе­ред­ба­чає пе­ню у роз­мі­рі по­двій­ної облі­ко­вої став­ки НБУ за ко­жен день про­стро­че­н­ня.

Та­ри­фи зро­ста­ють

Жо­дних офі­цій­них змін ба­зо­вих та­ри­фів ОСЦПВ 2018 ро­ку не бу­ло, втім та­ки стра­хо­ві змі­ню­ють їх. Де­я­кі ком­па­нії збіль­ши­ли та­риф на 10–15%. У та­риф на по­стій­ній осно­ві за­кла­де­но фран­ши­зу, яку, на­при­клад, ми­ну­ло­го ро­ку стра­хо­ві ком­па­нії май­же не ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли. На­ра­зі – це один із основ­них ме­то­дів змен­ше­н­ня та­ри­фу (див. та­бли­цю). «Ко­жно­го ро­ку ку­пляю ав­то­ци­віл­ку в одній ком­па­нії. Ми­ну­ло­го ро­ку спла­ти­ла 1400 грн., цьо­го ро­ку за­про­по­ну­ва­ли 1520 грн. із фран­ши­зою 2 тис. грн. або 1750 грн. – без фран­ши­зи», – роз­по­ві­ла ки­ян­ка Іри­на Лев­чен­ко. Стра­хо­ві су­ми за ОСЦПВ не змі­ню­ю­ться: 100 тис. грн. – ма­кси­маль­ний лі­міт за зби­тка­ми вна­слі­док по­шко­дже­н­ня ав­то­мо­бі­ля, 200 тис. грн. – лі­міт ви­пла­ти за умо­ви шко­ди здо­ров’ю та жи­т­тю. Змен­ши­ти та­риф? Мо­жли­во, якщо рік у рік ку­пу­ва­ти по­ліс у тій са­мій ком­па­нії, або ж, нав­па­ки, ста­ти клі­єн­том ін­шої ком­па­нії – і ста­рим, і но­вим клі­єн­там ком­па­нії за­зви­чай про­по­ну­ють зниж­ку 3–5%.

До­бро­віль­ний лі­міт

Оскіль­ки лі­мі­ти за по­лі­са­ми ОСЦПВ ли­ша­ю­ться до­во­лі не­ви­со­ки­ми (не змі­ню­ва­ли­ся з 2016 ро­ку), стра­хо­ві ком­па­нії ча­сто про­по­ну­ють клі­єн­там при­дба­ти до­да­тко­во до­бро­віль­ну ав­то­ци­віл­ку. Та­кий по­ліс збіль­шує лі­міт від­по­від­аль­но­сті на 50–300 тис. грн., а в де­яких ком­па­ні­ях є мо­жли­вість збіль­ши­ти лі­міт до одно­го міль­йо­на гри­вень. На­ві­що по­трі­бна до­бро­віль­на ав­то­ци­віл­ка? Та­кая стра­хов­ка убез­пе­чує

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.