Му­зи­чна Рес&Пу­блі­ка

International Tourism Magazine - - VIP-КЛУБ - Юлія МА­ЛА, Єв­ген БУДЬКО

У сві­ті ї чи­ма­ло ча­рів­них кра­їн: Три­дев’яте цар­ство, Се­ред­зем’я, Не­бу­ва­лія, кра­ї­на Оз… Та ли­ше одна за­во­йо­вуї світ му­зи­кою, лю­бов’ю і гар­мо­ні­їю. Це Єв­ро­пей­ська Ре­спу­блі­ка Ка­де­бо­стан, по­сла­ми якої ї уча­сни­ки все­сві­тньо ві­до­мо­го гур­ту «Kadebostany».

ССпо­ча­тку був ли­ше Kadebostan, він же — ек­зо­ти­чний ді­джей, спів­ак, ком­по­зи­тор і про дю­сер Ві­льям Дже­ре­мія. 2011 го він гу­чно за­явив про се­бе у Швей­ца­рії, а по­тім і в Єв ро­пі сво­єю еле­ктрон­ною му­зи­кою, про­ни за­ною зву­ка­ми фан­фар. По­тім ви­ник гурт «Kadebostany» з во­ка­ліс­ткою Амі­ною Ка­дел­лі, який 2014 ро­ку під­ко­рив світ пі­снею «Castle in the Snow» — твір до­сі не зни­кає з ефі­рів і поп чар­тів. Пу­блі­ку при­ва­би­ло не­спо­ді­ва­но ор га­ні­чне по­єд­на­н­ня гла­му­ру, па­фо­су, ри­тму, ро­ман­ти­ки і пев­но­го фі­ло­соф­сько­го сму­тку.

2015 ро­ку гурт ви­сту­пив і в Укра­ї­ні — в Оде­сі, а 2016 го по­бу­вав у Ки­є­ві, де му­зи­кан ти на пра­вах по­че­сних го­стей взя­ли участь у про­гра­мі «Х фа­ктор».

То­рік спі­ва­чку Амі­ну змі­ни­ла швей­царсь ка на­пів­ро­сі­ян­ка Хри­сти­на. І змі­ни в ко­лек ти­ві три­ва­ють. Але сер­цем гур­ту, йо­го ідео ло­гом був і за­ли­ша­є­ться нев­га­мов­ний ви­гад ник Ві­льям Дже­ре­мія, уява яко­го ство­ри­ла та про­дов­жує роз­бу­до­ву­ва­ти див­ну кра­ї­ну «на пів­ніч від Іта­лії, на схід від Швей­ца­рії та на за­хід від Ту­реч­чи­ни».

«Єв­ро­пей­ська ре­спу­блі­ка Ка­де­бо­стан», як на­звав свою «кра­ї­ну по­хо­дже­н­ня» Дже ре­мія, за­во­ю­ва­ла най­біль­ші сце­ни та під­ко ри­ла най­ві­до­мі­ші фе­сти­ва­лі. Ви­га­да­на дер жа­ва має вла­сну ва­лю­ту кад (прав­да, в об мін­ни­ках її не при­йма­ють), гімн, герб, на віть вій­сько­ву уні­фор­му, в якій ка­де­бо­стан ці зде­біль­шо­го ви­сту­па­ють на сце­ні, то­що.

Нам так і не вда­ло­ся від­шу­ка­ти за­гад ко­ву кра­ї­ну на ма­пі Єв­ро­пи. За­те, по­бу­вав ши у Швей­ца­рії, одно­го ра­зу удо­сто­ї­лись ау­ді­єн­ції са­мо­го Ві­лья­ма Дже­ре­мії й по­спіл ку­ва­ли­ся з ним без зай­вої пом­пи та акре­ди та­ції.

— Па­не Пре­зи­ден­те Ре­спу­блі­ки Ка­де­бо­стан, ві­та­є­мо вас від іме­ні Укра­ї­ни! Що нового у ва­ших кра­ях: які аль­бо­ми, які га­стро­лі, які клі­пи?

— Ві­таю і я му­жніх, ро­ман­ти­чних і при ві­тних ме­шкан­ців Укра­ї­ни!

Не­вдов­зі «Kadebostany» ви­пу­стять но ві пі­сні. Во­ни вхо­ди­ти­муть до на­шо­го но во­го аль­бо­му «MONUMENTAL», що по ба­чить світ взим­ку.

