50 від­тін­ків дже­ла­то

International Tourism Magazine - - ПОДОРОЖ НА ПОДІЮ -

Що: Фестиваль мо­ро­зи­ва Де: Фло­рен­ція (Іта­лія) Ко­ли: 14–17 ве­ре­сня Ін­фо: www.gelatofestival.it

Іта­лія мо­же по­хва­ли­ти­ся ти­ся­ча­ми за хо­пли­вих по­дій. Але якщо ви від­ві­да­є­те їх усі й при цьо­му не ску­шту­є­те іта­лій­ської вер­сії мо­ро­зи­ва, мо­же­те вва­жа­ти, що ви в цій кра­ї­ні не по­бу­ва­ли. Та одна по­дія при свя­че­на са­ме йо­му — хо­ло­дно­му і сма­чно му дже­ла­то.

У пре­кра­сній Фло­рен­ції всі пло­щі вщерть за­пов­не­ні мо­ро­зи­вом, ство­ре­ним май­стра ми з усьо­го сві­ту. Ви за­бу­ва­є­те про ка­ло­рії та по­чу­т­тя мі­ри і ку­шту­є­те, ку­шту­є­те… А ще мо­же­те на­вчи­ти­ся са­мі ро­би­ти цю сма ко­ту, від­ві­дав­ши май­стер кла­си. І го­лов­не — вам на­да­є­ться мо­жли­вість впливати че­рез го­ло­су­ва­н­ня на ви­зна­че­н­ня пе ре­мож­ців се­ред мо­ро­зив­ни­ків у іта лій­ській та за­кор­дон­ній но­мі­на­ці­ях.

Уза­га­лі ві­до­ме нам ни­ні мо­ро­зи во ви­на­йшов ге­ні­аль­ний іта­лій­ський ар­хі­те­ктор і ху­до­жник Бер­нар­до Бу­он та­лен­ті. Він по­дав хо­ло­дний крем із мо­ло­ка, ме­ду та яє­чно­го жов­тка на бан­ке­ті при дво­рі Ме­ди­чі у Фло­рен ції. Ла­со­щі здійня­ли ці­лий фу­рор. Вам теж за­пам’ята­є­ться дже­ла­то!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.