ТОП-10 най­при­бу­тко­ві­ших вкла­дів у до­ла­рах на 6 мі­ся­ців у ве­ли­ких і най­біль­ших бан­ках

Groshi - - Приватні Інвестиції У Валюті – Незмінні -

Аль­фа-банк alfabank.ua

Та­ском­банк tascombank.com.ua

Оща­дбанк oschadbank.ua

Укр­га­збанк ukrgasbank.com

Пів­ден­ний bank.com.ua

При­ват­банк privatbank.ua

ПУМБ pumb.ua

Укре­ксім­банк eximb.com

Кре­до­банк kredobank.com.ua

ОТП Банк otpbank.com.ua 4,00% 3,50% 3,25% 3,25% 3,25% 2,75% 2,50% 2,45% 1,30% 0,25% 14 13 1 8 12 9 11 2 7 4

Ужов­тні бан­ки за­ли­ши­ли став­ки за де­по­зи­та­ми в іно­зем­ній ва­лю­ті на то­му са­мо­му рів­ні, що во­ни бу­ли у ве­ре­сні. Біль­шість бан­ків від­ко­ре­гу­ва­ла став­ки одра­зу пі­сля під­ви­ще­н­ня Нац­бан­ком облі­ко­вої став­ки. На­га­да­є­мо, став­ка з 7 ве­ре­сня ста­но­вить 18% рі­чних (+0,5 в. п.). Спо­ча­тку бан­ки ви­рі­ши­ли під­ви­щи­ти став­ки за кре­ди­та­ми для бі­зне­су (над­то – ко­ро­тко­стро­ко­ви­ми овер­дра­фта­ми), а по­тім по­ча­ли змі­ню­ва­ти став­ки за де­по­зи­та­ми – і в грив­ні, і в іно­зем­ній ва­лю­ті. Хо­ча пе­ре­ва­жно зро­ста­н­ня ста­вок сто­су­ва­ло­ся все-та­ки на­ціо­наль­ної ва­лю­ти та до­ла­рів, адже став­ки в єв­ро май­же не змі­ни­ли­ся. Це пов’яза­но з мен­шою по­пу­ляр- ні­стю єв­ро­ва­лю­ти і се­ред на­се­ле­н­ня, яке роз­мі­щує ко­шти на стро­ко­вих вкла­дах, і для бі­зне­су, який за­лу­чає кре­ди­ти в бан­ках.

Да­лі зро­ста­ють

Се­ре­дні став­ки за вкла­да­ми в до­ла­рах у жов­тні-2018 – 1,8–4,5% рі­чних, за де­по­зи­та­ми в єв­ро – 1–3,5% рі­чних. За да­ни­ми НБУ, Укра­їн­ський ін­декс ста­вок за де­по­зи­та­ми фі­зо­сіб (UIRD) у до­ла­рах і єв­ро за мі­сяць, з 4 ве­ре­сня до 4 жов­тня, збіль­шив­ся ли­ше за вкла­да­ми у до­ла­рах. UIRD за три­мі­ся­чни­ми де­по­зи­та­ми в до­ла­рах вза­га­лі не змі­нив­ся – ста­но­вить 2,14% рі­чних. А за ше­сти­мі­ся­чни­ми де­по­зи­та­ми зріс на 0,06 в. п. – до 2,92%. Ін­декс за рі­чни­ми вкла­да­ми в

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.