На­ра­зі го­ту­є­мо ви­сту­пи для кіль­кох клю чо­вих лі­тніх фе­сти­ва­лів, го­ту­є­мо­ся до ве ли­ко­го сві­то­во­го тур­не на під­трим­ку но во­го аль­бо­му. Ми пред­ста­ви­мо на­ших чу до­вих му­зи­кан­тів Ре­спу­блі­ки Ка­де­бо­стан і двох фан­та­сти­чних во­ка­лі­сток — Ри­ту й Хри­сти­ну.

— Ви по­бу­ва­ли в Укра­ї­ні, ще й дві­чі. Якою во­на вам за­пам’ята­лась?

— Вза­га­лі я мав на­го­ду від­ві­да­ти ва­шу кра­ї­ну кіль­ка ра­зів, і для ме­не це бу­ло чи мось осо­бли­вим! У вас ду­же кра­си­ві, гор ді та во­дно­час від­кри­ті лю­ди.

Ме­ні та­кож ду­же спо­до­ба­ли­ся в Украї ні ар­хі­те­кту­ра, сим­во­лі­ка та пам’ятни­ки. Від­чу­ва­є­ться ве­лич, що вда­ло гар­мо­ні­ює з нашою му­зи­кою.

— Як ви доби­ра­є­те уча­сни­ків гур­ту, тобто по­слів дер­жа­ви Ка­де­бо­стан?

— Го­лов­ний кри­те­рій — та­лант. Ва­жли во та­кож, щоб лю­ди­на впи­су­ва­лась у наш му­зи­чний стиль і до­да­ва­ла до ньо­го щось своє, не­по­втор­не.

За­га­лом ни­ні­шній склад «Kadebosta ny» — це ба­га­то­куль­тур­ний спи­сок обда ро­ва­них му­зи­кан­тів і во­ка­лі­стів, го­то­вих під­ко­ри­ти світ. Я ві­рю в си­лу муль­ти­куль ту­ра­лі­зму.

Для нового аль­бо­му «MONUMENTAL» я зі­брав про­сто не­ймо­вір­них виконавців з усьо­го сві­ту!

— Ви, пред­став­ни­ки Ка­де­бо­ста­ну, всі та­кі рі­зні — аж до ко­льо­ру шкі­ри. Чи ви­ко­ри­сто­ву­є­те на­ціо­наль­ні мо­ти­ви у му­зи­чній твор­чо­сті?

— Сум­ні­ва­ю­ся, що у ме­не є якесь чіт ке уяв­ле­н­ня про те, що я хо­чу ви­сло­ви­ти мо­єю му­зи­кою. На­ма­га­ю­ся бути віль­ним від будь яких вста­нов­ле­них пра­вил. Іду

сво­їм власним шля­хом із на­ді­єю та пра гне­н­ням зро­би­ти най­кра­щу му­зи­ку — сві жу, по­за­ча­со­ву й емо­цій­но на­пов­не­ну.

Во­че­видь, це пра­виль­ний шлях, адже дедалі біль­ше лю­дей у всьому сві­ті при­єд ну­ю­ться до мо­єї куль­тур­ної до­ктри­ни.

— Чо­му ко­ли­шня со­ліс­тка Амі­на ви­рі­ши­ла емі­гру­ва­ти з Ка­де­бо­ста­ну? Як у неї спра­ви, чи під­три­му­є­те ви контакти?

— Во­на за­хо­ті­ла роз­по­ча­ти соль­ну ка р’єру. Я по­ду­мав, що це чу­до­ва ідея. Завжди вва­жав, що моя музика ство­ре­на для ро бо­ти з рі­зни­ми го­ло­са­ми, а не з яки­мось одним ти­пом во­ка­лу. Тож ви­хід Амі­ни не збив нас зі шля­ху, а нав­па­ки, став по­зи­тив ним кро­ком для всіх. Зре­штою ми роз­ши ри­ли свій ви­ра­жаль­ний спектр, пра­цю ючи з рі­зни­ми та­ла­но­ви­ти­ми лю­дьми, ко жен із яких до­дає свій вне­сок у бренд «Ka debostany». У ре­зуль­та­ті ви­хо­дить ду­же емо цій­но на­си­че­на музика та за­хо­пли­ві шоу.

