КАСКО ря­тує гро­ші вла­сни­ка авто

Groshi - - Спеціальний Випуск -

Оль­га Іван­цо­ва, ке­рів­ник цен­тру роз­дрі­бних про­да­жів АСК «ІН­ГО Укра­ї­на» Ми ви­хо­ди­мо з то­го, що ціл­ко­ви­то­го за­хи­сту ав­то­мо­бі­ля не існує. То­му КАСКО – це, ма­буть, один із на­дій­ні­ших ін­стру­мен­тів вла­сно­го фі­нан­со­во­го за­хи­сту. Стра­хо­ви­ки, за­зви­чай, вправ­но від­шко­до­ву­ють зби­тки за цим ви­дом стра­ху­ва­н­ня, адже, на від­мі­ну від ав­то­ци­віл­ки, ви­пла­ту про­во­дять вла­сним клі­єн­там. До то­го ж, у ба­га­тьох ком­па­ній у порт­фе­лі КАСКО є одним із основ­них про­ду­ктів до­бро­віль­но­го стра­ху­ва­н­ня. На­при­клад, ІН­ГО Укра­ї­на по­то­чно­го ро­ку з об’єктив­них при­чин не змо­гла від­шко­ду­ва­ти зби­тки менш ніж 1% клі­єн­тів. Най­кра­щий стра­хо­вий за­хист вам за­без­пе­чить так зва­не пов­не КАСКО, яке по­кри­ває пе­ре­ва­жну біль­шість ри­зи­ків та мі­стить мі­ні­мум до­да­тко­вих обме­жень. За до­го­во­ром КАСКО стра­ху­є­ться са­ме авто на ви­па­док по­шко­дже­н­ня, втра­ти або за­ги­бе­лі. Для нас не по­стає жо­дних за­пи­тань що­до ви­пла­ти клі­єн­там, ав­тів­ки яких по­стра­жда­ли під час лі­тніх злив, адже це – стан­дар­тний ри­зик «сти­хій­ні ли­ха». В стан­дар­тно­му до­го­во­рі стра­ху­ва­н­ня КАСКО ми та­кож без пи­тань від­шко­ду­є­мо вар­тість ви­кра­де­них ко­ліс, якщо це – не єди­на шко­да, зав­да­на ав­то­мо­бі­лю. У про­гра­мі КАСКО ви­що­го рів­ня по­дію бу­де від­шко­до­ва­но у бу­дья­ко­му ра­зі. Та­кі ви­пад­ки ква­лі­фі­ку­ю­ться як про­ти­прав­ні дії тре­тіх осіб. Та­кож мо­жна стра­ху­ва­ти ав­тів­ку від окре­мих ри­зи­ків. На­при­клад, ли­ше від ви­кра­де­н­ня або то­таль­но­го зни­ще­н­ня. В та­ко­му ра­зі для стра­ху­ва­н­ня всіх ав­то­мо­бі­лів за­сто­со­ву­ють єди­ний стра­хо­вий та­риф – 1,85%. Для опти­мі­за­ції ви­трат ав­то­вла­сни­ків є спе­ці­аль­ні про­гра­ми стра­ху­ва­н­ня. На­при­клад, КАСКО 50/50, що дає змо­гу за­оща­ди­ти 50% пов­ної вар­то­сті по­лі­са КАСКО, якщо впро­довж пе­рі­о­ду дії до­го­во­ру із за­стра­хо­ва­ним ав­то­мо­бі­лем не ста­не­ться стра­хо­вих по­дій. Най­про­сті­шим спосо­бом за­стра­ху­ва­ти ма­ши­ну й не ви­тра­ча­ти одра­зу зна­чну су­му є роз­бив­ка пла­те­жу на де­кіль­ка ча­сток. Най­ча­сті­ше ком­па­нії да­ють мо­жли­вість ді­ли­ти су­му на 2–4 час­тки. Але слід очі­ку­ва­ти, що в ра­зі на­ста­н­ня стра­хо­во­го ви­пад­ку ком­па­нія мо­же по­про­си­ти спла­ти­ти пов­ну су­му по­лі­са. Ці­на стра­хов­ки, в пер­шу чер­гу, за­ле­жить від мар­ки і мо­де­лі ав­то­мо­бі­ля, ро­ку ви­пу­ску, ста­жу во­ді­н­ня, ві­ку во­дія то­що. Якщо ав­то­вла­сник стра­хує авто у кон­кре­тно­го стра­хо­ви­ка не пер­ший рік і не за­яв­ляє зби­тки, то він має пра­во роз­ра­хо­ву­ва­ти на зниж­ку за без­ава­рій­ну їзду. Зав­дя­ки фран­ши­зі (час­тка зби­тку, яку бе­ре на се­бе сам стра­ху­валь­ник) та­кож мо­жна змен­ши­ти вар­тість по­лі­са. Опти­маль­ний ва­рі­ант фран­ши­зи – 0,5%. Це і дає змо­гу істо­тно за­оща­ди­ти, і не над­то б’є по ки­ше­ні у ра­зі на­ста­н­ня стра­хо­во­го ви­пад­ку. В жо­дно­му ра­зі не мо­жна за­ни­жу­ва­ти стра­хо­ву су­му під час стра­ху­ва­н­ня. Адже у ра­зі на­ста­н­ня стра­хо­во­го ви­пад­ку ви отри­ма­є­те мен­шу ви­пла­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.