Кві­ти Ав­стра­лії

International Tourism Magazine - - ПОДОРОЖ НА ПОДІЮ -

Що: «Фло­рі­а­да» Де: Кан­бер­ра (Ав­стра­лія) Ко­ли: 16 ве­ре­сня — 15 жов­тня Ін­фо: www.floriadeaustralia.com

Упер­ше «Фло­рі­а­да» бу­ла про­ве­де­на в 1988 ро­ці до свя­тку­ва­н­ня 200 річ­чя Ав­стра­лії та 75 річ­чя її сто­ли­ці Кан­бер­ри, але зго­дом кра­са свя­та за­хо­пи­ла всіх так, що йо­го ви­рі ши­ли зро­би­ти що­рі­чним.

Під час фе­сти­ва­лю в 17 осо­бли­вих са­дах де­мон­стру­є­ться без­ліч кві­тів, се­ред яких — 100 ви­дів тюль­па­нів. По­над міль­йон спе­ці аль­но ви­са­дже­них кві­ток ство­рює при­го­лом шли­ве тло для свя­та, яке три­ває про­тя­гом мі­ся­ця і на­пов­не­не му­зи­кою, куль­тур­ни­ми за­хо­да­ми, май­стер кла­са­ми із са­дів­ни­цтва та ма­кро­фо­то, се­ан­са­ми йо­ги, ху­до­жні­ми ви­став­ка­ми й роз­ва­га­ми. Під час Ні­чно­го фе­сту ще й де­мон­стру­ю­ться най­яскра­ві­ші зраз­ки су­ча­сно­го ву­ли­чно­го осві­тле­н­ня.

Як ві­до­мо, ко­ли в нас осінь, в Ав­стра­лії са­ме на­стає ве­сна — по­ра кві­тів. На «Фло рі­а­ді» мо­жна се­ред жов­тня по­бу­ва­ти у кві­тні!

Фо­то на­да­ні ор­га­ні­за­то­ра­ми по­дій і ту­ра­дмі­ні­стра­ці­я­ми кра­їн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.