До ре­чі, Амі­на на­пи­са­ла текс­ти до кіль кох пісень на­шо­го на­сту­пно­го аль­бо­му. Тож на­ші контакти зов­сім не пе­ре­р­ва­лись.

— Як ви зу­стрі­ли­ся з Хри­сти­ною і чо­му ра­птом ви­рі­ши­ли, що це са­ме во­на — но­ва «скар­бни­ця Ка­де­бо­ста­ну»?

— Хри­сти­на — одна з най­біль­ших та єм­ниць Ре­спу­блі­ки Ка­де­бо­стан, ми при хо­ву­є­мо її за сі­мо­ма зам­ка­ми. Во­на має під­не­се­ний, еле­ган­тний і по­за­ча­со­вий го лос. Во­на та­кож вправ­на гі­та­рис­тка, ба сис­тка і ди­зай­нер­ка. На­ші но­ві ко­стю­ми на зйом­ці в пу­сте­лі — її ви­тво­ри. Во­на ду же кре­а­тив­на і на­тхнен­на. Це над­зви­чай но ве­ли­ке на­дба­н­ня для про­е­кту.

Іду сво­їм власним шля­хом із на­ді­єю та пра­гне­н­ням тво­ри­ти най­кра­щу му­зи­ку — сві­жу, по­за­ча­со­ву й емо­цій­но на­пов­не­ну. І дедалі біль­ше лю­дей у всьому сві­ті при­єд­ну­ю­ться до ме­не.

— Ві­лья­ме, ма­буть, вам сто ра­зів ка­за­ли, що ви зов­ні на­га­ду­є­те Фред­ді Мер­ку­рі. У вас справ­ді осо­бли­ве став­ле­н­ня до цьо­го ле­ген­дар­но­го ви­ко­нав­ця? Ви йо­го на­слі­ду­ва­ли?

— Я слу­хаю рі­зну му­зи­ку. По­ри­наю про­сто в му зи­чний по­тік на­шої епо­хи. Вва­жаю це най­кра­щим спосо­бом від­кри­ва­ти для се­бе но­ву му­зи­ку.

Уча­сни­ки гур­ту «Queen» го­во­ри­ли, що во­ни ні­ко­ли не бу­ли мо­дни­ми, але завжди — по­пу­ляр ни­ми. Га­даю, ми мо­гли б ска­за­ти те са­ме про «Kadebostany».

Ме­ні по­до­ба­є­ться ме­ло­дра­ма­тизм Мер­ку­рі, те, як він ке­ру­вав емо­ці­я­ми лю­дей, пе­ре­бу­ваю чи на сце­ні: в один мо­мент він міг зда­ва­ти­ся пе ре­пов­не­ним ща­стям і від­кри­тим, по­тім так са­мо за­кри­вавсь і роз­по­від­ав якусь свою осо­би­сту іс то­рію. Для ме­не гар­не шоу — це та­кі емо­цій­ні гой­дал­ки, де гля­да­чі про­тя­гом го­ди­ни всти­га­ють і усмі­хну­тись, і по­пла­ка­ти.

— Па­не пре­зи­ден­те, як уза­га­лі ви­ник Ка­де­бо­стан?

— Ідея за­сну­ва­ти Ре­спу­блі­ку Ка­де­бо­стан ви ни­кла де­сять ро­ків то­му. Ме­тою бу­ло створити мі­сце для мо­єї твор­чо­сті. Це най­по­ту­жні­ший ін­стру­мент для про­су­ва­н­ня мо­єї му­зи­ки та мо­го ху­до­жньо­го ба­че­н­ня. Кон­це­пція до­сі не має ана ло­гів у сві­ті.

— Що у вас за та­ка та­єм­ни­ча дер­жа­ва, якої не­має на жо­дній ма­пі? І як у ній з ту­ри­змом?

— Ка­де­бо­стан роз­та­шо­ва­ний між Єв­ро­пою та Азі­єю — це не За­хід і не Схід, а край, де зу­стрі ча­ю­ться рі­зні куль­ту­ри. А наш гурт — по­сли ці­єї дер­жа­ви!

Ми ре­спу­блі­ка поп му­зи­ки і за­во­йо­ву­є­мо світ ми­сте­цтвом. Пра­гне­мо створити щось осо­бли­ве та від­мін­не від усьо­го ін­шо­го — му­зи­чно і ві­зу аль­но — й до­не­сти це до ши­ро­кої ау­ди­то­рії.

