Істин­ний Мюн­хен

International Tourism Magazine - - МИСТЕЦТВО ГОСТИННОСТІ -

Ари­сто­кра­ти­чний спо­кій се­ред сим­фо­нії мі­ських по­дій — це мюн­хен­ський «The Charles Hotel», гор­дість ві­до­мої ро­ди­ни го­те­льї­рів Фор­те та ме­ре­жі «Rocco Forte Hotels».

Мюн­хен— се­ред най­по­пу­ляр­ні­ших тур­на­прям­ків Ні­меч­чи­ни. Сто­ли­ця Ба­ва­рії по­єд­нує го­ти­чну ар­хі­те­кту­ру, тра­ди­цій­ні «пив­ні са­ди», мо­дні ре­сто­ра­ції, без­пе­рерв­ну низ­ку ці­ка­вих по­дій… І та­кі ше­дев­ри ми­сте­цтва го­стин­но­сті, як п’яти­зір­ко­вий «The Charles Hotel», на­зва­ний на честь за­снов­ни­ка «Rocco Forte Hotels», лор­да Чарль­за Фор­те.

Фе­ше­не­бель­ний за­клад є зру­чною від­прав­ною то­чкою для екс­кур­сій у сер­ці мі­ста. Тим па­че, що ме­жує зі слав­но­зві­сним «му­зей­ним квар­та­лом», ма­льов­ни­чим бо­та- ні­чним са­дом і ми­сте­цьким ви­став­ко­вим цен­тром «Кунс­тпа­віль­йон».

Сам «The Charles» теж при­кра­ше­ний ми­сте­цьки­ми тво­ра­ми. Зокре­ма, ко­ле­кці­єю кар­тин ві­до­мо­го мюн­хен­сько­го ху­до­жни­ка­порт­ре­ти­ста ХІХ сто­лі­т­тя Фран­ца фон Лен­ба­ха. Зов­ні­шній ви­гляд бу­дів­лі у сти­лі ар­де­ко і ча­сти­ну ме­блів у но­ме­рах спро­е­кту­вав ар­хі­те­ктор Кри­сті­ан Сет­тлер. Вну­трі­шнє оздо­бле­н­ня пе­ре­гу­ку­є­ться із зов­ні­шнім — на­при­клад, ди­ва­ни по­вто­рю­ють си­лу­ет фа­са­ду.

Пре­зи­дент­ський «люкс» го­те­лю має все, що тільки ду­ша за­ба­жає, — від ро­я­ля до ла­зні. Якщо ко­мусь ма­ло йо­го 200 ква­дра­тних ме­трів, мо­жна за­мо­ви­ти весь по­верх як пен­тха­ус. Стан­дар­тні но­ме­ри — най­біль­ші в Мюн­хе­ні. А з ку­то­вих те­рас у «Deluxe Suite» від­кри­ва­є­ться кра­є­вид Альп.

Га­стро­но­мі­чні на­со­ло­ди че­ка­ють у «Sophia’s Restaurant and Bar», ко­ктейль-ба­рі та у «The Library», де мо­жна по­си­ді­ти за по­лу­ден­ним ча­єм. Як і всі го­те­лі «Rocco Forte», цей має най­су­ча­сні­ші спорт­зал і спа-ком­плекс із ве­ли­ким пла­валь­ним ба­сей­ном. У чу­до­во­му 800-ме­тро­во­му «The Charles Spa» се­ред ін­шо­го про­по­ну­ють ро­ман­ти­чну аро­ма­те­ра­пію для двох, де­токс-про­це­ду­ри з во­до­ро­стя­ми і ще ба­га­то ці­ка­вих і ко­ри­сних про­грам.

Най­мо­лод­ших го­стей, як і до­ро­слих, теж при­йма­ють на най­ви­що­му рів­ні. Для них є спе­ці­аль­на програма «Five Star Kid»: ку­па яскра­вих, ці­ка­вих і ко­ри­сних дрі­бниць.

«The Charles» за­про­шує у вир ці­ка­вих і свя­тко­вих по­дій. Та­ких, як су­то мюн­хен­ська по­дія «Kocherlball», спец­про­гра­ми до якої го­тель під­го­ту­вав на 22–24 ли­пня. До ба­лу мо­же­те роз­у­чи­ти в го­те­лі тан­ці, взя­ти на­про­кат істо­ри­чний ко­стюм і ви­ру­ши­ти лі­му­зи­ном до Ан­глій­сько­го са­ду на не­за­бу­тнє свя­то ба­вар­ських страв і тан­ців.

«The Charles Hotel» — най­кра­ще вті­ле­н­ня Мюн­хе­на!

www.roccofortehotels.com/hotels and resorts/the charles hotel

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.