Чов­ни та бар­ви

International Tourism Magazine - - ПОДОРОЖ НА ПОДІЮ -

Що: «Істо­ри­чна ре­га­та» Де: Ве­не­ція (Іта­лія) Ко­ли: 3 ве­ре­сня Ін­фо: www.regatastoricavenezia.it

Що­ро­ку пер­шої не­ді­лі ве­ре­сня у Ве­не­ції про­хо­дить «Істо­ри­чна ре­га­та». Упер­ше во­на від­бу­ла­ся ще 1315 ро­ку.

У день «Regata Storica» за­то­ка свя­то­го Мар­ка і Ве­ли­кий Ка­нал за­пов­ню­ю­ться чов на­ми рі­зних форм і роз­мі­рів, а су­хо­діл до вко­ла — збу­дже­ни­ми вбо­лі­валь­ни­ка­ми. Щоб очи­сти­ти мар­шрут пе­ре­го­нів, ви­пли­ває це ре­мо­ні­аль­ний чо­вен «Bissona», на яко­му сто ять ли­ца­рі з лу­ка­ми й ту­пи­ми стрі­ла­ми для вга­му­ва­н­ня не­ке­ро­ва­них гля­да­чів. Зві­сно, ни­ні по­ява цьо­го су­дна є ли­ше офі­цій­ним сиг на­лом до по­ча­тку за­галь­ної ре­га­ти. «Дож», він же — мер Ве­не­ції, з дру­жи­ною про­пли ва­ють Ве­ли­ким ка­на­лом в ото­чен­ні «вель мож», вбра­них у бар­ви­сті ко­стю­ми. Да­ють старт ре­га­ті жі­нок, які ве­слу­ють на та­ких са мих чов­нах, як у ве­не­цій­ських кур­ти­за­нок. Тре­тя ре­га­та від­бу­ва­є­ться за уча­стю важ­ких, ше­сти­ве­сель­них чов­нів. І, на­ре­шті, — чем­піо нат на­длег­ких дво­ве­сель­них чов­нів «gondo lini», які по­тре­бу­ють не­аби­якої вправ­но­сті.

От­же, сла­ве­тний кар­на­вал — зов­сім не єди­на гран­діо­зна по­дія Ве­не­ції!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.