Ка­де­бо­стан — там, де ми, де лу­нає фан­та­стич на музика, де ллю­ться щи­рі емо­ції, де лю­ди всіх рас і на­цій можуть єд­на­ти­ся в ми­сте­цтві. При­їж джай­те, при­ходь­те на кон­цер­ти — і ви ста­не­те го­стем Ре­спу­блі­ки Ка­де­бо­стан. Над­си­лай­те за пит для ві­зи на на­шій сто­рін­ці у «Фейс­бу­ці»: facebook.com/kadebostany.

— Го­лов­ну ар­хі­те­ктур­ну пам’ятку ва­шої кра­ї­ни зна­ють усі — це «За­мок у сні­гу». А які там є ще?

— На­ша пі­сня «Castle in the Snow» — це тільки ча­сти­на на­шо­го Все­сві­ту і того, що пла­ну­є­ться в цьо­му ро­ці. По­ки що це се­крет. Я са­ме за­вер­шую ро­бо­ту над но­ви­ми ці­ка­ви­ми ком­по­зи­ці­я­ми, йде ро­бо­та над но­вим ві­део... Усе це — акти тво­рін ня на­шої му­зи­чної кра­ї­ни, на­шо­го сві­ту. І все це ви­во­дить нас на на­сту­пний рі­вень існу­ва­н­ня. Для нас це ду­же за­хо­пли­вий час. Якщо ви хо­че те по­ба­чи­ти щось справ­ді не­ймо­вір­не, при­ходь те і ди­ві­ться нас на­жи­во в на­шо­му но­во­му шоу «MONUMENTAL». Там бу­де та­кож епі­чна й емо цій­на музика, що на­дасть вам но­вих сил.

— Хто тво­рить му­зи­ку та сло­ва до ва­ших пісень?

— Най­ча­сті­ше му­зи­ку пи­шу я, та­кож від­по ві­даю за му­зи­чний про­да­кшн. Сло­ва пісень ство ре­ні рі­зни­ми по­е­та­ми або спів­а­ка­ми. Так, на­при клад, для на­сту­пно­го аль­бо­му текс­ти го­ту­ва­ли Хри­сти­на, Ри­та, Амі­на, Сіс­сі Ра­да, я та де­я­кі ін ші лю­ди.

— Як вва­жа­є­те, зав­дя­ки чо­му ва­ші пі­сні та­кі по­пу­ляр­ні?

— Зав­дя­ки тяж­кій без­упин­ній пра­ці та ве­ли ко­му ба­жан­ню.

— Ви са­мі лю­би­те по­до­ро­жу­ва­ти рі­зни­ми кра­ї­на­ми? Чи на­ди­ха­ють вас по­до­ро­жі?

— Я завжди в ру­сі. Ме­ні ду­же ці­ка­во всю­ди, де бу­ваю. Зна­хо­джу на­тхне­н­ня в лю­дях і їхніх різ но­ма­ні­тних спосо­бах жи­т­тя. Ме­ні по­до­ба­є­ться спо­сте­рі­га­ти за ни­ми в їхньо­му пов­сяк­ден­ні. Світ ці­ка­вий і пре­кра­сний у сво­їй рі­зно­ма­ні­тно­сті.

— По­пе­ре­ду ту­ри­сти­чне лі­то. Де вас мо­жна бу­де по­ба­чи­ти у черв­ні — сер­пні? І зви­чай­но, ко­ли ми зно­ву по­ба­чи­мо та по­чу­є­мо вас в Укра­ї­ні?

— Влі­тку ми бра­ти­ме­мо участь у кіль­кох фес ти­ва­лях, але це зна­чно мен­ше, ніж хо­ті­ло­ся б. Адже му­си­мо на­по­ле­гли­во працювати над ви­пус ком нового аль­бо­му та го­ту­ва­ти на­сту­пне шоу.

Актив­но га­стро­лю­ва­ти по­чне­мо у жов­тні зі сві­то­вим ту­ром «MONUMENTAL». І будь­те пев ні, що зро­би­мо кіль­ка зу­пи­нок в Укра­ї­ні!

«Kadebostany» в со­цме­ре­жах:

facebook.сom/kadebostany instagram.сom/kadebostany_official twitter.com/kadebostany

Ри­та, Хри­сти­на і Ві­льям.

Но­ва «скар­бни­ця Ка­де­бо­ста­ну» — со­ліс­тка Хри­сти­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.