Кер­мо під від­со­ток

Groshi - - Спеціальний Випуск -

Ав­то­кре­ди­ти де­шев­ша­ють весь 2018 рік, і в жов­тні став­ки вже близь­ко 4,5–16% рі­чних. Що­прав­да, ви­да­дуть кре­дит на омрі­я­ну ав­тів­ку не всім ба­жа­ю­чим – бан­ки ре­тель­но пе­ре­ві­ря­ють спро­мо­жність май­бу­тньо­го по­зи­чаль­ни­ка ви­пла­ти­ти по­зи­ку. На­та­лія Бо­гу­та

На­справ­ді, го­лов­на по­дія ав­то­кре­ди­тно­го ро­ку не в са­мо­му фа­кті зни­же­н­ня ста­вок з 18–26% рі­чних до 4,5–16%. На­ба­га­то ва­жли­ві­ше, що на рин­ку істо­тно збіль­шу­є­ться кіль­кість кре­ди­тних про­грам, осо­бли­во ко­ли йде­ться про но­ві ав­то­мо­бі­лі з са­ло­нів. Ко­жен ав­то­ди­лер або са­лон сьо­го­дні спів­пра­цює з де­кіль­ко­ма бан­ка­ми, про­по­ну­ю­чи кре­ди­ти на при­дба­н­ня сво­їх ав­то­мо­бі­лів, і ча­сто йде­ться на­віть про про­гра­ми для кон­кре­тної мо­де­лі (про це – да­лі). Ще один ав­то­кре­ди­тний тренд пов’яза­ний з еле­ктро­мо­бі­ля­ми. Для та­ких авто бан­ки про­по­ну­ють окре­мі кре­ди­тні про­гра­ми. Зокре­ма, Оща­дбанк про­по­нує кре­дит на ку­пів­лю но­во­го еле­ктро­мо­бі­ля на строк до трьох ро­ків та за став­кою 11,9% рі­чних. В Укр­га­збан­ку є і про­гра­ма кре­ди­ту­ва­н­ня ку­пів­лі но­вих еле­ктро­мо­бі­лів, і про­гра­ма кре­ди­тів на по­три­ма­ні авто. В ме­жах дру­гої про­гра­ми (для не­но­вих авто) строк кре­ди­ту­ва­н­ня – п’ять ро­ків, а став­ка за­ле­жить від вла­сно­го вне­ску та тер­мі­ну ви­пла­ти по­зи­ки. На­при­клад, якщо вне­сок 40–60%, а строк – 12 мі­ся­ців, став­ка – 0,01%. Якщо строк три ро­ки, а вне­сок – 40%, то став­ка – 4,99% рі­чних. Хто та як кре­ди­тує по­ку­пців ав­то­мо­бі­лів во­се­ни-2018?

