Ці­но­пад до ли­сто­па­да

Groshi - - Особистий Бюджет -

За­бу­дов­ни­ки не по­спі­ша­ють під­ви­щу­ва­ти ці­ни на квар­ти­ри в но­во­бу­до­вах і го­то­ві за­про­по­ну­ва­ти на­віть 5-10% зниж­ки, аби за­ма­ни­ти по­ку­пців. Сві­тла­на Шме­льо­ва

Бу­ді­вель­на ком­па­нія Resa Development по­ку­пцям квар­тир у ЖК Karaway Tower (тут і да­лі – Ки­їв, якщо не за­зна­че­но ін­ше) про­по­нує зниж­ку в роз­мі­рі 8%. Але во­на по­ши­рю­є­ться тіль­ки на три­кім­на­тні квар­ти­ри на во­сьмо­му по­вер­сі. Укр­буд обі­цяє роз­стро­чку на 50 мі­ся­ців по­ку­пцям квар­тир пра­кти­чно у всіх ви­со­тках, які бу­дує ком­па­нія. Зокре­ма, в ЖК Twin House, Urban Park, «Обе­ріг-2», Solar City, «Но­во­мо­сти­цька», «Зла­го­да» та ін­ших. Ки­їв­мі­ськ­буд у ЖК «Зла­то­устів­ський» роз­про­дає квар­ти­ри на 3-6 по­вер­хах зі зниж­кою 10%. А Perfect Group по­ку­пцям, які ку­пу­ють жи­тло в ЖК «Вуд­сто­рія» в кре­дит, да­рує 14% зниж­ки. В ЖК «Зе­ніт», який зна­хо­ди­ться у Виш­го­ро­ді Ки­їв­ської обла­сті, при 100% опла­ті квар­ти­ри мо­жна отри­ма­ти зниж­ку від 5 до 7%. У під­сум­ку еко­но­мія ста­но­вить до 174 тис. грн. А в ЖК «Ка­пі­тал 2» в Ір­пе­ні до гру­дня ці­на ква­дра­тно­го ме­тра за­фі­ксо­ва­на на рів­ні 12 тис. грн. Вар­тість одно­кім­на­тної квар­ти­ри пло­щею 46 кв. м ста­но­вить 552 тис. грн., а дво­кім­на­тної пло­щею 67 кв. м – 804 тис. грн. У Льво­ві в ЖК «Мі­сто трав» квар­ти­ру мо­жна при­дба­ти зі зниж­кою 1100 дол. Хо­ча при вар­то­сті одно­кім­на­тної квар­ти­ри на рів­ні 900 тис. грн., ре­аль­на зниж­ка бу­де всьо­го ли­ше на рів­ні 3,5%. Тоб­то близь­ко 30 тис. грн. В Оде­сі в ЖК «Аль­та­їр-3» за­бу­дов­ник про­по­нує жи­тло за спе­ці­аль­ною ці­ною – 16,5 тис. грн./кв. м. А в ЖК «Ма­рі­їн­ський» квар­ти­ри в зда­но­му бу­дин­ку мо­жна при­дба­ти в роз­стро­чку на 24 мі­ся­ці. Бу­ді­вель­на ком­па­нія Delmar з Дні­пра до ли­сто­па­да за­фі­ксу­ва­ла ці­ни на квар­ти­ри в жи­тло­во­му ком­пле­ксі «Бу­ди­нок на Ми­ро­но­ва». Вар­тість ква­дра­тно­го ме­тра в цій но­во­бу­до­ві по­чи­на­є­ться з 18,4 тис. грн. А за­бу­дов­ник «Ре­спект Бу­дін­вест» з Хар­ко­ва в ЖК «Сло­бо­жан­ський квар­тал» про-

Виш­го­род (Ки­їв­ська обл.)

Ір­пінь (Ки­їв­ська обл.)

Львів дає квар­ти­ри на дру­го­му по­вер­сі за ці­ною від 11,4 тис. грн./кв. м. І одно­кім­на­тну квар­ти­ру пло­щею 44 кв. м,

на­при­клад, мо­жна ку­пи­ти за 664 тис. грн. Але та­кі умо­ви при­дба­н­ня ді­ють тіль­ки до кін­ця жов­тня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.