Лі­то з

International Tourism Magazine - - ПРОФІ-ТУР -

На­при­кін­ці трав­ня у Льво­ві, в бу­тик-го­те­лі «Kavalier», від­бу­ла­ся на­йо­чі­ку­ва­ні­ша ве­чір­ка ро­ку — від­кри­т­тя тре­тьо­го лі­тньо­го се­зо­ну пля­жно­го ком­пле­ксу «Kavalier Вeach Сlub — Art season 2017».

ППо­над 1500 го­стей зу­стрі­ли лі­то бур­хли­ви­ми по­зи­тив­ни­ми емо­ці­я­ми! Їх зу­стрі­ча­ли зро­сто­ві ляль­ки, на­прав­ля­ю­чи у двір пля­жно­го ком­пле­ксу. Зав­дя­ки спіль­ним зу­си­л­лям львів­сько­го «Kavalier Boutique Hotel» та сту­дії де­ко­ру «Felicity», ху­до­жни­ка Ле­ся Пан­чи­ши­на і пар­тне­рів оша­тна те­ри­то­рія бу­ла до­пов­не­на фо­то­зо­на­ми, де­ко­ра­ці­я­ми, кар­ти­на­ми та ін­ста­ля­ці­я­ми. Ви­ну­ва­тець свя­та — пля­жний ком­плекс із ба­сей­ном «Kavalier Beach Club». Він ство­ре­ний у най­кра­щих тра­ди­ці­ях єв­ро­пей­ських ку­рор­тів: іде­аль­не мі­сце для спо­кій­но­го сі­мей­но­го до­зві­л­ля та ла­унж-ве­чі­рок у ко­лі дру­зів у зе­ле­ній зо­ні істо­ри­чної ча­сти­ни Льво­ва.

Ве­ли дій­ство Ка­ро­лі­на Ашіон та Ва­си­лі­са Фро­ло­ва. Мо­дні пар­тне­ри по­дії під­го­ту­ва­ли по­ка­зи остан­ніх ко­ле­кцій від про­від­них ди­зай­не­рів і бу­ти­ків кра­ї­ни: «Bianka», «Impero Uomo», «Imperatrice», «Slastion», «Olena Dats’», «Foltovych», «Agababova Marine». Осо­бли­ви­ми fashion-го­стя­ми ста­ли «Katerina Kvit» і «T.Mosca». Ма­ри­ся Го­ро­бець влу­чно до­пов­ни­ла один із по­ка­зів сво­ї­ми «оче­ча­ми-обе­ре­га­ми» в де­рев’яних опра­вах.

Пі­сля ко­жно­го по­ка­зу від­бу­ва­ли­ся ро­зі­гра­ші по­да­рун­ків від пар­тне­рів по­дії: су­кні з остан­ніх ко­ле­кцій, со­ло­до­щі, смарт-ску­тер, сер­ти­фі­ка­ти на при­дба­н­ня то­ва­рів, сто­ма­то­ло­гі­чні по­слу­ги, пу­тів­ка та сер­ти­фі­кат на 100 000 гри­вень для ку­пів­лі квар­ти­ри.

Се­ред го­стей бу­ло без­ліч ві­до­мих та впли­во­вих лю­дей з усі­єї Укра­ї­ни: Іри­на Да­ни­лев­ська, Іри­на Фе­ди­шин, Со­ня Кей, Пав­ло Та­ба­ков, Со­ня За­бу­га, Єв­ген Чер­во­нен­ко, Ан­дрій Са­до­вий із дру­жи­ною... Ігор По­си­пай­ко на­віть до­лу­чив­ся до вру­че­н­ня по­да­рун­ків го­стям.

Му­зи­чни­ми ри­тма­ми за­па­лю­ва­ли ді­ва Dasha Astafieva, епа­та­жний Jean Gritsfeldt і не­ймо­вір­ний хе­длай­нер Alekseev. При­су­тні на­со­ло­джу­ва­ли­ся му­зи­кою, тан­цю­ва­ли та під­спі­ву­ва­ли.

Ре­сто­ран «Culinarium» ча­сту­вав сма­чни­ми спра­ва­ми. Під­со­ло­ди­ли ве­чір «Victoria GS» та «Лі­мо». Пар­тне­ри «Elite Club» і «Distil Vodka #9» до­да­ли хміль­ної но­тки, а дже­рель­ною во­дою при­го­ща­ли пред­став­ни­ки «Voda Ua».

Офі­цій­ним від­кри­т­тям ба­сей­ну «Kavalier Вeach Сlub» ста­ло ефе­ктне шоу із су­хим льо­дом від пар­тне­ра «Zymna Voda». Пля­жне лі­то у Льво­ві по­ча­ло­ся!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.