Ве­ли­кий ви­бір

Бан­ки про­по­ну­ють ба­га­то стан­дар­тних про­грам, ко­ли при­дба­ти у кре­дит мо­жна будь-який ав­то­мо­біль не­за­ле­жно від мар­ки та мо­де­лі. За­зви­чай, умо­ви та­ких кре­ди­тів де­що гір­ші, ніж за пар­тнер­ськи­ми про­гра­ма­ми (про них – да­лі). Де шу­ка­ти ба­зо­ві про­гра­ми? У ве­ли­ких бан­ках – Оща­дбан­ку, Укр­га­збан­ку, При­ват­бан­ку, Кре­до­бан­ку, ОТП Бан­ку, Укр­сиб­бан­ку, Та­ском­бан­ку та бан­ку «Пів­ден­ний». Та­кож є ав­то­кре­ди­тні про­гра­ми у бан­ку «Гло­бус», Ра­да­бан­ку та МТБ Бан­ку (Мар­фін Бан­ку). Стан­дар­тні ав­то­кре­ди­ти бан­ки про­по­ну­ють тер­мі­ном на 5–8 ро­ків. Вла­сний вне­сок у біль­шо­сті бан­ків – 10–15%. Що­прав­да, в ОТП Бан­ку та бан­ку «Пів­ден­ний» ви­мо­ги до вла­сно­го вне­ску ви­щі – від 20%. МТБ Банк про­по­нує кре­дит на су­му від 75% вар­то­сті авто, а Оща­дбанк го­то­вий ви­да­ти кре­дит, якщо у по­зи­чаль­ни­ка є 50% ці­ни ав­тів­ки. Біль­шість бан­ків не вста­нов­лю­ють ма­кси­маль­ну су­му ав­то­кре­ди­ту, тоб­то при­дба­ти мо­жна й іно­мар­ку еко­ном­кла­су, і пре­мі­ум-авто. Але де­я­кі бан­ки та­ки вка­зу­ють лі­міт, у ме­жах яко­го один по­зи­чаль­ник отри­має по­зи­ку. Хо­ча за остан­ні три мі­ся­ці цей лі­міт бан­ки під­ви­щи­ли. В Укр­га­збан­ку ма­кси­мум те­пер ста­но­вить 1,5 млн. грн. (ра­ні­ше – 700 тис. грн.), в Укр­сиб­бан­ку – 2 млн. грн. (ра­ні­ше – 800 тис. грн.), ОТП Банк збіль­шив лі­міт з 1 млн. грн. до 1,25 млн. грн. Став­ка у бан­ках фі­ксу­є­ться на весь строк ви­пла­ти по­зи­ки, тоб­то пла­ва­ю­чу став­ку бан­ки біль­ше не ви­ко­ри­сто­ву­ють для ав­то­кре­ди­тів. Сам ро­змір став­ки за­ле­жить від су­ми вла­сно­го вне­ску та тер­мі­ну ви­пла­ти кре­ди­ту. Як і ра­ні­ше, ви­гі­дний кре­дит за умо­ви вла­сно­го вне­ску 50–60% вар­то­сті авто та стро­ку ви­пла­ти 12 мі­ся­ців. На­при­клад, в Укр­сиб­бан­ку за вне­ску 15% і тер­мі­ну п’ять ро­ків став­ка – 17,99% рі­чних. Але якщо по­зи­чаль­ник вне­се 60% та укла­де до­го­вір на рік, став­ка – 4,99%. Пев­на річ, за ви­да­чу кре­ди­ту бан­ки бе­руть ко­мі­сію – 0,5–3,99% су­ми по­зи­ки. До­да­тко­ви­ми ви­тра­та­ми бу­де КАСКО, по­ліс банк по­про­сить офор­ми­ти че­рез одну з пар­тнер­ських стра­хо­вих ком­па­ній, та­риф за­ле­жно від стра­хо­вої су­ми та ін­ших па­ра­ме­трів ста­но­ви­ти­ме 4,99–6,5% (де­таль­но про КАСКО на стор. 28). Ін­ко­ли бан­ки ви­ма­га­ють не ли­ше ав­то­стра­ху­ва­н­ня, але й ку­пів­лі по­лі­су стра­ху­ва­н­ня від не­ща­сно­го ви­пад­ку (0,45–2,99% вар­то­сті авто).

Дру­жня став­ка

Най­біль­ше про­по­зи­цій кре­ди­тних про­грам у бан­ків сто­су­ю­ться кре­ди­ту на пев­ну мар­ку. Та­кож є ба­га­то спе­ці­аль­них умов для ку­пів­лі у кре­дит кон­кре­тних мо­де­лей. Та­кі пар­тнер­ські кре­ди­ти про­по­ну­ють, зокре­ма, Кре­ді Агрі­коль Банк, Оща­дбанк, Укр­га­збанк, Пра­векс-банк, ОТП Банк, Укр­сиб­банк, Кре­до­банк, банк «Гло­бус». Умо­ви цих кре­ди­тів ви­гі­дні­ші, ніж ба­зо­ві. Тер­мін кре­ди­ту – 5–7 ро­ків. Ви­мо­ги до вла­сно­го вне­ску за­ле­жно від кон­кре­тної про­гра­ми – 10–30% вар­то­сті авто.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.