Мі­сто як сце­на

International Tourism Magazine - - ПОДОРОЖ НА ПОДІЮ -

Що: між­на­ро­дний фестиваль ми­стецтв Де: Един­бург (Шо­тлан­дія) Ко­ли: 4–28 сер­пня Ін­фо: www.eif.co.uk

Ми­сте­цький фестиваль у шо­тланд­ській сто­ли­ці Един­бур­зі за­не­се­но до Книги ре­кор дів Гін­не­са як най­біль­ший у сві­ті. Йо­го за сну­ва­ли пі­сля Дру­гої сві­то­вої вій­ни, щоб від ро­ди­ти в Єв­ро­пі дух гу­ма­ні­зму.

Фест уні­каль­ний: тут одно­ча­сно пред­став ле­но те­а­траль­не, опер­не, ба­ле­тне, тан­цю валь­не та му­зи­чне ми­сте­цтво, син­те­ти­чні й но­ві­тні ви­ди сце­ні­чно­го ми­сте­цтва. Свою май­стер­ність пре­зен­ту­ють ар­ти­сти з де­сят ків кра­їн. На сце­нах мі­ста про­тя­гом трьох тиж нів від­бу­ва­є­ться по­над 1000 ви­став і кон­цер тів. А го­стя­ми Един­бур­га в цей час ста­ють по­над 2 міль­йо­ни шу­ка­чів пре­кра­сно­го та не­зви­чай­но­го з усіх кін­ців сві­ту.

Ра­зом з офі­цій­ною про­гра­мою про­хо­дить і «не­фор­маль­на» — фестиваль «Фриндж». Про­сто на ву­ли­ці мо­жна по­ба­чи­ти пер­фор ман­си та му­зи­чні ви­сту­пи сві­то­во­го рів­ня. В мі­сті па­нує бо­гем­на атмо­сфе­ра, той са­мий віль­ний дух гу­ма­ні­зму та твор­чо­сті, яко­го пра­гну­ли сво­го ча­су за­снов­ни­ки дій­ства.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.