Збе­рег­ти ав­то­мо­біль

Groshi - - Спеціальний Випуск -

Сп­осо­бів убе­збе­чи­ти вла­сне авто, на­справ­ді, не так і ба­га­то. Але за умо­ви ре­тель­но­го ви­бо­ру за­со­бів за­хи­сту, що вклю­ча­ють без­пе­чну сто­ян­ку, які­сну си­гна­лі­за­цію та по­ліс стра­ху­ва­н­ня КАСКО, мо­жна спо­ді­ва­ти­ся, що вла­сні нер­ви та ко­шти бу­де збе­ре­же­но. На­та­лія Бо­гу­та, Пав­ло Хар­ла­мов

Ки­я­нин Ва­лен­тин По­лі­щук влі­тку осе­лив­ся в но­во­бу­до­ві у від­да­ле­но­му ра­йо­ні Ки­є­ва. Одра­зу пі­сля пе­ре­їзду по­ста­ло пи­та­н­ня – ку­ди по­ді­ти ав­то­мо­біль, адже при­до­мо­ву пар­ков­ку не роз­ра­хо­ва­но на ве­ли­ку кіль­кість ма­шин, та й охо­ро­ни ком­плекс не має. «Я одра­зу ви­рі­шив, що кра­ще за­пла­ти­ти і спа­ти спо­кій­но, аніж по­стій­но ви­гля­да­ти у ві­кно, а вран­ці під­хо­до­ти до ма­ши­ни, по­бо­ю­ю­чись, чи не ви­бив хто бу­ва скло. То­му орен­ду­вав мі­сце у під­зем­но­му пар­кін­гу у но­во­бу­до­ві по­руч із мо­їм бу­дин­ком», – роз­по­вів пан По­лі­щук. За йо­го сло­ва­ми, на­ра­зі він ви­вчає умо­ви стра­хо­вих по­лі­сів КАСКО, аби зна­йти ви­гі­дну про­гра­му за­хи­сту ав­то­мо­бі­ля. «Ме­ні по­трі­бен по­ліс, який не ко­шту­ва­ти­ме, як пів­ав­тів­ки, то­му я звер­нув­ся у де­кіль­ка ком­па­ній, і ви­вчаю, які є ва­рі­ан­ти», – роз­мір­ко­вує Ва­лен­тин По­лі­щук. «Гро­ші» до­слі­ди­ли спосо­би збе­ре­же­н­ня вла­сно­го ав­то­мо­бі­ля, які ни­ні до­сту­пні укра­їн­цям.

Дах для авто

У ве­ли­ко­му мі­сті ду­же скла­дно зна­йти зру­чне мі­сце для пар­ку­ва­н­ня по­бли­зу жи­тла. До­сить по­ди­ви­ти­ся на за­ха­ра­ще­ні ав­то­мо­бі­ля­ми по­двір’я ба­га­то­квар­тир­них жи­тло­вих бу­дин­ків. Та й за­ли­ша­ти ма­ши­ну про­сто не­ба не­без­пе­чно. За ніч із нею мо­жуть зро­би­ти що зав­го­дно: роз­би­ти скло, зня­ти ко­ле­са або на­віть спа­ли­ти чи ви­кра­сти. То­му якщо жи­тло­вий ком­плекс не має за­кри­тої те­ри­то­рії та охо­ро­ни, є сенс від­пра­ви­ти ав­то­мо­біль на пла­тну ав­то­сто­ян­ку. За­ле­жно від мі­ста і ра­йо­ну до­ба пар­ку­ва­н­ня ко­шту­ва­ти­ме близь­ко 10–70 грн. Дов­го­стро­ко­ва орен­да пар­ко­мі­сця де­що

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.